ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Dokumenty uprawniające do korzystania ze zwiększonego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

371 Wyświetleń

 

Drogi Czytelniku,

Począwszy od lipca 2024 r. mają zostać zwiększone kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:

 1. dla znacznego stopnia niepełnosprawności – z 2400 zł na 2760 zł, a dla osób ze szczególnym schorzeniem – z 1200 na 1380 zł, (razem 4140 zł)
 2. dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – z 1350 zł do 1550 zł, a dla osób ze szczególnymi schorzeniami – z 900 zł na 1035 zł, (razem 2585 zł)
 3. dla lekkiego stopnia niepełnosprawności – z 500 zł na 575 zł, a dla osób ze szczególnymi schorzeniami – z 600 zł na 690 zł, (razem 1265 zł).

Są to maksymalne kwoty dofinansowania, przysługujące w przypadku zatrudnienia pracownika w wymiarze pełnego etatu, rzeczywista wysokość  dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy, a zatem w sytuacji, gdy wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 4300 zł, maksymalna wysokość miesięcznego wsparcia nie będzie mogła przekroczyć 75% z 5.180,64 zł, czyli 3.888,48 zł.

Z dofinansowania do wynagrodzeń w styczniu 2024 r. korzystało 32.504 pracodawców na 212.509 osób niepełnosprawnych (200.618 etatów).

W grudniu 2023 r. – na 202.133 etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych, było 60.362 etatów osób ze szczególnymi schorzeniami.

Źródło: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron

Zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń

Dla pracodawcy istotną kwestią jest sposób dokumentowania szczególnych schorzeń wymienionych w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., kwoty dofinansowania zwiększa się odpowiednio w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym:

 1. orzeczono chorobę psychiczną,
 2. orzeczono upośledzenie umysłowe,
 3. orzeczono całościowe zaburzenia rozwojowe
 4. orzeczono epilepsję
 5. oraz osób niewidomych.

Sposób dokumentowania szczególnych schorzeń

Schorzenia szczególne: choroba psychiczna 02-P, upośledzenie umysłowe 01-U, całościowej zaburzenia rozwojowe 12-C, epilepsja 06-E, mogą wystąpić w przypadku każdego ze stopni niepełnosprawności, i mogą zostać udokumentowane za pomocą:

 1. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wymienionego w art. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji” – z odpowiednim symbolem przyczyny niepełnosprawności,
 2. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji, wymienionego w art. 5 ustawy o rehabilitacji, z treści którego wynika istnienie u pracownika tych szczególnych schorzeń, np. z wypisu z pełnej treści orzeczenia,
 3. orzeczeń o grupach inwalidzkich, o których mowa w art. 62 ustawy o rehabilitacji, czyli wydanych przed 1 stycznia 1998 r. przez KIZ lub resortowe komisje orzekające, w których wskazano to szczególne schorzenie,
 4. orzeczeń KRUS, o których mowa w art. 62 ustawy o rehabilitacji, wydanych przed 1 stycznia 1998 r., z których wynika istnienie takiego szczególnego schorzenia.
 5. wyroków sądów w przedmiocie odwołań od ww. orzeczeń.

 

Natomiast w przypadku osób niewidomych, dokumentem potwierdzającym uszkodzenie narządu wzroku kwalifikujące do osób niewidomych, a zatem w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oprócz wyżej wskazanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (tuz symbolem 04-O) oraz innych orzeczeń traktowanych na równi z tymi orzeczeniami, wyroków sądów, będzie także zaświadczenie od lekarza specjalisty okulisty.

Zbieg dokumentów

Warto przy tym wiedzieć, że w świetle wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i PFRON, w sytuacji zbiegu dwóch lub więcej ważnych orzeczeń, możliwe jest łączenie stopnia niepełnosprawności z jednego orzeczenia i szczególnego schorzenia z innego orzeczenia na potrzeby dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Przykład

Pracownik posiada

1. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem wydane na stałe,

2. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności) – bez szczególnego schorzenia lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na okres 2 lat.

W takim przypadku, możemy pobierać dofinansowanie do wynagrodzeń jak dla znacznego stopnia niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem.

 

pozdrawiam

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.