ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Dofinansowanie do wynagrodzeń

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Wygrana sprawa – uratowane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

330 Wyświetleń

wygrana sprawa

Drogi Czytelniku,

Sprawy, w których reprezentuję pracodawców dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stają się coraz ciekawsze – oczywiście z mojego punktu widzenia, gdyż trzeba się wykazywać coraz większą kreatywnością, a powiedziałabym, że w niektórych sprawach nagimnastykować. Ale to jest właśnie ta część mojej pracy, którą lubię najbardziej – odnajdywanie kolejnych rozwiązań w kwestiach, które wydają się być całkowicie utrwalone, a które mogą wpłynąć na znaczące zmniejszenie kwoty, którą należy zwrócić do PFRON.

Mimo ugruntowanego orzecznictwa sądowoadministracyjnego w zakresie pojęcia kosztów płacy, które mają dotyczyć tylko pracowników niepełnosprawnych, czy konieczności samodzielnego badania przez PFRON kwestii terminowego opłacania kosztów płacy i niebrania pod uwagę sposobu zaliczenia wpłat należności składkowych dokonywanych przez ZUS na poczet zaległości, Fundusz prowadzi postępowania po swojemu. To oznacza, że w niektórych sytuacjach trzeba złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,  który rozpatruje sprawy skarg na decyzje Prezesa Zarządu PFRON i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W sprawie, o której chciałam opowiedzieć, pracodawca co do zasady terminowo opłacał wszystkie należności składkowe, na co miał dowody w postaci deklaracji DRA oraz bankowych potwierdzeń przelewów.

ZUS wykrył zaległość w składkach dotyczącą zupełnie innego okresu i rozliczył dokonane terminowo wpłaty na poczet tej zaległości.

PFRON wszczął postępowanie w sprawie zwrotu dofinansowania za okres 3 miesięcy, z których ZUS dokonał rozliczenia.

Fundusz wskazywał, że nie posiada kompetencji do kwestionowania oraz samodzielnego rozliczania dokonywanych przez stronę wpłat na poczet składek na ubezpieczenia społeczne oraz weryfikowania wysokości składek czy sprawdzenia prawidłowości ich rozliczenia przez ZUS, co nakazują sądy administracyjne.

Dlatego, mimo posiadania dowodów świadczących o terminowych płatnościach składek, konieczne było złożenie skargi do sądu administracyjnego, który uchylił zaskarżoną decyzję.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy PFRON umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie nakazujące zwrot dofinansowania.

Warto było się w tej sytuacji odwoływać.

Ale najpierw trzeba sprawę przeanalizować.

Jeżeli jesteś tym zainteresowany, skontaktuj się ze mną, może Twoją sprawę także uda się zakończyć z sukcesem.

 

pozdrawiam

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

Dokumenty uprawniające do korzystania ze zwiększonego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

371 Wyświetleń

 

Drogi Czytelniku,

Począwszy od lipca 2024 r. mają zostać zwiększone kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:

 1. dla znacznego stopnia niepełnosprawności – z 2400 zł na 2760 zł, a dla osób ze szczególnym schorzeniem – z 1200 na 1380 zł, (razem 4140 zł)
 2. dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – z 1350 zł do 1550 zł, a dla osób ze szczególnymi schorzeniami – z 900 zł na 1035 zł, (razem 2585 zł)
 3. dla lekkiego stopnia niepełnosprawności – z 500 zł na 575 zł, a dla osób ze szczególnymi schorzeniami – z 600 zł na 690 zł, (razem 1265 zł).

Są to maksymalne kwoty dofinansowania, przysługujące w przypadku zatrudnienia pracownika w wymiarze pełnego etatu, rzeczywista wysokość  dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy, a zatem w sytuacji, gdy wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 4300 zł, maksymalna wysokość miesięcznego wsparcia nie będzie mogła przekroczyć 75% z 5.180,64 zł, czyli 3.888,48 zł.

Z dofinansowania do wynagrodzeń w styczniu 2024 r. korzystało 32.504 pracodawców na 212.509 osób niepełnosprawnych (200.618 etatów).

W grudniu 2023 r. – na 202.133 etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych, było 60.362 etatów osób ze szczególnymi schorzeniami.

Źródło: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron

Zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń

Dla pracodawcy istotną kwestią jest sposób dokumentowania szczególnych schorzeń wymienionych w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., kwoty dofinansowania zwiększa się odpowiednio w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym:

 1. orzeczono chorobę psychiczną,
 2. orzeczono upośledzenie umysłowe,
 3. orzeczono całościowe zaburzenia rozwojowe
 4. orzeczono epilepsję
 5. oraz osób niewidomych.

Sposób dokumentowania szczególnych schorzeń

Schorzenia szczególne: choroba psychiczna 02-P, upośledzenie umysłowe 01-U, całościowej zaburzenia rozwojowe 12-C, epilepsja 06-E, mogą wystąpić w przypadku każdego ze stopni niepełnosprawności, i mogą zostać udokumentowane za pomocą:

 1. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wymienionego w art. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji” – z odpowiednim symbolem przyczyny niepełnosprawności,
 2. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji, wymienionego w art. 5 ustawy o rehabilitacji, z treści którego wynika istnienie u pracownika tych szczególnych schorzeń, np. z wypisu z pełnej treści orzeczenia,
 3. orzeczeń o grupach inwalidzkich, o których mowa w art. 62 ustawy o rehabilitacji, czyli wydanych przed 1 stycznia 1998 r. przez KIZ lub resortowe komisje orzekające, w których wskazano to szczególne schorzenie,
 4. orzeczeń KRUS, o których mowa w art. 62 ustawy o rehabilitacji, wydanych przed 1 stycznia 1998 r., z których wynika istnienie takiego szczególnego schorzenia.
 5. wyroków sądów w przedmiocie odwołań od ww. orzeczeń.

 

Natomiast w przypadku osób niewidomych, dokumentem potwierdzającym uszkodzenie narządu wzroku kwalifikujące do osób niewidomych, a zatem w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oprócz wyżej wskazanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (tuz symbolem 04-O) oraz innych orzeczeń traktowanych na równi z tymi orzeczeniami, wyroków sądów, będzie także zaświadczenie od lekarza specjalisty okulisty.

Zbieg dokumentów

Warto przy tym wiedzieć, że w świetle wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i PFRON, w sytuacji zbiegu dwóch lub więcej ważnych orzeczeń, możliwe jest łączenie stopnia niepełnosprawności z jednego orzeczenia i szczególnego schorzenia z innego orzeczenia na potrzeby dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Przykład

Pracownik posiada

1. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem wydane na stałe,

2. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności) – bez szczególnego schorzenia lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na okres 2 lat.

W takim przypadku, możemy pobierać dofinansowanie do wynagrodzeń jak dla znacznego stopnia niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem.

 

pozdrawiam

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

 

Egzekucja dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – czy można wygrać sprawę?

1 601 Wyświetleń

Dofinansowanie do wynagrodzeń a przedawnienie

 

 

Drogi Czytelniku,

dzisiaj o kwestii możliwości zmniejszenia należności wobec PFRON z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych podczas postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – czy można wygrać sprawę?

 

Tak, można zmniejszyć obciążenie wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Niedawno przyszła do mnie Klientka, od której PFRON żądał zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, za okresy począwszy od 2010 r. Stan faktyczny był dość skomplikowany, było wydanych kilka decyzji nakazujących zwrot SOD, była stwierdzona nieważność jednej z tych decyzji i były wystawione dwa tytuły wykonawcze, na podstawie których cały czas była prowadzona egzekucja administracyjna, kilka wniosków o rozłożenie na raty zobowiązania i umorzenie należności.

 

I co się okazało?

 

PFRON uwzględnił zarzuty na postępowanie egzekucyjne w postanowieniu w sprawie stanowiska wierzyciela.

 

Jeden z tych tytułów egzekucyjnych był wystawiony w całości po upływie okresu przedawnienia należności, a drugi w pewnym zakresie, bo w międzyczasie doszło do dwukrotnego przerwania biegu przedawnienia, co skutkuje tym, że biegnie on na nowo od dnia następnego po dniu zastosowania środka egzekucyjnego, o którym pracodawca został powiadomiony.

 

Jakie zatem z tego możemy wyciągnąć wnioski?

 

Nawet ostatecznie rozstrzygnięte sprawy, które dotyczą należności wobec PFRON sprzed kilkunastu lat – można zakończyć pozytywnie, zmniejszając swoje zobowiązanie wobec Funduszu.

 

Oczywiście wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy, z którym mogę się zapoznać.

 

pozdrawiam

 

Anna Pałecka-Błaszczyk

 

#znamsienaPFRONach

Szkolenie w Zakopanem Roczne rozliczenia z PFRON Uprawnienia osób niepełnosprawnych Dofinansowanie do wynagrodzeń Akcja bilans 2023 Sytuacja ekonomiczna jednostek

463 Wyświetleń

Szkolenie w Zakopanem 7-11 stycznia 2024 r.

 

Drogi Czytelniku,

chcę Cię serdecznie zaprosić na szkolenie w Zakopanem w dniach 7-11 stycznia 2024 r.

Doktor Paweł Łukaszewicz przedstawi kwestie związane z akcją Bilans 2023 r. sprawozdaniem finansowym za 2023 r. Zdradzi także tajniki ustalania sytuacji ekonomicznej jednostek w kontekście uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Radca prawny Anna Pałecka-Błaszczyk zaprezentuje temat Rocznych rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem nowych miesięcznych druków INF-1 oraz DEK. Omówione zostanie także zagadnienie uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – na czym zyskać, zaoszczędzić i nie stracić.

3 dni szkolenia w pięknym, dobrze nam znanym ośrodku Antałówka. Śnieg został zamówiony jak co roku. Cudowna atmosfera Zakopanego, jeszcze przed feriami zimowymi. Doborowe towarzystwo – nie może Cię Drogi Czytelniku zabraknąć;)

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a zatrudnianie osób niepełnosprawnych

633 Wyświetleń

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

Drogi Czytelniku,

 

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawierają szereg rozwiązań, które będą wygaszane w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego. I żeby nie było tak przyjemnie – to w całkiem różnych terminach.

 

Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

 

Ostatni pisałam o przedłużeniu ważności i stopniowym wygaszaniu ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o czym możesz przeczytać tutaj.

 

 

Przeznaczenie środków ZFRON na inne potrzeby związane z epidemią COVID

 

Nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

 

 

A zatem jeszcze przez pół roku, będzie można (po uzyskaniu uprzedniej zgody Prezesa Zarządu PFRON – wydanej w formie decyzji) wydatkować środki ZFRON (i ZFA) na:

1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

 

2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących pracownikami, wykonawcami pracy nakładczej, innymi osobami niż wymienione, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności, niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;

 

3) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

 

Trzeba pamiętać, aby wystąpić o zgodę w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Wyłączenie opłaty prolongacyjnej, opłaty z tytułu rozłożenia na raty zwrotu dofinansowania i kar grzywny

Nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Jeszcze przez pół roku nie nalicza się opłaty prolongacyjnej, klkunastoprocentowej opłaty za rozłożenie na raty zobowiązania wobec PFRON z tytułu zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz kar grzywny za niezłożenie lub nieterminowe złożenie deklaracji DEK i informacji INF do PFRON.

 

Zmniejszony wskaźnik dla pracodawców po utracie statusu zpch dla zachowania ZFRON

 

Tylko niespełna 2 miesiące

 

Nie dłużej niż za okres do upływu drugiego miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 33 ust. 7b, wynosi co najmniej 18%.

Później wracamy do 25%.

Jeżeli nie zdołamy osiągnąć wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, trzeba będzie się liczyć z możliwością powstania obowiązku wpłaty na PFRON z tytułu tzw. części niezamortyzowanej.

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

radca prawny

 

Nowy Rok – nowy SOD. Nowa siedziba biura. Nowa stała obsługa. Nowe audyty. Wygrane sprawy

287 Wyświetleń

Dzień dobry Drogi Czytelniku,

Nowy Rok – nowy SOD, chciałby się powiedzieć, bo począwszy od stycznia 2023 r. zwiększyła się wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, która wyniesie:

1) 2400 zł na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

2) 1350 zł na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

3) 500 zł na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty dofinansowania do osób ze szczególnymi schorzeniami pozostają na tym samym poziomie (odpowiednio 1200, 900 i 600 zł).

Na zdjęciu widoczek ze szkolenia w Zakopanem, które udało się przeprowadzić po 3-letniej covidowej przerwie. W Zakopanem powitała nas wiosna, ale w trakcie pobytu spadł śnieg, co skwapliwie udokumentowałam.

Nowa siedziba firmy

Ostatecznie dokonałam zmiany siedziby Kancelarii, zapraszam Klientów do biura przy al. gen. Chruściela „Montera” 54 m. 20 w Warszawie. Mamy windę i prawdziwie miejskie widoki.

(więcej…)

Wynagrodzenie niepełnosprawnych pracowników wypłacone w styczniu 2022 a zachowanie prawa do dofinansowania do wynagrodzeń – stanowisko BON

322 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

lato w pełni, Nowy Polski Ład wszedł już w życie, Krajowa Administracja Skarbowa nie próżnuje i wszystkie wydatki z ZFRON kwestionuje.

Zdarzają się nawet afrykańskie upały, a tu wraca zimowy problem, a raczej jego rozwiązanie. Przynajmniej dla niektórych.

Wynagrodzenie niepełnosprawnych pracowników wypłacone w styczniu 2022 a zachowania prawa do dofinansowania do wynagrodzeń

Wynagrodzenie niepełnosprawnych pracowników wypłacone w styczniu 2022 a zachowania prawa do dofinansowania do wynagrodzeń – stanowisko BON

12 lipca 2022 r. do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych dotycząca kwestii dopłat do wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2022 r., z którą chciałabym moje drogie Czytelnicze Grono zapoznać:

(więcej…)

Polski Ład a zachowanie prawa do SOD. Uzupełnienie wpływów na ZFRON

298 Wyświetleń

Link do szkolenia

Drogi Czytelniku,

Czas pędzi jak szalony, to co było aktualne wczoraj, dzisiaj już nie jest, a co będzie aktualne jutro, tego nie wie nikt.

W tym tygodniu uczestniczyłam już w 5 szkoleniach, a 2 kolejne jeszcze przede mną. Raz sama się szkolę, raz ja prowadzę spotkanie. Obydwie formy bardzo sobie chwalę, bo zawsze dowiem się czegoś nowego.

Uzupełnienie wpływów na ZFRON

Polski Ład a zachowanie prawa do SOD. Uzupełnienie wpływów na ZFRON

Materia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ma trafić do ustawy, która według stanu na dzisiaj (27 stycznia 2022 r.) jest już po II czytaniu.

(więcej…)

Pracodawcy, niech nie znikną Wam za mgłą kwestie, od których zależy nawet istnienie firmy

284 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj spacerowałam trochę po zamglonej i zachmurzonej Warszawie.

Tym razem nie odwiedzałam jednak Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Polską Agencję Rozwoju Przemysłu.

Pracodawcy, niech nie znikną Wam za mgłą kwestie, od których zależy nawet istnienie firmy

Pracodawcy, niech nie znikną Wam za mgłą kwestie, od których zależy nawet istnienie firmy!

Reprezentuję Pracodawców naprawdę w przeróżnych sprawach i przed rozmaitymi organami administracji i sądami administracyjnymi w całej Polsce.

Najbardziej lubię prawo i postępowanie administracyjne i podatkowe.

Idąc Jana Pawła, zwróciłam uwagę, że we mgle zniknął Pałac Kultury i Nauki. Kiedy doszłam do Złotej, częściowo mi się wreszcie ukazał.

(więcej…)