ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest organem udzielającym pomocy na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, uregulowanego ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

PFRON przeprowadza także kontrole pracodawców otrzymujących dofinansowanie do wynagrodzeń w zakresie spełniania warunków do jego uzyskania (w szczególności umów o pracę, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub traktowanych na równi z tymi orzeczeniami, wykazania efektu zachęty ogólnego, ilościowego i jakościowego, terminowego opłacenia kosztów płacy, w tym terminowej wypłaty wynagrodzeń, opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, przekazania wynagrodzeń co do zasady na rachunek bankowy pracownika, terminowego złożenia wniosku o dofinansowanie po wypłacie wynagrodzenia). Fundusz wykonuje także czynności sprawdzające wobec pracodawców. Ujawnienie nieprawidłowości w powyższym zakresie może prowadzić do wysłania pracodawcy – wezwania do zwrotu dofinansowania.

Zwróćmy uwagę na to, że Fundusz daje nam 3 miesiące na dokonanie zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty SOD do dnia zwrotu pomocy do PFRON.  

Jeżeli pracodawca nie zgadza się z wykazanymi nieprawidłowościami i nie dokona zwrotu żądanej kwoty w trzymiesięcznym terminie, dochodzi do wszczęcia postępowania administracyjnego, w którym Prezes Zarządu PFRON wyda decyzję nakazującą zwrot dofinansowania w określonej wysokości. Podczas postępowania można przedkładać dowody na poparcie swoich argumentów. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Specjalizuję się w sporach pracodawców z PFRON-em w ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w Warszawie.

Dzięki mojemu doświadczeniu, w większości spraw, kwota, którą pracodawca musi ostatecznie uiścić do PFRON jest wielokrotnie niższa niż wynikająca z wezwania do zwrotu. W sytuacjach, gdy nie ma możliwości dowiedzenia swoich racji, staram się znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu pracodawca bez większych trudności będzie w stanie spłacić należność wobec PFRON. Kiedy jest to konieczne doradzam złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a później skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Jeżeli masz wątpliwości jak poprowadzić sprawę, zadzwoń do Kancelarii 606825920.