ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

307 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Tymczasem mamy prawdziwą zimę, od której – prawdę mówiąc – niemalże zdążyłam się odzwyczaić.

Śnieg spotykałam tylko na corocznych spotkaniach szkoleniowych w Zakopanem i jeżdżąc w Bieszczady. Dlatego zamieszczam zdjęcie z takiego wyjazdu. Myślałam, że w tym roku nie będzie możliwości zorganizowania takiej imprezy…

Otwarto jednak hotele i mamy możliwość wybrać się do Zakopanego na szkolenie – Bilans 2020 i zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 r. Proponowany termin 21-24 lutego 2021 r. – serdecznie zapraszam.

Wracając do tematu, kolejna nowelizacja ustawy antycovidowej wprowadziła zmiany także do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Warto wiedzieć, że od 26 stycznia 2021 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskał dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, za pośrednictwem Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

Stanowi o tym nowo dodany pkt 7 w artykule 6d ust. 4a ustawy o rehabilitacji.

(więcej…)

Tarcza antykryzysowa dla pracodawców osób niepełnosprawnych w pytaniach i odpowiedziach. E-book. 22 lata minęły.

311 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj, 16 kwietnia 2020 r., w dniu w którym mijają właśnie 22 lata, od kiedy zajęłam się problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych, chciałabym Ci przedstawić kolejną porcję pytań i odpowiedzi najczęściej pojawiających w ostatnich dniach. Jest to także dzień, w którym wejdzie w życie obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, a także mój tata obchodzi urodziny.

E-book Tarcza antykryzysowa

E-book

Cieszę się, że interesują Cię przedstawiane przeze mnie informacje i możesz je wykorzystać w praktyce.

(więcej…)

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

222 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W poprzednim wpisie omawiałam zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności.

Uzupełnieniem zmian ustawowych jest rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534), które weszło w życie 27 marca 2020 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności w związku z COVID-19

Do wniosku o wydanie orzeczenia trzeba dołączyć dodatkowo dane kontaktowe osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka, w szczególności numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli je posiada.

(więcej…)

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w związku z COVID-19, wersja ostateczna

257 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W drodze rządowej autopoprawki, dokonano korzystnych zmian w zakresie zasad przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności o i stopniu niepełnosprawności, wyłączając konieczność złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia – dla orzeczeń, które straciły ważność począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID- 19 ma w szczególności polegać na:

Przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony, których ważność:

(więcej…)

Ulga rehabilitacyjna – wydatki na użytkowanie samochodu przez niepełnosprawnych małżonków

258 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Zbliża się termin złożenia rozliczenia podatkowego za 2019 r., a w sytuacji w której powstaje nadpłata w podatku, warto PIT złożyć jak najwcześniej, aby niezwłocznie otrzymać zwrot.

Ulga rehabilitacyjna – wydatki na użytkowanie samochodu przez niepełnosprawnych małżonkówDzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na pewien aspekt ulgi rehabilitacyjnej, która pozwala na odliczenie każdemu z niepełnosprawnych małżonków kwoty 2280 zł w związku z używaniem samochodu osobowego stanowiącego ich współwłasność.

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna

Przez osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć osobę, która posiada:

 1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Używanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną

Od 1 stycznia 2018 r. możliwością odliczenia są objęte wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Samochód stanowiący współwłasność małżeńską osób niepełnosprawnych

Nie ma przeszkód prawnych, aby każdy z małżonków legitymujących się wymaganym orzeczeniem o niepełnosprawności, mógł odliczyć kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego ich współwłasność.

W przypadku tych wydatków, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, czyli innym słowy warto jest zachować rachunki lub faktury dokumentujące wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, aby móc uprawdopodobnić poniesienie tych kosztów.

Przed 1 stycznia 2018 r.

Należy podkreślić, że zmiany tego przepisu dokonano od 1 stycznia 2018 r. P

rzed tą datą, po pierwsze odliczeniu podlegały jedynie wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Po drugie, konieczne było udokumentowanie potwierdzeniem zlecenia i odbycia niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Odliczenie a prawo jazdy

Często pojawia się pytanie, czy konieczne jest posiadanie prawa jazdy aby móc skorzystać z tej ulgi. Otóż nie ma takiego wymogu. Z ulgi rehabilitacyjnej związanej z używaniem samochodu można skorzystać nawet nie posiadając prawa jazdy.

Odliczenie dotyczy jednakże tylko samochodów osobowych.

Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się Tobie Czytelniku lub Twoim bliskim lub znajomym.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj również:

Sprawozdania finansowe do PFRON za 2019 r. składamy do 15 lipca 2020 r.

3 największe pułapki na pracodawców na gruncie przepisów ustawy o rehabilitacji

Wysokość składek na Fundusz Solidarnościowy wyłączana z kosztów płacy w 2020 r.

Jak czytać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

2 399 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Może zadałeś sobie kiedyś pytanie – tak jak jak wielu moich rozmówców:

Jak czytać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Ile wątpliwości może wynikać z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wie tylko ten, kto miał z nim do czynienia – w sensie zawodowym oczywiście.

Na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności określanych jest wiele dat i terminów, od których uzależnione są zarówno uprawnienia osób niepełnosprawnych jak i obowiązki i uprawnienia pracodawców.

Dlatego też zawsze wolę obejrzeć dokument niż słuchać co w nim napisano, bo może to prowadzić do wielu nieporozumień

Przykładowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znajdziesz pod TYM linkiem.

Jak zatem rozszyfrować orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – krótki kurs podstawowy

 

 1. Data wydania orzeczenia – zwykle tożsama z datą posiedzenia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (patrz pkt 3)
 2. Data złożenia wniosku o wydanie orzeczenia

Jest to data bardzo ważna z punktu widzenia pracodawcy.

Zasadą przy przedkładaniu pracodawcy pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest, że osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (art. 2a ustawy o rehabilitacji)

Natomiast przy następnych orzeczeniach, gdy pracownik złoży wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, pracodawca wlicza pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Niezależnie od tego ile czasu trwało postępowanie.

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Natomiast, gdy wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność zostanie złożony po powyższym terminie, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

 1. Data posiedzenia zespołu – inaczej DATA z, od której biegnie roczny termin, po przepracowaniu którego osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji)

 1. Okres wydania orzeczenia – punkt III

Przykłady:
na stałe, do 31-08-2020 r.

 1. Niepełnosprawność istnieje od – punkt IV

Przykłady:
od wskazanej daty, od dzieciństwa, powstała przed 18 rokiem życia i niebezpieczne określenie „nie da się ustalić”.

Dlaczego niebezpieczne? Może spowodować ustanie statusu osoby niepełnosprawnej, co powoduje w niektórych sytuacjach konieczność ponownego ustalania efektu zachęty (zwłaszcza gdy wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia zostanie złożony za późno i równocześnie dojdzie do zmiany stopnia niepełnosprawności).

 1. Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od – punkt V

Przykłady:
od wskazanej daty, od dzieciństwa, w 40 roku życia

Określenie daty ustalenia stopnia niepełnosprawności może nas „uratować” gdy nie mamy określonej daty powstania niepełnosprawności

 1. Pamiętajmy, że w sytuacji orzeczenia u pracownika schorzeń szczególnych, o których mowa w szczególności w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji – wliczamy pracownika do stanu zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami, a mówiąc wprost – możemy pobierać zwiększone o 600 zł dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika – DOPIERO od dnia PRZEDŁOŻENIA pracodawcy orzeczenia zawierającego następujące symbole:

01-U – upośledzenie umysłowe;
02-P –choroby psychiczne
04-O – choroby narządu wzroku;
06-E –epilepsja;
12-C –całościowe zaburzenia rozwojowe.

pozdrawiam, życząc miłej majówki
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Więcej na podobne tematy przeczytasz:

Co daje zaświadczenie uzupełniające przyczynę niepełnosprawności. Wzór wniosku i zaświadczenia.

219 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiejszy wpis związany jest z wątpliwościami Naszych Zaprzyjaźnionych Pracodawców, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13  września  2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1925)

Ustawa z 13 września 2018 r.

Czy przedłożenie zaświadczenia daje prawo do zwiększonego dofinansowania za okresy wsteczne?

Odebrałam kilka telefonów z pytaniem czy zaświadczenie uzyskane na podstawie ustawy z 13 września 2018 r., która weszła w życie ostatecznie 23 października 2018 r., daje prawo do zwiększonego dofinansowania za okresy wsteczne.

Jak pamiętamy od 27 czerwca do 22 października 2018 r. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie umieszczały w orzeczeniach symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P.

Na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego można przeczytać więcej:

O wyroku TK z 19 czerwca 2018 r.

23 października 2018 r.,  w ustawie o rehabilitacji pojawiła się podstawa prawna do wskazywania symboli stanowiących przyczynę niepełnosprawności – przepis ten stanowi wprost wykonanie wyroku TK z 19 czerwca 2018 r. (zmiana art. 6b ust. 3). Od tego dnia powiatowe i wojewódzkie zespoły mają prawo i obowiązek umieszczać symbol O2-P w orzeczeniach.

Do rozwiązania pozostała kwestia orzeczeń wydanych od 27 czerwca do 22 października 2018 r. Tę materię reguluje art. 5 ust. 1 i 7 ustawy z 13 września.

Stanowi on wyraźnie, że:

Art. 5.1. Przepisy art. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 26a ust. 1b ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się do osób, w odniesieniu do których w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy wydano orzeczenie określone w art. 3 ustawy zmienianej w art. 2, a pracodawcy przedstawiono zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2.

7. Pracodawca, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, któremu przedstawiono zaświadczenie określone w ust. 2 oraz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2, koryguje stany zatrudnienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lub art. 26a ust. 1b ustawy zmienianej w art. 2, za okresy od dnia przedstawienia mu orzeczenia, o którym mowa w ust. 1.

A zatem:

 • pracodawca będzie mógł skorygować stan zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji – na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na PFRON (osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych). Praktycznie ma to wpływ na wskaźnik uprawniający pracodawcę do udzielania ulg, a nie na wysokość odpisu.
 • pracodawca będzie mógł skorygować stan zatrudnienia  osób ze szczególnymi schorzeniami z art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji. Przepis ten stanowi, że Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Wynika z tego, że możliwe będzie uzyskanie zwiększonego dofinansowania za okresy wsteczne. 
 • Przepis dotyczy osób, które od 27 czerwca do 22 października uzyskały orzeczenie o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności bez podania przyczyny 02-P i uzyskały zaświadczenie na podstawie przepisów ustawy z 13 września 2018 r.
 • Uwaga – przepis nie dotyczy orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS.
 • Korekta będzie dokonywana, po wpływie zaświadczenia, za okres od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w którym brakowało symbolu 02-P

Procedura uzyskiwania zaświadczenia

Od 23 października 2018 r. osoby niepełnosprawne, w których orzeczeniach zabrakło symbolu 02-P, mogą składać do powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, w wersji do edycji i do wydruku znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tu znajdziemy także wzór wydawanego zaświadczenia.

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Wniosek składamy po uprawomocnieniu się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, do zespołu, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji.

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia rozpatruje jednoosobowo lekarz – wyznaczony przez przewodniczącego zespołu. On także podpisuje wydane zaświadczenie. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.   W sprawach dotyczących odmowy wydania zaświadczenia stosuje się przepis art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia podpisuje przewodniczący zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub osoba przez niego upoważniona.

pozdrawiam,
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj też:

Korzystne rozwiązania dotyczące orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych bez wskazania przyczyny niepełnosprawności 02-P

606 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

13 września 2018 r., w II czytaniu, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, przyjęła bardzo ważną poprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zaświadczenie powiatowego zespołu będzie potwierdzało istnienie szczególnego schorzenia 02-P

Poprawka dotyczy orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych od 27 czerwca do dnia poprzedzającego wejście w życie nowelizacji (czyli na dzień dzisiejszy do 30 września 2018 r.) bez wskazania przyczyny niepełnosprawności – 02-P druk sejmowy 2823-A, z którą można zapoznać się poniżej.

poprawka – orzeczenia bez symbolu niepełnosprawności 02-P druk 2823A

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, po uprawomocnieniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – na wniosek osoby niepełnosprawnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku – będzie wydawał zaświadczenie potwierdzające, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, stanowiła choroba psychiczna.

Wzór takiego zaświadczenia określi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej. A rejestry zaświadczeń będą prowadziły zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Pracodawca wystawiający ulgi we wpłatach na PFRON (art. 22 ust. 1) lub korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 26a ust. 1), któremu przedstawiono zaświadczenie potwierdzające przyczynę niepełnosprawności oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  – ma korygować stany zatrudnienia za okresy od dnia przedstawienia mu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.   

Tym samym, ustawodawca rozwiązał problem wielu pracodawców, do których wpływały orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – bez wskazania przyczyny niepełnosprawności 02-P. Co było skutkiem czerwcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Pozdrawiam,

Anna Pałecka-Błaszczyk

Wliczanie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

1 037 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Każdy kolejny przełom roku skłania mnie do rozważań nie tylko na temat upływającego (niestety coraz szybciej) czasu, ale także do kwestii terminów, którymi wprost „najeżona” jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Niedawno zadzwoniła do mnie Szefowa Kadr od zaprzyjaźnionego pracodawcy:

Pani Aniu, jak mamy liczyć 3 miesiące wstecz od daty wpływu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wątpliwość powstała na tle art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 2046, z późn. zm.).

Podstawowa zasada wyrażona w ustępie 1 artykułu 2a odnosi się do sytuacji przedłożenia pracodawcy orzeczenia po raz pierwszy – osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

… zwykle są wydawane na okresy kilkuletnie stąd wciąż pracownicy składają kolejne wnioski i przedkładają kolejne orzeczenia. Skrupulatność pracownika w zakresie terminowości złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia przekłada się wprost na wysokość dofinansowanie przysługującego pracodawcy.

Kolejne dwa ustępy dotyczą przypadków, gdy pracownik stara się o wydanie kolejnego orzeczenia.

Wedle art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji – w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 3a ust. 3 ww. ustawy – bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Reasumując,

… jeśli pracownik złoży wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia, najpóźniej w dniu następnym po utracie ważności poprzedniego, pracodawca wliczy go do stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych za cały okres luki między jednym a drugim orzeczeniem, jeśli oczywiście będzie ta wynikało z treści kolejnego orzeczenia. Natomiast, gdy dojdzie do „przegapienia” terminu złożenia wniosku, pracodawca ma możliwość ujęcia pracowników w stanie zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia (o ile treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna).

Przykład: pracownik miał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne do 30 czerwca 2017 r. Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia złożył 17 lipca, a orzeczenie dostarczył pracodawcy 2 listopada. Od kiedy można go uwzględniać do stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. 

Jak zatem obliczać te trzy miesiące wstecz?

Art. 66 ustawy o rehabilitacji w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy odsyła do stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu pracy.

W tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 112 Kc, wedle którego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Gdy pracownik miał orzeczenie do 30.06.2017r., wniosek złożył 17.07 a orzeczenie dostarczył 02.11, cofniemy się 3 miesiące od dnia poprzedzającego dzień złożenia orzeczenia czyli do dnia 1 sierpnia 2017 r.

Natomiast przepis art. 114 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć, stosujemy w sytuacji gdy ciągłość terminu nie jest wymagana (np. zapewnienie dostaw przez 12 miesięcy w roku, oznacza zapewnienie dostaw przez 12×30 dni). W naszym przypadku ciągłość jest wymagana.

Pozdrawiam,

Anna Pałecka-Błaszczyk

*****

Poczytaj też o nałożonej na pracodawców „ręcznej blokady dofinansowania” >>