ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Bez kategorii

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Umowa o pracę dla osoby niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne klasyfikowane są według pięciu poziomów upośledzenia psychicznego, fizycznego czy psychofizycznego. Jeżeli zaliczane są do trzech niższych – czyli lekkiego, umiarkowanego i znacznego – wówczas mogą podjąć pracę podobnie jak ludzie uznawani za w pełni sprawnych. Przy czym istotne tu jest to, że tylko umowa o pracę objęta jest dofinansowaniami i dotacjami z głównego źródła, jakim jest PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki, jakimi dysponuje, przekazywane są na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Jedną z form tego procesu stanowi dofinansowywanie etatów.

Co pokrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Należy tu podkreślić, że Fundusz pokrywa część miesięcznego wynagrodzenia wyłącznie pracowników, którzy mają umowę o pracę. Nie odnosi się więc to do umów cywilnoprawnych – czyli umowy o dzieło oraz umowy zlecenia. Jakkolwiek te ostatnie, co istotne, nie są wliczane do progów zarobkowych.

Trzeba tu wyraźnie zauważyć, że umowa o pracę dla osoby niepełnosprawnej nie różni się od każdej innej umowy o pracę – nie ma bowiem szczególnego rodzaju umowy, która dotyczyłaby osób z którymś stopniem niepełnosprawności. 

Przy czym bardzo istotny jest tu fragment umowy, który brzmi: 

“Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia Pracownikowi odpowiednich warunków do wykonywania pracy, w tym dostosowanie stanowiska pracy do jego niepełnosprawności”.

Wiąże się z tym także to, że osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej oraz godzinach nadliczbowych. Ponadto takiemu pracownikowi – jeżeli powołana do tego instytucja stwierdziła u niego umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności – przysługuje 10 dodatkowych dni urlopu w roku kalendarzowy, jakkolwiek ma to miejsce tylko wtedy, gdy z racji innych ulg nie ma on już ponad 26 dni wolnych.

Nie mniej istotny jest fragment: “Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w Kodeksie Pracy oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

System obsługi dofinansowań

System Obsługi Dofinansowań to oprogramowanie, dostępne przez przeglądarkę internetową, ułatwiające zarządzanie środkami z programów dofinansowania. Działający pod auspicjami PFRON-u system może wyszukiwać i analizować dane dotyczące dofinansowań, a także ułatwiać proces aplikowania o dofinansowanie. Umożliwia także użytkownikom monitorowanie etapów procesu aplikowania i weryfikowanie wniosków. System obsługi dofinansowań może również zawierać narzędzia do zarządzania zasobami i weryfikacji danych dotyczących dofinansowanych projektów.

Kto może Korzystać z Systemu Obsługi Dofinansowań?

System Obsługi Dofinansowań może być wykorzystywany przez różne podmioty, w tym agencje rządowe, instytucje finansowe i organizacje pozarządowe. Korzystają z niego również osoby fizyczne, które aplikują o dofinansowania na różne projekty.

Rzecz jasna, korzystają z niego również pracodawcy – choćby prowadzący zakłady pracy chronionej. Rzeczony system może im ułatwiać przeglądanie dostępnych programów dofinansowania, zarządzanie wnioskami o dofinansowanie i monitorowanie postępu w procesie aplikowania.

Najważniejsze funkcje Systemu Obsługi Dofinansowań

Jego funkcje zdecydowanie ułatwiają wykonywanie pewnych formalności – przez co też proces zatrudniania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (zarówno lekkiego, umiarkowanego, jak i znacznego). Skutkuje to tym, że osoby dotknięte dysfunkcjami szybciej i sprawniej otrzymują posady, na których mogą się realizować. 

Oprogramowanie usprawnia bowiem załatwianie takich rzeczy, jak:

  • zebranie dokumentów
  • Skierowanie ich do Funduszu,
  • monitorowanie stanu dokumentów
  • komunikowanie się z Funduszem.

Czym jest zakład pracy chronionej?

Zakład pracy chronionej jest specjalnym rodzajem zakładu pracy, w którym zatrudnione są osoby z niepełnosprawnościami (intelektualnymi, fizycznymi bądź obydwoma rodzajami), które ograniczają ich możliwości zatrudnienia w zwykłej firmie. Zakłady pracy chronionej oferują specjalne warunki zatrudnienia i wsparcie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, co umożliwia osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym. Zakłady pracy chronionej są często finansowane przez rząd lub organizacje pozarządowe.

Zakłady pracy chronionej są również zazwyczaj wyposażone w odpowiednie urządzenia i udogodnienia, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym lepszy dostęp do pracy. Mogą one obejmować: dostosowane siedzenia, urządzenia elektroniczne, dostęp do specjalistycznych usług i wsparcia, a także szkolenia i usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zakłady pracy chronionej są również często wyposażone w specjalne programy wsparcia, w tym szkolenia z zakresu kompetencji społecznych i zawodowych, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym lepsze przystosowanie się do środowiska pracy.

Jakie wymogi musi spełniać zakład pracy chronionej? Otóż zakład pracy chronionej musi:

 – zatrudniać pracowników z niepełnosprawnościami, którzy stanowią odpowiedni odsetek kadry pracowniczej;

– zapewnić odpowiednią opiekę i wsparcie medyczne, socjalne oraz psychologiczne dla osób niepełnosprawnych;

– być wyposażony w odpowiednią infrastrukturę, w tym sprzęt i urządzenia, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy;

– stosować się do przepisów dotyczących prawa pracy, w tym zasad zatrudniania, wynagradzania, zwalniania, bezpieczeństwa i higieny pracy; 

– zapewnić odpowiednią edukację i szkolenia dla osób niepełnosprawnych, aby upewnić się, że są one w stanie wykonywać powierzone im zadania. 

– gwarantować  wsparcie osobom niepełnosprawnym w zakresie zarządzania swoim czasem oraz współpracować z ich rodzinami i opiekunami.

Dofinansowanie z Programu Funduszu Pracy

Dobrym sposobem na wsparcie finansowe dla takich zakładów jest ubieganie się o dofinansowanie z Programu Funduszu Pracy. Program ten oferuje wsparcie finansowe i poradnictwo dla przedsiębiorstw, które chcą zatrudniać lub szkolić osoby niepełnosprawne. Aby uzyskać dofinansowanie z Programu Funduszu Pracy, zakład pracy chronionej musi złożyć wniosek o dofinansowanie, który zostanie rozpatrzony przez odpowiednią instytucję.

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych – szanse i zagrożenia dla pracodawcy. Akcja bilans 2022. Badanie sytuacji ekonomicznej. Audyty ZFRON.

Drogi Czytelniku,

Serdecznie zapraszam na szkolenie w Zakopanem podsumowujące 2022 r.

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Obowiązki, zagrożenia i szanse dla pracodawcy – prowadząca r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

Sprawozdanie finansowe – Akcja „Bilans 2022 r.”  Badanie sytuacji ekonomicznej w jednostkach za 2022 r. „Nota podatkowa za 2022 r.”  Audyt ZFRON – prowadzący dr Paweł Łukaszewicz.

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Akcja bilans 2022

❗️❗️❗️ LINK DO ZAPISU NA SZKOLENIE ❗️❗️❗️

(więcej…)

Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców MŚP

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj przypominam Ci o możliwości skorzystania z zamrożenia cen prądu.

Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców

Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców

Oświadczenie, zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. Nr 2243) mogą złożyć w szczególności przedsiębiorcy mający status:

(więcej…)

Czy po audycie KAS organ może skorygować do zera zaświadczenie o pomocy de minimis?

Drogi Czytelniku,

Coraz częściej, po przeprowadzonych przez KAS audytach, dochodzi do kuriozalnych, a przede wszystkim – w mojej ocenie – niezgodnych z obowiązującymi przepisami, sytuacji.

Czy po audycie KAS organ może skorygować do zera zaświadczenie o pomocy de minimis?

Jak działają organy udzielające pomocy de minimis?

Organy udzielające pomocy – przede wszystkim urzędy skarbowe (formalnie oczywiście Naczelnik Urzędu Skarbowego), które wydały kilka lat temu zaświadczenie o pomocy de minimis na wydatek dokonany z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z puli ogólnej czy z puli indywidualnych programów rehabilitacji, po otrzymaniu kopii sprawozdania z audytu KAS – przesyłają beneficjentowi „skorygowane” do zera zaświadczenia o pomocy de minimis.

(więcej…)

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Drogi Czytelniku,

Żałuj jeśli nie byłeś z nami na szkoleniu w Ciechocinku, bo było mnóstwo przydatnej wiedzy, trochę odpoczynku i przepiękna pogoda.

Szykuj się na jesień, bo zamierzamy znów się spotkać i poszkolić.

Podczas szkolenia skończył się stan epidemii a ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego.

Jednym z pytań, które pojawiały się podczas szkolenia było pytanie o:

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, który zastąpił stan epidemii

16 maja 2022 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r, poz. 1028) oraz rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz. 1027).

(więcej…)

Szkolenie w Ciechocinku – akcja bilans 2021. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych a Nowy Polski Ład

Drogi Czytelniku,

Serdecznie zapraszam Cię na szkolenie w Ciechocinku w dniach 15-18 maja 2022r.

Tutaj jest link do zapisu na szkolenie

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych a Nowy Polski Ład

W dniach 16-17 maja szkolenie poprowadzi dr Paweł Łukaszewicz:

Akcja BILANS 2021 rok
z uwzględnieniem zdarzeń wynikających z COVID-19.
Szczegółowe rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływające na koszty płacy a zagrożenia dla SOD.

(więcej…)