ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Dofinansowanie do wynagrodzeń i nie tylko

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 54 m. 20,
04-412 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Ilość pobrań: 1134

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Ilość pobrań: 1580

Wygrana sprawa – uratowane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

330 Wyświetleń

wygrana sprawa

Drogi Czytelniku,

Sprawy, w których reprezentuję pracodawców dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stają się coraz ciekawsze – oczywiście z mojego punktu widzenia, gdyż trzeba się wykazywać coraz większą kreatywnością, a powiedziałabym, że w niektórych sprawach nagimnastykować. Ale to jest właśnie ta część mojej pracy, którą lubię najbardziej – odnajdywanie kolejnych rozwiązań w kwestiach, które wydają się być całkowicie utrwalone, a które mogą wpłynąć na znaczące zmniejszenie kwoty, którą należy zwrócić do PFRON.

Mimo ugruntowanego orzecznictwa sądowoadministracyjnego w zakresie pojęcia kosztów płacy, które mają dotyczyć tylko pracowników niepełnosprawnych, czy konieczności samodzielnego badania przez PFRON kwestii terminowego opłacania kosztów płacy i niebrania pod uwagę sposobu zaliczenia wpłat należności składkowych dokonywanych przez ZUS na poczet zaległości, Fundusz prowadzi postępowania po swojemu. To oznacza, że w niektórych sytuacjach trzeba złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,  który rozpatruje sprawy skarg na decyzje Prezesa Zarządu PFRON i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W sprawie, o której chciałam opowiedzieć, pracodawca co do zasady terminowo opłacał wszystkie należności składkowe, na co miał dowody w postaci deklaracji DRA oraz bankowych potwierdzeń przelewów.

ZUS wykrył zaległość w składkach dotyczącą zupełnie innego okresu i rozliczył dokonane terminowo wpłaty na poczet tej zaległości.

PFRON wszczął postępowanie w sprawie zwrotu dofinansowania za okres 3 miesięcy, z których ZUS dokonał rozliczenia.

Fundusz wskazywał, że nie posiada kompetencji do kwestionowania oraz samodzielnego rozliczania dokonywanych przez stronę wpłat na poczet składek na ubezpieczenia społeczne oraz weryfikowania wysokości składek czy sprawdzenia prawidłowości ich rozliczenia przez ZUS, co nakazują sądy administracyjne.

Dlatego, mimo posiadania dowodów świadczących o terminowych płatnościach składek, konieczne było złożenie skargi do sądu administracyjnego, który uchylił zaskarżoną decyzję.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy PFRON umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie nakazujące zwrot dofinansowania.

Warto było się w tej sytuacji odwoływać.

Ale najpierw trzeba sprawę przeanalizować.

Jeżeli jesteś tym zainteresowany, skontaktuj się ze mną, może Twoją sprawę także uda się zakończyć z sukcesem.

 

pozdrawiam

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

Dokumenty uprawniające do korzystania ze zwiększonego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

371 Wyświetleń

 

Drogi Czytelniku,

Począwszy od lipca 2024 r. mają zostać zwiększone kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:

 1. dla znacznego stopnia niepełnosprawności – z 2400 zł na 2760 zł, a dla osób ze szczególnym schorzeniem – z 1200 na 1380 zł, (razem 4140 zł)
 2. dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – z 1350 zł do 1550 zł, a dla osób ze szczególnymi schorzeniami – z 900 zł na 1035 zł, (razem 2585 zł)
 3. dla lekkiego stopnia niepełnosprawności – z 500 zł na 575 zł, a dla osób ze szczególnymi schorzeniami – z 600 zł na 690 zł, (razem 1265 zł).

Są to maksymalne kwoty dofinansowania, przysługujące w przypadku zatrudnienia pracownika w wymiarze pełnego etatu, rzeczywista wysokość  dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy, a zatem w sytuacji, gdy wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 4300 zł, maksymalna wysokość miesięcznego wsparcia nie będzie mogła przekroczyć 75% z 5.180,64 zł, czyli 3.888,48 zł.

Z dofinansowania do wynagrodzeń w styczniu 2024 r. korzystało 32.504 pracodawców na 212.509 osób niepełnosprawnych (200.618 etatów).

W grudniu 2023 r. – na 202.133 etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych, było 60.362 etatów osób ze szczególnymi schorzeniami.

Źródło: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron

Zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń

Dla pracodawcy istotną kwestią jest sposób dokumentowania szczególnych schorzeń wymienionych w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., kwoty dofinansowania zwiększa się odpowiednio w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym:

 1. orzeczono chorobę psychiczną,
 2. orzeczono upośledzenie umysłowe,
 3. orzeczono całościowe zaburzenia rozwojowe
 4. orzeczono epilepsję
 5. oraz osób niewidomych.

Sposób dokumentowania szczególnych schorzeń

Schorzenia szczególne: choroba psychiczna 02-P, upośledzenie umysłowe 01-U, całościowej zaburzenia rozwojowe 12-C, epilepsja 06-E, mogą wystąpić w przypadku każdego ze stopni niepełnosprawności, i mogą zostać udokumentowane za pomocą:

 1. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wymienionego w art. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji” – z odpowiednim symbolem przyczyny niepełnosprawności,
 2. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji, wymienionego w art. 5 ustawy o rehabilitacji, z treści którego wynika istnienie u pracownika tych szczególnych schorzeń, np. z wypisu z pełnej treści orzeczenia,
 3. orzeczeń o grupach inwalidzkich, o których mowa w art. 62 ustawy o rehabilitacji, czyli wydanych przed 1 stycznia 1998 r. przez KIZ lub resortowe komisje orzekające, w których wskazano to szczególne schorzenie,
 4. orzeczeń KRUS, o których mowa w art. 62 ustawy o rehabilitacji, wydanych przed 1 stycznia 1998 r., z których wynika istnienie takiego szczególnego schorzenia.
 5. wyroków sądów w przedmiocie odwołań od ww. orzeczeń.

 

Natomiast w przypadku osób niewidomych, dokumentem potwierdzającym uszkodzenie narządu wzroku kwalifikujące do osób niewidomych, a zatem w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oprócz wyżej wskazanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (tuz symbolem 04-O) oraz innych orzeczeń traktowanych na równi z tymi orzeczeniami, wyroków sądów, będzie także zaświadczenie od lekarza specjalisty okulisty.

Zbieg dokumentów

Warto przy tym wiedzieć, że w świetle wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i PFRON, w sytuacji zbiegu dwóch lub więcej ważnych orzeczeń, możliwe jest łączenie stopnia niepełnosprawności z jednego orzeczenia i szczególnego schorzenia z innego orzeczenia na potrzeby dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Przykład

Pracownik posiada

1. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem wydane na stałe,

2. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności) – bez szczególnego schorzenia lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na okres 2 lat.

W takim przypadku, możemy pobierać dofinansowanie do wynagrodzeń jak dla znacznego stopnia niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem.

 

pozdrawiam

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

 

Egzekucja dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – czy można wygrać sprawę?

1 601 Wyświetleń

Dofinansowanie do wynagrodzeń a przedawnienie

 

 

Drogi Czytelniku,

dzisiaj o kwestii możliwości zmniejszenia należności wobec PFRON z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych podczas postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – czy można wygrać sprawę?

 

Tak, można zmniejszyć obciążenie wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Niedawno przyszła do mnie Klientka, od której PFRON żądał zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, za okresy począwszy od 2010 r. Stan faktyczny był dość skomplikowany, było wydanych kilka decyzji nakazujących zwrot SOD, była stwierdzona nieważność jednej z tych decyzji i były wystawione dwa tytuły wykonawcze, na podstawie których cały czas była prowadzona egzekucja administracyjna, kilka wniosków o rozłożenie na raty zobowiązania i umorzenie należności.

 

I co się okazało?

 

PFRON uwzględnił zarzuty na postępowanie egzekucyjne w postanowieniu w sprawie stanowiska wierzyciela.

 

Jeden z tych tytułów egzekucyjnych był wystawiony w całości po upływie okresu przedawnienia należności, a drugi w pewnym zakresie, bo w międzyczasie doszło do dwukrotnego przerwania biegu przedawnienia, co skutkuje tym, że biegnie on na nowo od dnia następnego po dniu zastosowania środka egzekucyjnego, o którym pracodawca został powiadomiony.

 

Jakie zatem z tego możemy wyciągnąć wnioski?

 

Nawet ostatecznie rozstrzygnięte sprawy, które dotyczą należności wobec PFRON sprzed kilkunastu lat – można zakończyć pozytywnie, zmniejszając swoje zobowiązanie wobec Funduszu.

 

Oczywiście wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy, z którym mogę się zapoznać.

 

pozdrawiam

 

Anna Pałecka-Błaszczyk

 

#znamsienaPFRONach

Optymalizacja rozliczeń z PFRON. Szkolenie 6 marca 2024

186 Wyświetleń

 

Drogi Czytelniku,

Zapraszam Cię serdecznie na szkolenie online, które odbędzie się 6 marca 2024 r. LINK DO ZAPISU

Na przełomie 2023 i 2024 sporo się działo.

Weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r, poz. 2768), która wydłużyła ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, co miało także wpływ na kwestie związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

1 stycznia 2024 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie unijne w sprawie pomocy de minimisrozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które będzie obowiązywało do 31 grudnia 2030 roku z półrocznym okresem przejściowym. Wprowadza ono nowe zasady udzielania pomocy de minimis, które omówimy. Powiemy także o o tym, czy wydatki w ramach pomocy de minimis ponoszone ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są wydatkowane już na zasadach z nowego rozporządzenia, czy jeszcze rozporządzenia 1407/2023.

12 stycznia 2024 r. został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44).

Pracodawcy wnioskują o podwyższenie kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Pojawiają się nowe interpretacje dotyczące dokumentowania niepełnosprawności, które mogą mieć znaczący wpływ na ustalanie stanów zatrudnienia jak i na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Podczas szkolenia omówimy możliwości uzyskania jak największego przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń.

Zajmiemy się także problematyką ustalania stanów zatrudnienia na gruncie różnych przepisów ustawy o rehabilitacji.

 

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk  

 

Czy środki ZFRON uzyskane w 2022 r. można wydać na szkolenie aby ich nie oddawać do PFRON

1 273 Wyświetleń

Wydatki z ZFRON na szkolenie

 

Drogi Czytelniku,

jeżeli jesteś dysponentem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, to na pewno pamiętasz, że środki  ZFRO, które zostały uzyskane w 2022 r. z:

1) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

2) zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz zwolnienia z opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym,

3) środków z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

należy wykorzystać do końca 2023 r. (czyli zasadniczo wydatkować do dnia 31 grudnia 2023 r.).

Jeżeli tego nie zrobimy, zobligowani będziemy dokonać wpłaty tych środków do PFRON do dnia 22 stycznia 2024 r. składając równocześnie deklarację DEK-2-A za grudzień 2023 r.

Jak można wykorzystać środki ZFRON uzyskane w 2022 r. aby ich nie oddawać do PFRON

Dzisiaj przedstawię Ci pomysł na wydatkowanie środków ZFRON przed końcem roku w postaci szkolenia zawodowego (podnoszącego kwalifikacje) niepełnosprawnego pracownika, które można sfinansować zarówno z puli ogólnej, jak i puli indywidualnych programów rehabilitacji (jeśli jest opracowany IPR dla tego pracownika).

Podkreślić należy, że wydatek na szkolenie jest wskazany literalnie w:

1) § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie ZFRON – szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych (pula ogólna),

2) § 2 ust. 1 pkt 12 lit. c rozporządzenia w sprawie ZFRON –  szkolenia, przekwalifikowania oraz dokształcania w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych (pula IPR).

Wydatki na ww. szkolenia są dokonywane w ramach pomocy de minimis, a zatem po dokonaniu przelewu, mamy 30 dni na wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

Dodam tylko, że opracowuję również indywidualne programy rehabilitacji.

O jakim szkoleniu mówię?

Oczywiście w Zakopanem 7-11 stycznia 2024 r.

Szkolenie Sprawozdanie finansowe – akcja bilans 2023 r. Badanie sytuacji ekonomicznej w jednostkach za 2023 r. Roczne rozliczenia z PFRON. Uprawnienia pracowników osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie do wynagrodzeń – na czym zyskać, zaoszczędzić i nie stracić, o którym pisałam tutaj.

Dlaczego?

1) 3 dni merytorycznych wykładów z dr Pawłem Łukaszewiczem i r.pr. Anną Pałecką-Błaszczyk

2) Mimo galopującej inflacji udało się nam zwiększyć cenę jedynie o 200 zł w stosunku do zeszłego roku.

3) Uzyskana wiedza i umiejętności, przekładają się także na wymiar finansowy – może się okazać, że zaoszczędzimy więcej niż wydaliśmy na szkolenie.

4) Możliwa jest płatność i wystawienie faktury jeszcze w 2023 r.

5) Zastanów się, to może być ostatnia taka okazja.

 

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

 

Argumenty skarbówki przy odmowie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

329 Wyświetleń

argumenty-skarbowki-przy-odmowie-wydania-zaswiadczen-o-pomocy-de-minimis

 

 

 

Drogi Czytelniku,

Z okazji wczorajszego Dnia Osób Niepełnosprawnych składam najlepsze życzenia Wszystkim Osobom z Niepełnosprawnościami i ich Rodzinom.

Równocześnie chciałam przedstawić argumenty skarbówki odmawiające wydania zaświadczeń o pomocy de minimis lub podważające wydatki ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które w moim odczuciu mają charakter dyskryminujący osoby z niepełnosprawnościami pod przykrywką dbania o finanse publiczne. Jest jeszcze wiele pracy do wykonania, żeby przywrócić godność niepełnosprawnym pracownikom i traktować poważnie ich pracodawców.

Co to jest rehabilitacja zawodowa

Stosownie do art. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodowa na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Do realizacji powyższego celu niezbędny jest w szczególności dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie. Tyle mówi ustawa, dodajmy, że nie ma tu wymogów wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w sposób ponadstandardowy, a taki jaki jest odpowiedni dla danego pracownika.

 

Wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych

W myśl  art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.

Rozwinięciem tej normy jest przepis § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który stanowi o możliwości wydatkowania środków ZFRON na wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności na:

a) zakup, modernizację, remont maszyn i urządzeń,

b) finansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, dotyczących obiektów budowlanych ujętych w ewidencji bilansowej zakładu pracy chronionej, zwanego dalej zakładem, proporcjonalnie do przewidywanej liczby stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w tym obiekcie, pod warunkiem utrzymania w nim przewidywanego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej trzech lat od dnia odbioru obiektu budowlanego,

c) wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń zakładu.

Przez wiele lat przepisy te były interpretowane w sposób dość konsekwentny i umożliwiający wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Taki sposób wykładni wyraził w wyroku z dnia 21 marca 2006 r. (sygn. akt K 13/05) Trybunał Konstytucyjny, który wskazał, iż:

„Szeroki katalog konkretnych wydatków, które mogą być finansowane ze środków funduszu rehabilitacji, ale przede wszystkim – generalne ujęcie podstawowych celów ich wydatkowania, takich jak poradnictwo zawodowe, szkolenie, dokształcanie, leczenie, rehabilitacja, tworzenie nowych i dostosowanie istniejących stanowisk pracy, organizacja wypoczynku itd., stwarzają gwarancję, że żaden wydatek rzeczywiście przeznaczony na wskazane w art. 33 ust. 4 ustawy cele, tj. „na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych”, nie znajdzie się poza kategoriami wskazanymi w rozporządzeniu. W konsekwencji, jeśli pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej przygotuje regulamin zakładowy zgodnie z rozporządzeniem, nie może się zdarzyć, że – jak to przewiduje i niezwykle krytycznie ocenia wnioskodawca – pracodawca będzie ukarany na podstawie art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy, chociaż poczynił wydatek mieszczący się w formule art. 33 ust. 4 ustawy i „jak najbardziej uzasadniony”, ale nieujęty w regulaminie zakładowym. W ocenie Trybunału, właśnie ze względu na bardzo elastyczną formułę rozporządzenia wykonawczego, niebezpieczeństwo zastosowania sankcji wobec pracodawcy, który wydatkował środki „na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych”, po prostu nie zachodzi.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, w tej sytuacji należy uznać, że wprowadzenie obowiązku wpłaty 30% sum wydatkowanych niezgodnie z ustawą na rzecz Funduszu ma znaczenie przede wszystkim prewencyjne, a nie represyjne; chodzi o zmobilizowanie prowadzących zakłady pracy chronionej do rzetelnego wykonywania obowiązków, które przyjmują na siebie wraz z podjęciem decyzji o korzystaniu ze środków publicznych na określony cel. […] w tej perspektywie oczywiste wydaje się, że naruszenie obowiązku wydatkowania środków na cele wskazane w rozporządzeniu musi być działaniem w pełni świadomym.

W świetle wykładni Trybunału, jeżeli pracodawca poniósł wydatek zgodnie z obowiązującym przepisami na rehabilitację zawodową, społeczną lub leczniczą osób niepełnosprawnych i był to wydatek wskazany w katalogu wynikającym z rozporządzenia, to jest on zgodny z przepisami. Co należy wyraźnie podkreślić dzisiaj również zapadają wyroki sądów administracyjnych, aprobujące ten sposób rozumienia i stosowania przepisów.

Argumenty skarbówki przy odmowie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

Obecna praktyka organów wydających zaświadczenia uległa jednak zmianie i wydatki, to co których dotychczas mogliśmy być pewni, że są prawidłowe, bo zgodne z katalogiem rozporządzenia, obecnie są kwestionowane.

Skarbówka odmawia wydania zaświadczenia o pomocy de minimis lub zeruje wydane zaświadczenia po audycie KAS w związku z zakupem przykładowo maszyny stanowiącej wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych z zupełnie – w mojej ocenie – kuriozalnych powodów.

Zdaniem skarbówki pomoc de minimis ma na celu ułatwienie pracodawcy dostosowania warunków pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, a stosowane środki mają bezpośrednio zmniejszać ograniczenia zawodowe osób niepełnosprawnych.

Skarbówka myli przepisy, bo odnosi warunki wydatkowania indywidualnych programów rehabilitacji do wydatków z puli ogólnej.

Wydatek sfinansowany z ZFRON powinien odpowiadać potrzebom osoby niepełnosprawnej i nie może być wydatkiem uniwersalnym odpowiednim dla każdego pracownika na danym stanowisku pracy, wykorzystywanym w identyczny sposób przez osoby pełnosprawne i niepełnosprawne.

Wydatek nie może służyć normalnemu podniesieniu standardu pracy w przedsiębiorstwie, lecz realizacji celów związanych z poprawą sytuacji osób niepełnosprawnych.

Czyli stanowiska pracy osób niepełnosprawnych powinny być wyposażone w sposób odmienny niż dla reszty społeczeństwa (bo nie w sposób normalny). Czy na rynku w ogóle dostępne są maszyny lub urządzenia używane przy produkcji, zawierające specjalne przystosowania do potrzeb wynikających przykładowo z 5 różnych rodzajów niepełnosprawności, a nawet jednego, jeżeli mamy do czynienia przykładowo z osobą po przeszczepie czy chorobą onkologiczną.

Dokonana inwestycja nie może stanowić jedynie unowocześnienia parku maszynowego, ma realnie służyć eliminacji skutków niepełnosprawności.

Czyli dla osób niepełnosprawnych wyposażenie powinno być jak za czasów króla Ćwieczka. Może na rynku znajdują się maszyny które są mniej nowoczesne specjalnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Maszyny muszą posiadać dodatkowe cechy przystosowawcze umożliwiające wykonywanie pracy w sposób odmienny od pracownika pełnosprawnego.

Zakupione maszyny wpływają na usprawnienie pracy osób niepełnosprawnych ale nie przyczyniają się do niwelowania ich niepełnosprawności, bo nie posiadają szczególnych, ponadstandardowych lub dodatkowych przystosowań do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wynika z tego, że osoba niepełnosprawna nie może wykonywać pracy jak osoba pełnosprawna. To lekarz medycyny pracy dopuszcza pracownika do pracy na danym stanowisku.

Wydatek nie jest prawidłowy, bo stanowi wyposażenie stanowiska pracy w celu poprawy komfortu wykonywanej pracy.

A zatem wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych powinno zmniejszać komfort wykonywanej pracy.

Zadaniem zakładu pracy chronionej, oprócz uzyskania dochodu, jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie poradzić sobie w naturalnym środowisku otwartego rynku pracy.

Bez komentarza, bo wynika z tego, że zpchy to nienaturalne środowisko pracy.

Dyskryminacja?

Można odnieść wrażenie, że rozpatrujący wnioski o wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis na wydatki z ZFRON nigdy nie widzieli pracownika z niepełnosprawnością i nie mają wiedzy jakich szczególnych przystosowań potrzebuje wyposażenie stanowiska pracy danej osoby.

Można odnieść wrażenie, że skarbówka w całej Polsce była na tym samym szkoleniu, na którym przytaczano tylko wyroki sądów administracyjnych zgodne z dyskryminującą argumentacją, a pomijano wyroki aprobujące możliwość wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków ZFRON w ogólności, a nawet pozwalające aby wyposażenie zwiększało komfort osoby niepełnosprawnej podczas wykonywania pracy.

Można wreszcie dojść do wniosku, że taki sposób działania organów stoi w jawnej sprzeczności z ideą normalizacji, waloryzacji roli społecznej, włączania i wzmocnienia (idei empowerment), zgodnie z którą osobom z niepełnosprawnościami należy stworzyć takie warunki, aby samodzielnie decydowały o wyborze miejsca pracy, zakresu zadań, godzinach pracy, środowisku społecznym oraz rodzajach wsparcia, którego potrzebują.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

 

Szkolenie w Zakopanem Roczne rozliczenia z PFRON Uprawnienia osób niepełnosprawnych Dofinansowanie do wynagrodzeń Akcja bilans 2023 Sytuacja ekonomiczna jednostek

463 Wyświetleń

Szkolenie w Zakopanem 7-11 stycznia 2024 r.

 

Drogi Czytelniku,

chcę Cię serdecznie zaprosić na szkolenie w Zakopanem w dniach 7-11 stycznia 2024 r.

Doktor Paweł Łukaszewicz przedstawi kwestie związane z akcją Bilans 2023 r. sprawozdaniem finansowym za 2023 r. Zdradzi także tajniki ustalania sytuacji ekonomicznej jednostek w kontekście uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Radca prawny Anna Pałecka-Błaszczyk zaprezentuje temat Rocznych rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem nowych miesięcznych druków INF-1 oraz DEK. Omówione zostanie także zagadnienie uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – na czym zyskać, zaoszczędzić i nie stracić.

3 dni szkolenia w pięknym, dobrze nam znanym ośrodku Antałówka. Śnieg został zamówiony jak co roku. Cudowna atmosfera Zakopanego, jeszcze przed feriami zimowymi. Doborowe towarzystwo – nie może Cię Drogi Czytelniku zabraknąć;)

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a zatrudnianie osób niepełnosprawnych

633 Wyświetleń

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

Drogi Czytelniku,

 

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawierają szereg rozwiązań, które będą wygaszane w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego. I żeby nie było tak przyjemnie – to w całkiem różnych terminach.

 

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

 

Ostatni pisałam o przedłużeniu ważności i stopniowym wygaszaniu ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o czym możesz przeczytać tutaj.

 

 

Przeznaczenie środków ZFRON na inne potrzeby związane z epidemią COVID

 

Nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

 

 

A zatem jeszcze przez pół roku, będzie można (po uzyskaniu uprzedniej zgody Prezesa Zarządu PFRON – wydanej w formie decyzji) wydatkować środki ZFRON (i ZFA) na:

1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

 

2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących pracownikami, wykonawcami pracy nakładczej, innymi osobami niż wymienione, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności, niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;

 

3) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

 

Trzeba pamiętać, aby wystąpić o zgodę w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Wyłączenie opłaty prolongacyjnej, opłaty z tytułu rozłożenia na raty zwrotu dofinansowania i kar grzywny

Nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Jeszcze przez pół roku nie nalicza się opłaty prolongacyjnej, klkunastoprocentowej opłaty za rozłożenie na raty zobowiązania wobec PFRON z tytułu zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz kar grzywny za niezłożenie lub nieterminowe złożenie deklaracji DEK i informacji INF do PFRON.

 

Zmniejszony wskaźnik dla pracodawców po utracie statusu zpch dla zachowania ZFRON

 

Tylko niespełna 2 miesiące

 

Nie dłużej niż za okres do upływu drugiego miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 33 ust. 7b, wynosi co najmniej 18%.

Później wracamy do 25%.

Jeżeli nie zdołamy osiągnąć wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, trzeba będzie się liczyć z możliwością powstania obowiązku wpłaty na PFRON z tytułu tzw. części niezamortyzowanej.

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

radca prawny

 

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

539 Wyświetleń

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

 

Drogi Czytelniku,

 

W związku z uchyleniem od 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego, zapewne zastanawiasz się, co się dzieje z ważnością orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności?

 

Po pierwsze, pamiętamy, że do dnia 5 sierpnia 2023 r. obowiązuje jeszcze art. 15h ustawy antycovidowej, zgodnie z którym orzeczenie, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

 

Ważność orzeczeń będzie wygaszana stopniowo, w zależności od tego, jaki był okres ich ważności – czy upłynął w 2020, 2021 czy 2022 i 2023 r.

 

6 sierpnia 2023 r., wchodzi w życie przepis art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852), zgodnie z którym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h  ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:
1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (czyli 5 sierpnia 2023 r.) – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Przykład pierwszy

 

Pracownik przy zatrudnieniu 1 czerwca 2023 r. przedłożył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 06-E, którego ważność upłynęła 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie ważne do 31 grudnia 2023 r., o ile pracownik nie wystąpi o wydanie nowego orzeczenia i nie stanie się ono ostateczne.

 

Na mocy tego orzeczenia, możemy:

 

1) uwzględniać pracownika do wskaźnika i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od dnia 1.06.2023,
2) pobierać na pracownika dofinansowanie od dnia 1.06.2023 r. (jeśli wykażemy efekt zachęty) oraz
3) uwzględniać do wskaźników do wystawienia ulgi we wpłatach na PFRON od 1.06.2023 r.
Przykład drugi
Pracownica, której ważność orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności kończy się dnia 15 września 2023 r., a umowa o pracę jest zawarta na czas określony do 30 września 2023 r. – jest w ciąży. Umowa, z uwagi na to, że ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
Ważność orzeczeń, których okres ważności upływa od  6 sierpnia 2023 r. nie ulega wydłużeniu, a zatem od 16 września 2023 r. pracownica będzie wykazywana jako osoba pełnosprawna, chyba że uzyska nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

Nowy Rok – nowy SOD. Nowa siedziba biura. Nowa stała obsługa. Nowe audyty. Wygrane sprawy

287 Wyświetleń

Dzień dobry Drogi Czytelniku,

Nowy Rok – nowy SOD, chciałby się powiedzieć, bo począwszy od stycznia 2023 r. zwiększyła się wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, która wyniesie:

1) 2400 zł na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

2) 1350 zł na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

3) 500 zł na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty dofinansowania do osób ze szczególnymi schorzeniami pozostają na tym samym poziomie (odpowiednio 1200, 900 i 600 zł).

Na zdjęciu widoczek ze szkolenia w Zakopanem, które udało się przeprowadzić po 3-letniej covidowej przerwie. W Zakopanem powitała nas wiosna, ale w trakcie pobytu spadł śnieg, co skwapliwie udokumentowałam.

Nowa siedziba firmy

Ostatecznie dokonałam zmiany siedziby Kancelarii, zapraszam Klientów do biura przy al. gen. Chruściela „Montera” 54 m. 20 w Warszawie. Mamy windę i prawdziwie miejskie widoki.

(więcej…)

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 54 m. 20,
04-412 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON