ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Wliczanie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

1 001 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Każdy kolejny przełom roku skłania mnie do rozważań nie tylko na temat upływającego (niestety coraz szybciej) czasu, ale także do kwestii terminów, którymi wprost „najeżona” jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Niedawno zadzwoniła do mnie Szefowa Kadr od zaprzyjaźnionego pracodawcy:

Pani Aniu, jak mamy liczyć 3 miesiące wstecz od daty wpływu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wątpliwość powstała na tle art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 2046, z późn. zm.).

Podstawowa zasada wyrażona w ustępie 1 artykułu 2a odnosi się do sytuacji przedłożenia pracodawcy orzeczenia po raz pierwszy – osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

… zwykle są wydawane na okresy kilkuletnie stąd wciąż pracownicy składają kolejne wnioski i przedkładają kolejne orzeczenia. Skrupulatność pracownika w zakresie terminowości złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia przekłada się wprost na wysokość dofinansowanie przysługującego pracodawcy.

Kolejne dwa ustępy dotyczą przypadków, gdy pracownik stara się o wydanie kolejnego orzeczenia.

Wedle art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji – w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 3a ust. 3 ww. ustawy – bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Reasumując,

… jeśli pracownik złoży wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia, najpóźniej w dniu następnym po utracie ważności poprzedniego, pracodawca wliczy go do stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych za cały okres luki między jednym a drugim orzeczeniem, jeśli oczywiście będzie ta wynikało z treści kolejnego orzeczenia. Natomiast, gdy dojdzie do „przegapienia” terminu złożenia wniosku, pracodawca ma możliwość ujęcia pracowników w stanie zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia (o ile treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna).

Przykład: pracownik miał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne do 30 czerwca 2017 r. Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia złożył 17 lipca, a orzeczenie dostarczył pracodawcy 2 listopada. Od kiedy można go uwzględniać do stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. 

Jak zatem obliczać te trzy miesiące wstecz?

Art. 66 ustawy o rehabilitacji w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy odsyła do stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu pracy.

W tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 112 Kc, wedle którego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Gdy pracownik miał orzeczenie do 30.06.2017r., wniosek złożył 17.07 a orzeczenie dostarczył 02.11, cofniemy się 3 miesiące od dnia poprzedzającego dzień złożenia orzeczenia czyli do dnia 1 sierpnia 2017 r.

Natomiast przepis art. 114 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć, stosujemy w sytuacji gdy ciągłość terminu nie jest wymagana (np. zapewnienie dostaw przez 12 miesięcy w roku, oznacza zapewnienie dostaw przez 12×30 dni). W naszym przypadku ciągłość jest wymagana.

Pozdrawiam,

Anna Pałecka-Błaszczyk

*****

Poczytaj też o nałożonej na pracodawców „ręcznej blokady dofinansowania” >>

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.