ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Kontrole PFRON

Kontrole PFRON

Kontrola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest procesem, w ramach którego PFRON lub jego przedstawiciele mogą monitorować działalność przedsiębiorstw, organizacji lub innych instytucji w celu sprawdzenia, czy przestrzegają one przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych i spełniają swoje zobowiązania wobec PFRON. 

Jak wygląda kontrola z PFRON-u

Oto ogólny przegląd tego, jak wygląda kontrola z PFRON-u:

 • Powód kontroli: Kontrola PFRON może być przeprowadzona z różnych powodów, takich jak podejrzenie nieprawidłowości w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w celu oceny spełnienia wymogów przez przedsiębiorstwa, które ubiegają się o status zakładu pracy chronionej (ZPC).
 • Zawiadomienie: przed rozpoczęciem kontroli, PFRON może zawiadomić przedsiębiorstwo lub organizację o planowanej wizycie kontrolnej.

   

 • Przegląd dokumentów: podczas kontroli kontrolerzy PFRON mogą przeglądać dokumentację związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, taką jak listy pracowników niepełnosprawnych, umowy o pracę, potwierdzenia o zatrudnieniu, itp.

   

 • Wywiady i rozmowy: kontrolerzy mogą przeprowadzać wywiady z pracownikami i pracodawcami w celu zbierania informacji na temat warunków pracy, zatrudnienia osób niepełnosprawnych i innych aspektów związanych z kontrolowaną działalnością.

   

 • Ocena spełnienia wymagań: kontrolerzy PFRON oceniają, czy przedsiębiorstwo lub organizacja spełniają wymagania dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych lub spełniają warunki uzyskania statusu zakładu pracy chronionej (ZPC).

   

 • Raport kontrolny: po zakończeniu kontroli kontrolerzy przygotowują raport kontrolny, w którym zawarte są wyniki kontroli oraz ewentualne zalecenia lub wymagane działania naprawcze.

   

 • Działania po kontroli: na podstawie raportu kontrolnego PFRON może podjąć różne działania, takie jak wymaganie poprawienia nieprawidłowości, nałożenie kar finansowych lub innych środków karnych, a także przekazanie sprawy do organów ścigania w przypadku wykrycia poważnych naruszeń prawa.

Ogólnie rzecz biorąc, kontrole PFRON mają na celu zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz efektywne wykorzystywanie środków przeznaczonych na rehabilitację i wsparcie dla tej grupy społecznej. Przedsiębiorstwa i organizacje zobowiązane do zatrudniania osób niepełnosprawnych lub ubiegające się o status ZPC powinny przygotować odpowiednią dokumentację i spełniać wymagania, aby uniknąć problemów podczas kontroli PFRON.