ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Oferta

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych

  • Dobrowolność przedstawienia informacji o niepełnosprawności.
  • Czas pracy osób niepełnosprawnych.
  • Dodatkowa przerwa w pracy.
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy.
  • Zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (turnus rehabilitacyjny i inne).
  • Możliwość korzystania z pomocy indywidualnej z zfron.

Pracownicy niepełnosprawni mają prawo do równych szans i bycia traktowanym w miejscu pracy zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawodawstwo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia adekwatnych warunków pracy, takich jak dostępność budynków i urządzeń, a także adekwatne przystosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracownika niepełnosprawnego.

W sytuacji gdy praca wymaga określonych umiejętności, a pracownik niepełnosprawny posiada odpowiednie kwalifikacje, pracodawca nie może odmówić mu zatrudnienia z powodu jego niepełnosprawności. W przypadku, gdy praca wymaga określonego stanu zdrowia, pracodawca może wymagać od kandydatów na pracowników niepełnosprawnych przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stanie zdrowia. Jednakże, decyzja o zatrudnieniu nie może być oparta wyłącznie na orzeczeniu, a musi być podjęta z uwzględnieniem kwalifikacji, doświadczenia i innych umiejętności kandydata.

 

Pracownicy niepełnosprawni mają także prawo do równego wynagrodzenia za pracę na takich samych zasadach, jak inni pracownicy zatrudnieni na podobnych stanowiskach. Dodatkowo, mają prawo do specjalnego urlopu w celu poddania się badaniom lekarskim oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ma to miejsce wtedy, gdy nie pobierają już innych dodatkowych świadczeń w tym zakresie.

 

W razie potrzeby pracodawca jest również zobowiązany do zapewnienia asysty i pomocy technicznej dla pracownika niepełnosprawnego w celu umożliwienia mu skutecznego wykonywania pracy. 

 

Pracownik niepełnosprawny ma prawo do godności i ochrony przed dyskryminacją w miejscu pracy, a w razie naruszenia jego praw, może wystąpić do odpowiednich instytucji, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Rzecznik Praw Obywatelskich.