ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

409 Wyświetleń

Zmiana rozporządzenia w sprawie ZFRON

 

Drogi Czytelniku,

 

18 czerwca 2024 r. na stronie RCL ukazał się długo oczekiwany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Zmiana rozporządzenia w sprawie ZFRON

 

Zmiany dotyczą tylko kwestii wynikających z zastąpienia dotychczasowego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) nowym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), na podstawie którego będzie można ponosić wydatki do 30 czerwca 2031 r.

Okres 3 minionych lat

 

Zmiany mają zostać wprowadzone także w § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, wedle którego występując o wydanie zaświadczenia, przedsiębiorca przedstawia m. in. uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie  o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.

 

W związku ze zmianą przepisów unijnych wedle projektu okres ten ma dotyczyć 3 minionych lat.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz. Urz. WE L 124 z 8.06.1971 r.):

„okres wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach rozpoczyna się na początku pierwszej godziny pierwszego dnia okresu i wygasa wraz z upływem ostatniej godziny dnia ostatniego tygodnia, miesiąca lub roku, który jest takim samym dniem tygodnia lub przypada na tę samą datę, co dzień, w którym okres się rozpoczyna. Jeżeli w okresie wyrażonym w miesiącach lub latach dzień, w którym powinien wygasnąć okres, nie wystąpił w tym miesiącu, okres kończy się wraz z upływem ostatniej godziny ostatniego dnia tego miesiąca

 

Przykład:

w świetle nowych zasad minione lata należy rozumieć w ten sposób, że jeśli pomoc de minimis (w tym przypadku wydatek ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych) była udzielona w dniu 22 lipca 2024 r., do wyliczenia limitu pomocy należy uwzględnić pomoc uzyskaną począwszy od dnia 22 lipca 2021 r.

 

Dzięki wprowadzeniu tych zmian, pracodawcy wydatkując środki ZFRON będą mogli korzystać m.in. ze zwiększonego limitu – 300 tys. EURO obowiązującego w okresie 3 minionych lat.

 

Projekt zawiera także przepisy intertemporalne, które będą miały zastosowanie do pracodawców, którzy wystąpili z wnioskiem o wydanie zaświadczeń dotyczących uznania wydatku z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jako pomocy de minimis, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia.

 

Wnioski mają być  rozpatrywane na podstawie przepisów w brzmieniu nadanym nowelizacją, a podmiot udzielający pomocy, będzie wzywał wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni poprzez przedłożenie uzyskanych zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech minionych lat albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.

 

Zmiana rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Dzięki wprowadzeniu tych zmian, pracodawcy będą mogli korzystać z limitu 300 tys. EURO obowiązującego w okresie 3 minionych lat.

 

W najbliższym czasie zorganizujemy szkolenie dotyczące tej problematyki, a w szczególności wypełniania nowego druku informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na które serdecznie zapraszam.

 

pozdrawiam

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.