ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Okres przedawnienia możliwości żądania przez PFRON zwrotu dofinansowania skrócony do 5 lat?

370 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Okres przedawnienia możliwości żądania przez PFRON zwrotu dofinansowania skrócony do 5 lat

Kiedy przyjdą chwile zwątpienia i wydaje Ci się, że już nic się nie może zmienić, że interpretacja niekorzystnych przepisów ugruntowała się na dobre, żeby nie powiedzieć, że zabetonowała i okopała, że głową muru nie przebijesz, a Twoje stawanie na głowie nie przynosi rezultatów, pojawiają się …

  • uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. akt V SA/Wa 376/19., z powołanym w nim:
  • wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 5 marca 2019 r. (Wielka Izba) w sprawie C-349/17 Eesti Pagar.

5 letni termin przedawnienia możliwości żądania zwrotu pomocy publicznej

Najważniejsza kwestia z nich wynikająca, to stwierdzenie, że do pomocy publicznej, której zwrotu żąda krajowy organ udzielający pomocy nie ma zastosowania 10-letni okres przedawnienia (wbrew stanowisku Komisji Europejskiej),  a okres przedawnienia wynikający z przepisów krajowych.

Sama, w moim ostatnim wpisie (przeczytasz go tutaj), pisałam o dziesięcioletnim okresie przedawnienia możliwości żądania zwrotu pomocy publicznej w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, gdyż takie stanowisko było prezentowane przez wszystkie organy.

Z wyroku TSUE wynika w szczególności, że:

Prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że gdy organ krajowy przyznał pomoc w ramach funduszu strukturalnego, stosując nieprawidłowo rozporządzenie nr 800/2008, terminem przedawnienia mającym zastosowanie do odzyskania bezprawnie przyznanej pomocy jest – jeśli przesłanki stosowania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich są spełnione – termin czterech lat, zgodnie z art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia, lub – w razie ich niespełnienia – termin przewidziany przez właściwe prawo krajowe.

WSA w Warszawie wskazał, że zażądana do zwrotu przez PFRON pomoc publiczna w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, udzielona na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, tzw. GBER), które obowiązywało, z uwzględnieniem okresów przejściowych, do 31 grudnia 2014 r., stanowi niepodatkową należność budżetową, do której zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych w art. 67 ust. 1 wskazuje, że do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego  i odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa.

Tym samym, w zakresie ustalenia terminu przedawnienia przedmiotowych należności, należy odpowiednio zastosować znajdujący się w dziale III Ordynacji podatkowej art. 70 § 1, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W niniejszej sprawie uznać należało, iż odpowiednie stosowanie art. 70 § 1 O.p. polega na przyjęciu, że początkiem biegu 5-letniego okresu przedawnienia jest koniec roku kalendarzowego, w którym strona nabyła prawo do refundacji składki za konkretny miesiąc. Przypomnieć trzeba, że badana sprawa dotyczy refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za wybrane miesiące z lat 2009-2012. Termin przedawnienia dochodzenia roszczenia w zakresie refundacji składki za ostatni z wymienionych w zaskarżonej decyzji miesięcy – kwiecień 2012 r. – upłynął 31 grudnia 2017 r. (pięć lat od końca roku kalendarzowego w którym strona nabyła prawo o refundacji składki).

Sąd przyjął, że czynnością, która przerwała bieg przedawnienia jest podjęcie przez organ pierwszej czynności zmierzającej do zwrotu środków, za którą uznał datę wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że powyższa zasada ma zastosowanie także do żądanego do zwrotu przez PFRON dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które mogło ulec przedawnieniu za okresy:

  • październik – grudzień 2012 r. – z dniem 31 grudnia 2017 r.,
  • styczeń – grudzień 2013 r. – z dniem 31 grudnia 2018 r.,
  • styczeń – grudzień 2014 r. – z dniem 31 grudnia 2019 r.,

o ile nie doszło do przerwania jego biegu.

A zatem, pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Dostałeś wezwanie do zwrotu dofinansowania? Co dalej>>

Krótka historia zmian przepisów dotyczących refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców – art. 25a ust. 1 ustawy o rehabilitacji

221 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W naszej Kancelarii, oprócz pracodawców osób niepełnosprawnych, pojawiają się także niepełnosprawni pracownicy, zwłaszcza Ci, których uzdrowiono, oraz niepełnosprawni przedsiębiorcy.

Ustawodawca dość często w ostatnich latach zajmował się sprawą refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, co niestety nie wyszło im do końca na dobre.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

… była od początku (1 stycznia 2008 r.) uwarunkowana terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne w całości. Jednak zdarzały się sytuacje, w których osoby niepełnosprawne nie spełniały tej przesłanki. I dochodziło do konieczności zwrotu refundacji wraz z odsetkami w wysokości obliczonej jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania do dnia zwrotu.

W związku z tym, zmieniono warunki uzyskiwania refundacji, i od 1 października 2015 r. uzyskanie tej pomocy było możliwe. Ale pod warunkiem opłacenia składek w całości, zrezygnowano z wymogu zachowania terminu ustawowego.

Jednak od dnia 1 lipca 2016 r. wprowadzono nowy warunek w postaci opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku. Był to przepis, którego brzmienie wprowadziło wiele osób w błąd, gdyż często przedsiębiorcy tego samego opłacali składki i składali wniosek o refundację. A w świetle obowiązujących przepisów przez to tracili prawo do wsparcia. W związku z tym, ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje, że warunkiem uzyskania refundacji będzie opłacenie refundowanych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Dodatkowo, ten korzystniejszy warunek opłacania składek będzie stosowany z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2016 r. Dzięki temu wielu niepełnosprawnych przedsiębiorców odetchnie teraz z ulgą.

Warto przy tym wspomnieć o ciekawym orzecznictwie

… dotyczącym tej kwestii. W wyroku z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1425/15, Naczelny Sąd Administracyjny skonstatował, że:

Uchybienie terminowi opłacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nieprzekraczające 14 dni nie powoduje utraty prawa do refundacji składek.

W wyroku z dnia 23 maja 2017 r., sygn. akt II GSK 2203/15, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że:

Nie jest do zaakceptowania wykładnia dopuszczająca sytuację w której osoby niepełnosprawne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, w przypadku minimalnego nawet uchybienia terminowi do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne są pozbawiane refundacji składek podczas gdy pracodawcy korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie tracą uprawnienia do otrzymania dofinansowania, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów.

Tę, prokonstytucyjną, wykładnię przepisów prawa materialnego, zrównującą sytuację niepełnosprawnego przedsiębiorcy i pracodawcy osób niepełnosprawnych zaakceptował także NSA w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II GSK 2765/15.

A zatem, drogi Czytelniku, gdybyś miał jakieś problemy w powyższym zakresie, może się okazać, że będziemy mogli Ci pomóc.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk