ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Bez kategorii

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Optymalizacja rozliczeń z PFRON. Szkolenie 6 marca 2024

153 Wyświetleń

 

Drogi Czytelniku,

Zapraszam Cię serdecznie na szkolenie online, które odbędzie się 6 marca 2024 r. LINK DO ZAPISU

Na przełomie 2023 i 2024 sporo się działo.

Weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r, poz. 2768), która wydłużyła ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, co miało także wpływ na kwestie związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

1 stycznia 2024 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie unijne w sprawie pomocy de minimisrozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które będzie obowiązywało do 31 grudnia 2030 roku z półrocznym okresem przejściowym. Wprowadza ono nowe zasady udzielania pomocy de minimis, które omówimy. Powiemy także o o tym, czy wydatki w ramach pomocy de minimis ponoszone ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są wydatkowane już na zasadach z nowego rozporządzenia, czy jeszcze rozporządzenia 1407/2023.

12 stycznia 2024 r. został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44).

Pracodawcy wnioskują o podwyższenie kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Pojawiają się nowe interpretacje dotyczące dokumentowania niepełnosprawności, które mogą mieć znaczący wpływ na ustalanie stanów zatrudnienia jak i na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Podczas szkolenia omówimy możliwości uzyskania jak największego przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń.

Zajmiemy się także problematyką ustalania stanów zatrudnienia na gruncie różnych przepisów ustawy o rehabilitacji.

 

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk  

 

Czy środki ZFRON uzyskane w 2022 r. można wydać na szkolenie aby ich nie oddawać do PFRON

1 230 Wyświetleń

Wydatki z ZFRON na szkolenie

 

Drogi Czytelniku,

jeżeli jesteś dysponentem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, to na pewno pamiętasz, że środki  ZFRO, które zostały uzyskane w 2022 r. z:

1) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

2) zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz zwolnienia z opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym,

3) środków z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

należy wykorzystać do końca 2023 r. (czyli zasadniczo wydatkować do dnia 31 grudnia 2023 r.).

Jeżeli tego nie zrobimy, zobligowani będziemy dokonać wpłaty tych środków do PFRON do dnia 22 stycznia 2024 r. składając równocześnie deklarację DEK-2-A za grudzień 2023 r.

Jak można wykorzystać środki ZFRON uzyskane w 2022 r. aby ich nie oddawać do PFRON

Dzisiaj przedstawię Ci pomysł na wydatkowanie środków ZFRON przed końcem roku w postaci szkolenia zawodowego (podnoszącego kwalifikacje) niepełnosprawnego pracownika, które można sfinansować zarówno z puli ogólnej, jak i puli indywidualnych programów rehabilitacji (jeśli jest opracowany IPR dla tego pracownika).

Podkreślić należy, że wydatek na szkolenie jest wskazany literalnie w:

1) § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie ZFRON – szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych (pula ogólna),

2) § 2 ust. 1 pkt 12 lit. c rozporządzenia w sprawie ZFRON –  szkolenia, przekwalifikowania oraz dokształcania w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych (pula IPR).

Wydatki na ww. szkolenia są dokonywane w ramach pomocy de minimis, a zatem po dokonaniu przelewu, mamy 30 dni na wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

Dodam tylko, że opracowuję również indywidualne programy rehabilitacji.

O jakim szkoleniu mówię?

Oczywiście w Zakopanem 7-11 stycznia 2024 r.

Szkolenie Sprawozdanie finansowe – akcja bilans 2023 r. Badanie sytuacji ekonomicznej w jednostkach za 2023 r. Roczne rozliczenia z PFRON. Uprawnienia pracowników osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie do wynagrodzeń – na czym zyskać, zaoszczędzić i nie stracić, o którym pisałam tutaj.

Dlaczego?

1) 3 dni merytorycznych wykładów z dr Pawłem Łukaszewiczem i r.pr. Anną Pałecką-Błaszczyk

2) Mimo galopującej inflacji udało się nam zwiększyć cenę jedynie o 200 zł w stosunku do zeszłego roku.

3) Uzyskana wiedza i umiejętności, przekładają się także na wymiar finansowy – może się okazać, że zaoszczędzimy więcej niż wydaliśmy na szkolenie.

4) Możliwa jest płatność i wystawienie faktury jeszcze w 2023 r.

5) Zastanów się, to może być ostatnia taka okazja.

 

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

 

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

508 Wyświetleń

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

 

Drogi Czytelniku,

 

W związku z uchyleniem od 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego, zapewne zastanawiasz się, co się dzieje z ważnością orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności?

 

Po pierwsze, pamiętamy, że do dnia 5 sierpnia 2023 r. obowiązuje jeszcze art. 15h ustawy antycovidowej, zgodnie z którym orzeczenie, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

 

Ważność orzeczeń będzie wygaszana stopniowo, w zależności od tego, jaki był okres ich ważności – czy upłynął w 2020, 2021 czy 2022 i 2023 r.

 

6 sierpnia 2023 r., wchodzi w życie przepis art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852), zgodnie z którym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h  ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:
1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (czyli 5 sierpnia 2023 r.) – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Przykład pierwszy

 

Pracownik przy zatrudnieniu 1 czerwca 2023 r. przedłożył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 06-E, którego ważność upłynęła 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie ważne do 31 grudnia 2023 r., o ile pracownik nie wystąpi o wydanie nowego orzeczenia i nie stanie się ono ostateczne.

 

Na mocy tego orzeczenia, możemy:

 

1) uwzględniać pracownika do wskaźnika i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od dnia 1.06.2023,
2) pobierać na pracownika dofinansowanie od dnia 1.06.2023 r. (jeśli wykażemy efekt zachęty) oraz
3) uwzględniać do wskaźników do wystawienia ulgi we wpłatach na PFRON od 1.06.2023 r.
Przykład drugi
Pracownica, której ważność orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności kończy się dnia 15 września 2023 r., a umowa o pracę jest zawarta na czas określony do 30 września 2023 r. – jest w ciąży. Umowa, z uwagi na to, że ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
Ważność orzeczeń, których okres ważności upływa od  6 sierpnia 2023 r. nie ulega wydłużeniu, a zatem od 16 września 2023 r. pracownica będzie wykazywana jako osoba pełnosprawna, chyba że uzyska nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych – szanse i zagrożenia dla pracodawcy. Akcja bilans 2022. Badanie sytuacji ekonomicznej. Audyty ZFRON.

211 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Serdecznie zapraszam na szkolenie w Zakopanem podsumowujące 2022 r.

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Obowiązki, zagrożenia i szanse dla pracodawcy – prowadząca r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

Sprawozdanie finansowe – Akcja „Bilans 2022 r.”  Badanie sytuacji ekonomicznej w jednostkach za 2022 r. „Nota podatkowa za 2022 r.”  Audyt ZFRON – prowadzący dr Paweł Łukaszewicz.

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Akcja bilans 2022

❗️❗️❗️ LINK DO ZAPISU NA SZKOLENIE ❗️❗️❗️

(więcej…)

Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców MŚP

257 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj przypominam Ci o możliwości skorzystania z zamrożenia cen prądu.

Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców

Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców

Oświadczenie, zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. Nr 2243) mogą złożyć w szczególności przedsiębiorcy mający status:

(więcej…)

Czy po audycie KAS organ może skorygować do zera zaświadczenie o pomocy de minimis?

231 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Coraz częściej, po przeprowadzonych przez KAS audytach, dochodzi do kuriozalnych, a przede wszystkim – w mojej ocenie – niezgodnych z obowiązującymi przepisami, sytuacji.

Czy po audycie KAS organ może skorygować do zera zaświadczenie o pomocy de minimis?

Jak działają organy udzielające pomocy de minimis?

Organy udzielające pomocy – przede wszystkim urzędy skarbowe (formalnie oczywiście Naczelnik Urzędu Skarbowego), które wydały kilka lat temu zaświadczenie o pomocy de minimis na wydatek dokonany z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z puli ogólnej czy z puli indywidualnych programów rehabilitacji, po otrzymaniu kopii sprawozdania z audytu KAS – przesyłają beneficjentowi „skorygowane” do zera zaświadczenia o pomocy de minimis.

(więcej…)

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

233 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Żałuj jeśli nie byłeś z nami na szkoleniu w Ciechocinku, bo było mnóstwo przydatnej wiedzy, trochę odpoczynku i przepiękna pogoda.

Szykuj się na jesień, bo zamierzamy znów się spotkać i poszkolić.

Podczas szkolenia skończył się stan epidemii a ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego.

Jednym z pytań, które pojawiały się podczas szkolenia było pytanie o:

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, który zastąpił stan epidemii

16 maja 2022 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r, poz. 1028) oraz rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz. 1027).

(więcej…)

Szkolenie w Ciechocinku – akcja bilans 2021. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych a Nowy Polski Ład

302 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Serdecznie zapraszam Cię na szkolenie w Ciechocinku w dniach 15-18 maja 2022r.

Tutaj jest link do zapisu na szkolenie

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych a Nowy Polski Ład

W dniach 16-17 maja szkolenie poprowadzi dr Paweł Łukaszewicz:

Akcja BILANS 2021 rok
z uwzględnieniem zdarzeń wynikających z COVID-19.
Szczegółowe rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływające na koszty płacy a zagrożenia dla SOD.

(więcej…)