ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Terminowość kosztów płacy – składki ZUS

251 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Od poprzedniego tygodnia znowu urywają się telefony.

Pani Aniu, wstrzymali nam dofinansowanie. Co robić?

Pani Aniu, mam wprowadzoną blokadę ręczną dofinansowania. Dlaczego? Kiedy będzie odblokowane?

Jednym z najważniejszych warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o czym niestety niekiedy „zapominają” pracodawcy, z różnych zresztą powodów, jest terminowe ponoszenie kosztów płacy.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 2046, z późn. zm.) dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Definicję kosztów płacy znajdziemy w art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji. Wedle tego przepisu koszty płacy – to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dzisiaj, chciałabym się odnieść do kwestii zachowania terminowości kosztów płacy w postaci składek na ubezpieczenia społeczne. Ich dokładne zdefiniowanie będzie tematem odrębnego wpisu.

Podstawowym przepisem regulującym termin opłacania składek na ubezpieczenia społeczne jest art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778), zgodnie z którym płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż:

  • do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;
  • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  • do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Dla większości pracodawców zatem obowiązującym terminem opłacenia składek będzie 15 dzień następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzeń. Opóźnienie w opłaceniu składek do 14 dni będzie opóźnieniem na gruncie usus i będzie skutkowało przynajmniej koniecznością opłacenia odsetek, ale pozwala na zachowanie prawa do dofinansowania na gruncie ustawy o rehabilitacji. W konsekwencji termin wydłuża się do 29 dnia następnego miesiąca, przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Pamiętajmy o tym, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ostatnio korzysta z tej kompetencji w bardzo szerokim zakresie. Innym słowy – nie się nie ukryje, a zwłaszcza ponad 14dniowe opóźnienia w opłaceniu składek. PFRON ma dużo czasu, bo 10 lat, a pracodawca zostanie zobligowany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania dofinansowania do dnia dokonania zwrotu.

Przed zwrotem dofinansowania warto jednak przeanalizować swoją sytuację prawną i faktyczną, bo każdy przypadek – jak w życiu – może być zupełnie inny…

W razie problemów, zachęcam do kontaktu.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

****

Więcej w tym temacie w artykule: Świąteczna akcja blokada ręczna.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.