ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to instytucja, która zajmuje się finansowaniem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Aby zapewnić środki na realizację programów rehabilitacyjnych, pracodawcy w Polsce są zobowiązani do wpłacania składek na PFRON. Wysokość składki wynosi obecnie 0,15% wynagrodzenia brutto pracownika i jest pobierana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wraz z innymi składkami.

 

Pieniądze zebrane w ramach składek są wykorzystywane na wiele celów, takich jak dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, organizowanie szkoleń i kursów dla osób z niepełnosprawnościami oraz dofinansowanie prac w zakresie dostosowywania budynków i pomieszczeń publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wpłaty na PFRON są istotne, ponieważ umożliwiają ona osobom z niepełnosprawnościami dostęp do różnych form wsparcia, co z kolei zwiększa ich szansę na pełną integrację z resztą społeczeństwa. Pracodawcy, którzy nie wykonują swojego obowiązku wpłacania niniejsych składek, podlegają karom finansowym i innym sankcjom.

 

W skrócie, składki na Fundusz są obowiązkowe dla pracodawców w Polsce i stanowią ważne źródło finansowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ich wpłacanie jest istotne, aby umożliwić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do różnych form wsparcia i zwiększyć ich szanse na pełną integrację z resztą społeczeństwa.

Obniżenie wpłaty na PFRON

Obniżenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest uregulowane w ustawie i jest związane z zakupem produkcji lub usług od podmiotów, które spełniają określone kryteria zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Oto ogólny opis zapisów ustawy dotyczących obniżenia wpłat na PFRON:

 

  • – Wpłaty na Fundusz PFRON ulegają obniżeniu, jeśli nabywca zakupuje produkcję lub usługi od określonych podmiotów. Ci podmioty muszą spełniać konkretne kryteria zatrudnienia osób niepełnosprawnych, takie jak zakłady aktywności zawodowej, przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające co najmniej 10 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub inni pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Warunkiem jest również, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych o określonych rodzajach niepełnosprawności wynosi co najmniej 30%.
  •  

– Sprzedający, którzy spełniają powyższe kryteria, są zobowiązani przekazać nabywcom informację o zasadach korzystania z obniżenia wpłat oraz o możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat. Nabywcy mają również prawo do odwołania takiego oświadczenia.

 

– Aby skorzystać z obniżenia wpłat, nabywca musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi być udokumentowany zakup fakturą, a także uregulować należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku, za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu. Dodatkowo, nabywca musi udokumentować kwotę obniżenia wpłaty, którą otrzyma od sprzedającego.

 

– Obniżenie wpłaty przysługuje nabywcy do wysokości 50% wpłaty na Fundusz do której jest obowiązany w danym miesiącu.

 

– Warto zaznaczyć, że te zasady mają na celu zachęcanie do wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez umożliwienie obniżenia wpłat na Fundusz dla tych podmiotów, które spełniają określone kryteria. W ten sposób dąży się do promowania integracji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wspierania działań na rzecz ich rehabilitacji i aktywności zawodowej.