ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Rejestracja w PFRON

Rejestracja w PFRON

Dokumenty do rejestracji w PFRON

Rejestracja w PFRON (Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) jest procesem, który pozwala na uzyskanie statusu podmiotu uprawnionego do otrzymywania środków z tego funduszu. Oto kroki, jakie należy podjąć, aby dokonać rejestracji w PFRON:

Sprawdzenie, czy spełnia się kryteria:

  • Przed rozpoczęciem procesu rejestracji warto upewnić się, czy Twój podmiot spełnia kryteria określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie dokumentów:

  • Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Uprawnionych oraz przedstawić określone dokumenty, takie jak statut, dokument potwierdzający rejestrację firmy, umowę najmu lokalu, potwierdzenie opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne itp.

Złożenie wniosku:

  • Wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Uprawnionych należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres PFRON w Twoim województwie.

Weryfikacja dokumentów i decyzja:

  • Po złożeniu wniosku, PFRON dokona weryfikacji przedstawionych dokumentów i wyda decyzję o wpisie do rejestru lub o odmowie wpisu.

Osoba fizyczna nie może dokonać rejestracji w PFRON jako podmiot uprawniony, ale może skorzystać z usług oferowanych przez podmioty wpisane do rejestru, takie jak pomoc w rehabilitacji zawodowej czy dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.