ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Słów kilka o zasadach wystawiania ulg we wpłatach na PFRON

465 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Nawet konieczność pozostania w łóżku miewa swoje dobre strony. Zamiast wracać z Podkarpacia, czy dla odmiany z Łodzi – w każdym przypadku podróż trwała około 5 godzin (ach te korki w Warszawie…) jest czas aby napisać coś na blogu.

Jak zwykle dużo się dzieje, przykładowo 1 października w systemie PFRON pojawił się nowy druk informacji dla kontrahentów, jeszcze bardziej rozbudowany. ulgi we wpłatach na PFRON

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1858)

rozporządzenie ulgi nowy druk

Zasady wystawiania ulg we wpłatach na PFRON

Pierwsze telefony dotyczyły kwestii czy na nowym druku możemy wystawić informację na starych zasadach?

Oczywiście możemy, w odpowiednich rubryczkach wpisujemy 3 i 7

Obniżenie, którego dotyczy ta informacja, zostanie nabyte na zasadach: (29) 3.

Kwota obniżenia została obliczona w sposób: (30) 7.

Kiedy stare zasady – w sytuacji, gdy kontrahent dokonał płatności najpóźniej 30 września 2018 r. Jeżeli płatność została dokonana 1 października – będą to już nowe zasady (30) – 8.

Co wpisywać o strukturze pracodawcy?

Zarówno w przypadku sprzedającego (5)  jak i nabywcy (18) pojawiła się rubryczka –  o strukturze.

Z objaśnienia wynika, że należy  wpisać:

1 – w przypadku jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280),

2 – w przypadku wydzielonej jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład innych podmiotów,

0 – w przypadku innej jednostki.

W poz. 5 lub 18 można wpisać 1 lub 2, jeżeli dane jednostki zostały ujawnione na fakturze, a zamiarem stron umowy dotyczącej zakupu, o którym mowa w art. 22 ustawy, było, by jednostka ta była odpowiednio sprzedającym lub nabywcą.

Dla zwykłego podmiotu to będzie 0. Jeśli mamy do czynienia z jednostką podlegającą centralizacji VAT, a dane rzeczywistego odbiorcy zostały uwidocznione na fakturze – 1. Przykładem 2 będzie wyodrębniony w danym podmiocie pracodawca (w szczególności oddział spółki będący odrębnym pracodawcą).

I jeszcze pytania o kwestie intertemporalne

Jeżeli wystawimy fakturę za wrzesień 30 września, to czy do wskaźników będziemy brać stan zatrudnienia z sierpnia, jeżeli ulgę będziemy liczyć w październiku?

Zgodnie ze znowelizowanym art. 22 ust. 9 ustawy o rehabilitacji:

  1. przy obliczaniu kwoty obniżenia bierze się pod uwagę wyłącznie zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę za miesiąc, do którego zaliczono przychody, o których mowa w ust. 8.
  2. Przy obliczaniu stanu zatrudnienia i wskaźnika, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę zatrudnienie pracowników za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury dokumentującej dany zakup.
  3. Do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźników, o których mowa w ust. 1 i 5–7, stosuje się wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5.

Wynika z tego, że:

  • Wystawiając fakturę za wrzesień – 30 września, do ustalenia możliwości wystawienia ulgi (wskaźnik z art. 22 ust.1) posłużymy się danymi z sierpnia.
  • Gdybyśmy fakturę za wrzesień wystawili w październiku, wzięlibyśmy dane z września.

Natomiast do wyliczenia kwoty ulgi bierzemy dane z września (miesiąca sprzedaży)

Zgodnie z art. 13 ustawy zmieniającej z 10 maja 2018 r.:

  1. Pracodawca, który przed dniem 1 października 2018 r. nabył prawo do obniżenia wpłat, o których mowa w art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych.
  2. Pracodawca, który przed dniem 1 października 2018 r. dokonał zapłaty za zakup potwierdzony fakturą uprawniający do obniżenia wpłat na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, może nabyć prawo do obniżenia wpłat i wykorzystać je na warunkach dotychczasowych.

Przepis przejściowy dotyczy więc sytuacji gdy:

  • kontrahent nabył prawo do ulgi przed 1 października 2018 r. (dokonał zakupu, terminowo zapłacił i otrzymał informację),
  • kontrahent dokonał zapłaty za zakup przed 1 października (dokonał zakupu, terminowo zapłacił).

Wobec powyższego, cezurę stanowić będzie dokonanie płatności (terminowe) przed 1 października 2018 r. (obciążenie rachunku bankowego kontrahenta najpóźniej 30 września 2018 r.).

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj też:

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

Jedna odpowiedź

  1. Każdy duży przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak wyliczyć PFRON, albo przynajmniej znać miejsca, gdzie można poprawnie je wyliczyć.