ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Zakłady pracy chronionej

Zakłady pracy chronionej

 • Status zakładu pracy chronionej – warunki – stany i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez prowadzącego zpch, zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
 • Przesłanki uchylenia statusu zakładu pracy chronionej.
 • Tworzenie i wydatkowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym w ramach puli ogólnej i pomocy de minimis, indywidualnych programów rehabilitacji, pomocy indywidualnej.
 • Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji.
 • Opracowywanie regulaminów zakładowego funduszu rehabilitacji.
 • Sprzedaż środków trwałych zakupionych w całości lub części ze środków zfron.
 • Prawne możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
 • Kary za naruszenia przepisów.
 • Kontrole zakładowego funduszu rehabilitacji.
 • Kontrole PIP, wojewody, PFRON.
 • Obowiązki sprawozdawcze prowadzącego zakład pracy chronionej.
 • Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do NSA.

Status zakładu pracy chronionej

Status zakładu pracy chronionej (ZPC) w Polsce jest nadawany przedsiębiorstwom lub organizacjom, które spełniają określone kryteria związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Zakład pracy chronionej to miejsce pracy, które stwarza warunki dla osób niepełnosprawnych, umożliwiając im zdobycie doświadczenia zawodowego i aktywny udział na rynku pracy. 

 

Oto kroki, które należy podjąć, aby uzyskać status zakładu pracy chronionej:

 

Spełnienie kryteriów – aby zakwalifikować się do statusu zakładu pracy chronionej, przedsiębiorstwo musi spełniać konkretne kryteria, w tym:

 • zatrudnianie określonej liczby osób niepełnosprawnych, która stanowi odpowiedni procent całkowitej liczby pracowników. Ten procent może różnić się w zależności od regionu,
 • wykazywanie, że działania przedsiębiorstwa są ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków pracy i wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
 •  
 • Złożenie wniosku – aby uzyskać status ZPC, należy złożyć stosowny wniosek do właściwego urzędu pracy, który w Polsce jest podległy Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.
 •  
 • Przeprowadzenie oceny: urząd pracy przeprowadza ocenę przedsiębiorstwa lub organizacji pod kątem spełnienia kryteriów. Mogą być przeprowadzane kontrole i audyty.
 • Dokumentacja: Należy dostarczyć niezbędną dokumentację, w tym dowody na zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz plany działań na rzecz zapewnienia im warunków pracy.
 •  
 • Plan działań: przedsiębiorstwo lub organizacja musi przygotować i przedstawić plan działań, który określa, jakie kroki zostaną podjęte w celu zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych i poprawy ich warunków pracy.
 • Decyzja i status ZPC: Po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu oceny, urząd pracy wyda decyzję w sprawie nadania statusu zakładu pracy chronionej, o ile spełnione zostaną wszystkie kryteria.
 •  

Zauważmy, że zakład pracy chronionej ma za zadanie stworzyć przyjazne środowisko pracy dla osób niepełnosprawnych i pomóc im zdobyć doświadczenie zawodowe oraz podnosić swoje kwalifikacje. To również korzystne dla przedsiębiorstwa, ponieważ często otrzymuje ono pewne ulgi podatkowe i wsparcie finansowe od państwa za zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Warto zwrócić się do właściwego urzędu pracy lub organizacji wspierających osoby niepełnosprawne, aby uzyskać dokładne informacje i wsparcie w procesie uzyskania statusu zakładu pracy chronionej.