ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych

Kancelaria Radcy Prawnego Onlex

Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych

 • Analiza możliwości uzyskiwania pomocy w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Wdrożenie procedur niezbędnych do prawidłowego uzyskiwania wsparcia z PFRON, w tym w zakresie dokumentacji pracowniczej dla osób niepełnosprawnych, obliczania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc przy rejestracji w PFRON.
 • Szkolenie z zakresu prawidłowego wypełniania druków Wn-D, INF-D-P, INF-OPP.
 • Pomoc w sytuacji konieczności zwrotu dofinansowania.
 • Pomoc w przypadku przedłużających się terminów wypłaty dofinansowania, postępowań sprawdzających czy kontrolnych.
 • Terminowość ponoszenia kosztów płacy jako niezbędny warunek uzyskania dofinansowania.
 • Analiza możliwości zmniejszenia obowiązkowych wpłat na PFRON.
 • Audyt wdrożenia zapisów prawa.
 • Wypełnianie druków.
 • Obowiązki sprawozdawcze wobec PFRON: INF-1, INF-2, DEK-i.
 • Obowiązki sprawozdawcze wobec wojewody: INF-W, INF-Z.
 • Uczestniczenie w pracach komisji ds. indywidualnych programów rehabilitacji jako doradca zawodowy.
 • Sprawdzenie prawidłowości planowych wydatków.
 • Regulaminy ZFRON.
 • Pomoc indywidualna, indywidualne programy rehabilitacji, pula ogólna.
 • Uchybienie terminowo wystąpienia z wnioskiem o zaświadczenie o pomocy de minimis – analiza możliwości.
 • Obowiązki w zakresie osiągania wskaźników i stanów zatrudnienia, przystosowania stanowisk pracy (decyzje PIP), zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej.
 • Uprawnienia jako podatnika i płatnika.
 • Rozszerzony zakres kontroli.
 • Obowiązki sprawozdawcze. wystąpienia z wnioskiem o zaświadczenie o pomocy de minimis – analiza możliwości.
 • Analiza możliwości spełnienia warunków nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia z podatków.
 • Obowiązki dokumentacyjne.
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych,opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
 • Skutki rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej.
 • Płatnik po utracie statusu zakładu pracy chronionej – PIT-4.
 • Zachowanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym tzw. części niezamortyzowanej. Obowiązek zachowania stanu zatrudniania w wysokości co najmniej 15 etatów oraz 25% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do chwili pełnego zamortyzowania środków trwałych.
 • Refundacja części składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Środki na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.