ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Onlex

Dlaczego warto zostać Klientem radcy prawnego Anny Pałeckiej-Błaszczyk?

 • 25 lat doświadczenia zawodowego w tematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 • Kilkaset spraw prowadzonych przez Kancelarię.
 • Kilkadziesiąt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i kilkadziesiąt obecnie obowiązujących rozporządzeń wykonawczych. Kolejne nowelizacje w przygotowaniu.
 • Kilkaset przeprowadzonych szkoleń.
 • Biuro Kancelarii mieści się w Warszawie, niedaleko siedzib organów.
 • Niemalże co miesiąc nowe interpretacje organów stosujących prawo, w tym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Kilkadziesiąt audytów i spotkań rozwiązujących problemy pracodawców w całej Polsce – rocznie.
 • Stała obsługa i doraźne zlecenia.
 • I nieskromnie, znakomita większość wygranych spraw.
 • Znajomość i umiejętność wyegzekwowania uprawnień przysługujących stronie postępowania.
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa materialnego.
 • Blog dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl.

Jeżeli zatem,

 • Jesteś pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne lub mającym zamiar zatrudnić takich pracowników.
 • Uzyskujesz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub chcesz zacząć je uzyskiwać.
 • Dostałeś wezwanie do zwrotu dofinansowania.
 • Wprowadzono Ci blokadę ręczną dofinansowania.
 • Masz problemy ze zrozumieniem efektu zachęty i nie wiesz jak wprowadzić siatkę wakatów.
 • PFRON bada Twoją sytuację ekonomiczną.
 • Jest kontrolowana prawidłowość warunków uzyskiwania dofinansowania.
 • Posiadasz status zakładu pracy chronionej, względnie chcesz go uzyskać bądź utracić.
 • Jako zakład pracy chronionej chcesz korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 • Masz problemy z PIT-4.
 • Wydatkujesz środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (na pomoc indywidualną, indywidualne programy rehabilitacji, z puli ogólnej, w ramach pomocy de minimis).
 • Podpisałeś umowę o dodatkowe koszty zatrudniania pracowników niepełnosprawnych i nakazano Ci podpisanie aneksu.
 • PFRON określił Ci w drodze decyzji wysokość zobowiązania z tytułu wpłat w związku z nieterminowym przekazywaniem środków na rachunek bankowy ZFRON lub w związku z niezgodnym z ustawą wykorzystaniem środków ZFRON.
 • Prowadzisz zakład aktywności zawodowej.
 • Prowadzisz warsztat terapii zajęciowej.
 • Udzielasz ulg we wpłatach na PFRON.
 • Chcesz poznać uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych.
 • Chcesz wyjaśnić sobie inne kwestie związane z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz odwołać się od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

zapraszam do kontaktu

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

Tel. kom.: +48 606 825 920