ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Wydatki z ZFRON w ramach pomocy de minimis – brak podstawy prawnej?

237 Wyświetleń

Czy można wydatkować środki ZFRON w ramach pomocy de minimis?

Drogi Czytelniku,

 

Jeśli jesteś dysponentem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, to zastanawiasz się pewnie czy możesz obecnie dokonywać wydatków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach pomocy de minimis?

 

Wydatki z ZFRON w ramach pomocy de minimis – brak podstawy prawnej?

 

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1145), rodzaje wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5, 6 i 8 oraz, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 7, 9, 10, 12 i 13 o ile stanowią przysporzenie korzyści dla pracodawcy, poniesione ze środków, o których mowa w:

 

1) art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji – w związku z 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401, 1558, 2192 i 2290), art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) i art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

2) art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy o rehabilitacji,

3) art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2009 r.,

4) art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie i ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm. )

– do których pracodawca nabył prawo po dniu 14 maja 2004 r., stanowią pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.).

 

A zatem wydatki pochodzące ze zwolnień z podatków, opłat oraz z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych mają wskazaną jako podstawę udzielenia pomocy rozporządzenie 1407/2013.

 

Ponadto, zgodnie z § 11a ww. rozporządzenia – wydatki ze środków funduszu rehabilitacji stanowiące pomoc de minimis mogą być ponoszone do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Oznacza to, że od 1 lipca 2024 r. nie ma podstawy prawnej do dokonywania wydatków ze środków ZFRON stanowiących pomoc de minimis. 

 

Stanie się to możliwe dopiero po nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a zatem warto – o ile to możliwe – wstrzymać się z dokonywaniem takich wydatków, aby nie narazić się na negatywne skutki – przykładowo odmowę  wydania zaświadczenia.

 

Jeżeli takiego wydatku dokonaliśmy – poczekajmy ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis do nowelizacji rozporządzenia, która może przewidywać wejście przepisów z datą wsteczną. Zastrzegam przy tym, że nie jest obecnie znana dokładna treść rozporządzenia zmieniającego (projekt z 18 czerwca 2024 r. nie przewidywał takich zapisów ale zapewne zmiany miały wejść w życie na samym początku lipca).

 

Nie ma natomiast przeszkód do wydatkowania środków zakładowego funduszu poza regułami pomocy de minimis, przykładowo na pomoc indywidualną czy część wydatków z indywidualnych programów rehabilitacji (wydatki nie stanowiące przysporzenia korzyści dla pracodawcy).

 

 

pozdrawiam

 

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.