ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Zakłady pracy chronionej

Zakłady pracy chronionej

 • Status zakładu pracy chronionej – warunki – stany i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez prowadzącego zpch, zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
 • Przesłanki uchylenia statusu zakładu pracy chronionej.
 • Tworzenie i wydatkowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym w ramach puli ogólnej i pomocy de minimis, indywidualnych programów rehabilitacji, pomocy indywidualnej.
 • Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji.
 • Opracowywanie regulaminów zakładowego funduszu rehabilitacji.
 • Sprzedaż środków trwałych zakupionych w całości lub części ze środków zfron.
 • Prawne możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
 • Kary za naruszenia przepisów.
 • Kontrole zakładowego funduszu rehabilitacji.
 • Kontrole PIP, wojewody, PFRON.
 • Obowiązki sprawozdawcze prowadzącego zakład pracy chronionej.
 • Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do NSA.