ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Ulgi we wpłatach na PFRON

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Zmniejszenie wpłat na PFRON dla pracodawców zatrudniających od 25 do 27,99 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

614 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiejszy wpis będzie wpisem z kategorii nowelizacja ustawy o rehabilitacji. Któż by je zliczył?

Projektowana zmiana ma dotyczyć pracodawców nieosiągających 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i z tego tytułu zobowiązanych do wpłat na PFRON.

Sposób obliczania wpłat i ich wysokość co do zasady się nie zmienia.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji pracodawca jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 1a–5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Nadal zwolnionym z wpłat na PFRON będzie pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu.

Zmniejszenie wpłat na PFRON ma dotyczyć pracodawców zatrudniających od 25 do 27,99 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 25 do 25,99 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 10%.

W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 26 do 26,99 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 20%.

W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 27 do 27,99 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 30%.

Zmiany mają wejść w życie 1 czerwca 2019 r. i można się z nimi zapoznać klikając poniżej:

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

1. Pracodawca zatrudnia 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie zatrudnia żadnej osoby niepełnosprawnej. Brakuje mu 1,5 etatu do osiągnięcia 6% zatrudnienia.

Wyliczenie wpłaty na PFRON obecnie:
40,65% x 4863,74 x 1,5 = 2965,67 zł

Wyliczenie wpłaty na PFRON po 1 czerwca 2019 r. (w praktyce za okresy po 1 czerwca 2019 r.):
10% x 4563,74 x 1,5 = 729,56 zł

2. Pracodawca zatrudnia 26 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie zatrudnia żadnej osoby niepełnosprawnej. Brakuje mu 1,56 etatu do osiągnięcia 6% zatrudnienia

Wyliczenie wpłaty na PFRON obecnie:
40,65% x 4863,74 x 1,56 = 3084,29 zł

Wyliczenie wpłaty na PFRON po 1 czerwca 2019 r. (w praktyce za okresy po 1 czerwca 2019 r.):
20% x 4563,74 x 1,56 = 1423,89 zł

3. Pracodawca zatrudnia 27 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie zatrudnia żadnej osoby niepełnosprawnej. Brakuje mu 1,62 etatu do osiągnięcia 6% zatrudnienia

Wyliczenie wpłaty na PFRON obecnie:
40,65% x 4863,74 x 1,62 = 3202,92 zł

Wyliczenie wpłaty na PFRON po 1 czerwca 2019 r. (w praktyce za okresy po 1 czerwca 2019 r.):
30% x 4563,74 x 1,62 = 2217,98 zł

pozdrawiam,
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj też o nowej praktyka PFRON w zakresie oprocentowania od nadpłaty >>

Słów kilka o zasadach wystawiania ulg we wpłatach na PFRON

288 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Nawet konieczność pozostania w łóżku miewa swoje dobre strony. Zamiast wracać z Podkarpacia, czy dla odmiany z Łodzi – w każdym przypadku podróż trwała około 5 godzin (ach te korki w Warszawie…) jest czas aby napisać coś na blogu.

Jak zwykle dużo się dzieje, przykładowo 1 października w systemie PFRON pojawił się nowy druk informacji dla kontrahentów, jeszcze bardziej rozbudowany. ulgi we wpłatach na PFRON

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1858)

rozporządzenie ulgi nowy druk

Zasady wystawiania ulg we wpłatach na PFRON

Pierwsze telefony dotyczyły kwestii czy na nowym druku możemy wystawić informację na starych zasadach?

Oczywiście możemy, w odpowiednich rubryczkach wpisujemy 3 i 7

Obniżenie, którego dotyczy ta informacja, zostanie nabyte na zasadach: (29) 3.

Kwota obniżenia została obliczona w sposób: (30) 7.

Kiedy stare zasady – w sytuacji, gdy kontrahent dokonał płatności najpóźniej 30 września 2018 r. Jeżeli płatność została dokonana 1 października – będą to już nowe zasady (30) – 8.

Co wpisywać o strukturze pracodawcy?

Zarówno w przypadku sprzedającego (5)  jak i nabywcy (18) pojawiła się rubryczka –  o strukturze.

Z objaśnienia wynika, że należy  wpisać:

1 – w przypadku jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280),

2 – w przypadku wydzielonej jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład innych podmiotów,

0 – w przypadku innej jednostki.

W poz. 5 lub 18 można wpisać 1 lub 2, jeżeli dane jednostki zostały ujawnione na fakturze, a zamiarem stron umowy dotyczącej zakupu, o którym mowa w art. 22 ustawy, było, by jednostka ta była odpowiednio sprzedającym lub nabywcą.

Dla zwykłego podmiotu to będzie 0. Jeśli mamy do czynienia z jednostką podlegającą centralizacji VAT, a dane rzeczywistego odbiorcy zostały uwidocznione na fakturze – 1. Przykładem 2 będzie wyodrębniony w danym podmiocie pracodawca (w szczególności oddział spółki będący odrębnym pracodawcą).

I jeszcze pytania o kwestie intertemporalne

Jeżeli wystawimy fakturę za wrzesień 30 września, to czy do wskaźników będziemy brać stan zatrudnienia z sierpnia, jeżeli ulgę będziemy liczyć w październiku?

Zgodnie ze znowelizowanym art. 22 ust. 9 ustawy o rehabilitacji:

  1. przy obliczaniu kwoty obniżenia bierze się pod uwagę wyłącznie zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę za miesiąc, do którego zaliczono przychody, o których mowa w ust. 8.
  2. Przy obliczaniu stanu zatrudnienia i wskaźnika, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę zatrudnienie pracowników za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury dokumentującej dany zakup.
  3. Do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźników, o których mowa w ust. 1 i 5–7, stosuje się wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5.

Wynika z tego, że:

  • Wystawiając fakturę za wrzesień – 30 września, do ustalenia możliwości wystawienia ulgi (wskaźnik z art. 22 ust.1) posłużymy się danymi z sierpnia.
  • Gdybyśmy fakturę za wrzesień wystawili w październiku, wzięlibyśmy dane z września.

Natomiast do wyliczenia kwoty ulgi bierzemy dane z września (miesiąca sprzedaży)

Zgodnie z art. 13 ustawy zmieniającej z 10 maja 2018 r.:

  1. Pracodawca, który przed dniem 1 października 2018 r. nabył prawo do obniżenia wpłat, o których mowa w art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych.
  2. Pracodawca, który przed dniem 1 października 2018 r. dokonał zapłaty za zakup potwierdzony fakturą uprawniający do obniżenia wpłat na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, może nabyć prawo do obniżenia wpłat i wykorzystać je na warunkach dotychczasowych.

Przepis przejściowy dotyczy więc sytuacji gdy:

  • kontrahent nabył prawo do ulgi przed 1 października 2018 r. (dokonał zakupu, terminowo zapłacił i otrzymał informację),
  • kontrahent dokonał zapłaty za zakup przed 1 października (dokonał zakupu, terminowo zapłacił).

Wobec powyższego, cezurę stanowić będzie dokonanie płatności (terminowe) przed 1 października 2018 r. (obciążenie rachunku bankowego kontrahenta najpóźniej 30 września 2018 r.).

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj też: