ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Wniosek WN-D

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Świąteczna akcja blokada ręczna

205 Wyświetleń

Drogi Czytelniku! Już przed Świętami Bożego Narodzenia rozdzwoniły się telefony w sprawie nałożonej na pracodawców „ręcznej blokady dofinansowania”. „Akcja” PFRON dotyczyła pracodawców z całej Polski. 

W środę zadzwoniła księgowa z zaprzyjaźnionej firmy z południa Polski z informacją, że po złożeniu wniosku Wn-D spółce ustalono wysokość salda przysługującego dofinansowania (SPD) i nagle w systemie pojawiła się informacja o wprowadzeniu blokady ręcznej, przy czym firma ma oczekiwać na korespondencję z Funduszu (tym razem tradycyjną drogą pocztową), w której zostanie poproszona o przedłożenie pewnych informacji i dokumentów, które pozwolą na wypłatę pomocy.

Zaopatrzone w pełnomocnictwa udałyśmy się do Funduszu, gdzie udało się nam uzyskać informacje, że akcja sprawdzająca obejmuje pracodawców z obszaru całej Polski. PFRON tym razem sprawdzał, czy terminowo zostały wypłacone wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych (do czego wytypowano 30 losowo wybranych osób) – na okoliczność czego należało przedłożyć listy płac, potwierdzenia przelewów, a w sytuacji gdyby wniosek Wn-D został złożony tego samego dnia co przelewy – dodatkowo oświadczenia pracowników, kiedy dysponowali kwotą wynagrodzenia. Ponadto, miały być sprawdzane terminy opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Czy PFRON tak może?

Wprawdzie przepisy w ogóle nie przewidują takiej instytucji jak blokada ręczna, ale Fundusz ma uprawnienia do przeprowadzania tzw. czynności sprawdzających – na podstawie art. 26a ust. 9b i 9c ustawy o rehabilitacji.

Zgodnie z tym przepisem Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzić u pracodawcy postępowanie sprawdzające w celu potwierdzenia:

  1. zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 26c ust. 1;
  2. sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 48a ust. 3.

W przypadku podjęcia postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania termin, o którym mowa w art. 26c ust. 3 (25 dni od daty kompletnie złożonego wniosku), ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni.

A zatem niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, Fundusz powinien odblokować dofinansowanie i wypłacić je – nie później niż 39 dni od złożenia wniosku WN-D (25 dni zwykłego terminu + 14 dni na postępowanie sprawdzające).

Pamiętajmy przy tym, że w myśl art. 26b ust. 3a ustawy o rehabilitacji w przypadku nieterminowego przekazania przez Fundusz kwoty miesięcznego dofinansowania od kwoty należnej nalicza się odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, co wymaga jednak złożenia stosowego wniosku.

Pozdrawiam,

Anna Pałecka-Błaszczyk