ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Dofinansowanie i dotacje

Kancelaria Radcy Prawnego Onlex

PFRON dofinansowanie i dotacje

Państwo za sprawą odpowiednich organów wspiera aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Wspiera organizacje pozarządowe zajmujące się rehabilitacją i ożywieniem zawodowym osób niepełnosprawnych, wspomaga ustanawianie i utrzymywanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz tworzenie stałych programów stypendialnych i szkoleń. Dodatkowo państwo współpracuje z różnymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wspiera ich rozwój zawodowy. Dużą rolę odgrywa tutaj Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli w skrócie PFRON lub po prostu Fundusz. Wspiera on zarówno indywidualne osoby z niepełnosprawnościami, jak i zakłady pracy, które zatrudniają niepełnosprawnych, dostosowując się do szeregu wymogów.

Dofinansowania i ulgi z PFRON dla pracodawcy

Aby ułatwić to pracodawcom, wygospodarowana dla nich została pula pieniężna, z której dofinansowania idą na pracowników z niepełnosprawnościami, w tym na ich miesięczne wynagrodzenie, składki ZUS-owskie czy w niektórych przypadkach dostosowanie miejsca pracy do tego, by mogły w nim pracować osoby o różnych stopniach niepełnosprawności. Chodzi o to, by powstawały etaty dla ludzi, których dysfunkcje (czy to fizyczne, czy psychiczne) stawiają ich w nierównej pozycji względem osób w pełni sprawnych.

PFRON a pracodawca – co musi zrobić?

Żeby skorzystać z ulgi, pracodawca musi złożyć wniosek z informacjami o pracowniku w okręgowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia. Co zrozumiałe, pracownik musi legitymować się odpowiednim statusem. Niepełnosprawność o stopniu znacznym jest ustalana w oparciu o decyzję Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po złożeniu odpowiedniego wniosku i przeprowadzeniu badań lekarskich zespół wydaje wskazuje na stopień niepełnosprawności.

Tworzeniu takich miejsc i zmianie nastawienia społeczeństwa i pracodawców wobec osób z różnymi stopniami kalectwa, sprzyjają dotacje i dofinansowania. Ich wysokość zależna jest od tego, czy mamy do czynienia z osobami niepełnosprawnymi stopnia lekkiego, umiarkowanego czy znacznego. W pierwszym przypadku standardowa miesięczna dopłata za pracę wynosi 500 złotych, w drugim – 1350, a trzecim – 2400. W uzasadnionych przypadkach – gdy u osoby niepełnosprawnej stwierdzono np. chorobę psychiczną bądź epilepsję – kwoty te mogą zostać zwiększone o 600, 900 czy też 1200 złotych. Pracodawca może również otrzymać dopłaty do składek zusowskich – ich wysokość także uzależniona jest przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności zatrudnianej osoby.

Onlex
Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Pałecka-Błaszczyk

Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela „Montera” 54 m. 20
04-412 Warszawa
Tel. kom.: +48 606 825 920
Tel. kom.: +48 501 368 420
e-mail: kontakt@onlex.pl