ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: znaczny stopień

Kancelaria Radcy Prawnego Onlex

Zatrudnienie osoby ze znacznym stopniem upośledzenia – kiedy to występuje u niej naruszona sprawność organizmu i znaczne upośledzenie czynności fizycznych, psychicznych bądź psychofizycznych – wymaga spełnienia szeregu wymogów. Przede wszystkim pracodawca musi stworzyć w miejscu pracy odpowiednie warunki, które umożliwią jej wykonywanie zadań zawodowych. W zależności od stopnia niepełnosprawności, potrzebne może być wyposażenie stanowiska pracy w specjalne urządzenia lub modyfikacje istniejących rozwiązań. Ponadto powinien wdrożyć procedury, które pozwolą na wyraźne określenie wszystkich wymogów stawianych osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zapewniając jej przy tym odpowiednią opiekę i wsparcie.

Mogą one być zatrudniane zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w ramach zakładów pracy chronionej. Pomocne w tym jest między innymi dofinansowanie z PFRON-u.

Aby skorzystać z ulgi, pracodawca musi złożyć wniosek, zawierający informacje o pracowniku, w okręgowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia. Oczywiste też jest, że pracownik musi legitymować się odpowiednim statusem. Niepełnosprawność o stopniu znacznym jest ustalana w oparciu o postanowienie orzecznicze Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po złożeniu odpowiedniego wniosku i przeprowadzeniu badań lekarskich, zespół wydaje decyzję wskazującą na stopień niepełnosprawności.

Czas zatrudnienia tej osoby nie może przekraczać 7 godzin dziennie, a takze 35 tygodniowo. Nadgodziny nie wchodzą więc w rachubę, podobnie jak praca na nocną zmianę. Standardowo dofinansowanie pokrywa miesięczne wynagrodzenie w sumie 2400 złotych, jakkolwiek kwota ta może zostać zwiększona, gdy zostały stwierdzone dodatkowe dysfunkcje, o 1200 złotych. Poza tym Fundusz pokrywa 100% składki emerytalnej i rentowej – gdy masz lekki stopień niepełnosprawności.

Onlex
Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Pałecka-Błaszczyk

Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela „Montera” 54 m. 20
04-412 Warszawa
Tel. kom.: +48 606 825 920
Tel. kom.: +48 501 368 420
e-mail: kontakt@onlex.pl