ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Dofinansowanie do wynagrodzeń

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Wezwanie do zwrotu przedawnionego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

482 Wyświetleń

 

Drogi Czytelniku,

Wezwanie do zwrotu przedawnionego dofinansowania

 

Szczęśliwie mamy połowę lipca, przeżyliśmy falę upałów i czekamy na następną.

Ja już intensywnie myślę o zbliżającym się urlopie i kończę sprawy przed wyjazdem.

A tutaj co?

Telefon.

Wezwanie do zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za 2008 rok

 

 • Pani Aniu, czy PFRON może żądać zwrotu dofinansowania za 2008 rok?
 • Nie, obecnie już nie może, to jest okres objęty przedawnieniem.
 • To można żądać zwrotu dofinansowania za okresy przedawnione?
 • Jak widać w praktyce można. Może ktoś dokona zwrotu…

 

Pomoc publiczna, w naszym przypadku dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przedawnia się z upływem 10 lat od dnia uzyskania pomocy.

Prosto powiedzieć ale w przypadku dofinansowania można teoretycznie wyznaczyć trzy daty uzyskania pomocy:

 1. ostatni dzień okresu sprawozdawczego (czyli miesiąca zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych),
 2. dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, a przed 1 kwietnia 2014 r. w terminie do 20 dnia następnego miesiąca),
 3. dzień wpływu środków na rachunek bankowy beneficjenta.

Obecnie sądy przyjmują pierwszą z wymienionych interpretację, uznając że datą przyznania pomocy jest ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

 

Skoro pomoc publiczna w formie dofinansowanie wiąże się z zatrudnieniem pracownika niepełnosprawnego w określonym miesiącu, to  prawo do tej pomocy jest nabywane z ostatnim dniem okresu sprawozdawczego, a pomoc jest udzielana, jeżeli do tej daty jest możliwe ustalenie, czy zostały spełnione warunki do wystąpienie o wypłatę pomocy.

 

Przykładowo: wyrok NSA z 11 września 2013 r., sygn akt II GSK 765/12, z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt II GSK 464/14 oraz wyrok WSA w Warszawie z 16 czerwca 2016 r. sygn. akt V SA/Wa 3594/15

 

Wynika z tego, że w lipcu 2019 r., PFRON nie ma podstaw prawnych do żądania zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za rok 2008, gdyż uległo ono przedawnieniu.

W praktyce jednak możemy się spotkać z takim wezwaniem do zwrotu. Wtedy trzeba przygotować odpowiedź do Funduszu.

Jeżeli Czytelniku potrzebujesz w tym zakresie pomocy – skontaktuj się ze mną.

Najlepiej przed moim urlopem…

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Pracownicze Plany Kapitałowe a koszty płacy w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

315 Wyświetleń

Pracownicze Plany Kapitałowe - wykresy i tabele

Drogi Czytelniku,

Od 1 lipca 2019 r. ruszyły pracownicze programy kapitałowe dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób – takie hasło stało się punktem wyjścia do napisania dzisiejszego wpisu. Hasło przewrotne, które wywołało niepokój i konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie mojej ulubionej księgowej, czy wpłaty na PPK obliczamy już od wynagrodzeń za lipiec 2019 r.?

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, z późn. zm.) wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia, przy czym podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Przez wynagrodzenie należy rozumieć – stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Należy przy tym pamiętać, że wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłat na PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Etapy wprowadzania ustawy o PPK

W myśl art. 134 ustawy o PPK, ustawę stosuje się do:

1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,

2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,

3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,

4) pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Do kręgu osób zatrudnionych na wskazany dzień, zaliczymy (art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK):

 1. pracowników, o których mowa w  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę z wyjątkiem:
  • pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1374), oraz
  • młodocianych w rozumieniu 190 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 2. osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 303 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 3. członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w 138 i art. 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285),
 4. osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 5. członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
 6. osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

– podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Terminy zawarcia umów o PPK

Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1-4, w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację o rezygnacji w formie pisemnej.

Natomiast umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed upływem powyższego terminu.

PPK dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników

Jeżeli powyższe terminy będziemy obliczać na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, to trzy miesiące upłyną dnia 1 października (art. 112 kc zdanie pierwsze – termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca), a zatem termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK przypadnie dnia 12 listopada 2019 r., a umowy o zarządzanie dnia 25 października 2019 r.

Taki sposób obliczania terminów wskazywany jest na stronie Polskiego Fundusz Rozwoju,

 https://pfr.pl/aktualnosci/ruszaja-pracownicze-plany-kapitalowe-dla-najwiekszych-firm.html

który prowadzi także w całej Polsce szkolenia dla pracodawców z tej tematyki.

https://pfr.pl/aktualnosci/rusza-cykl-szkolen-o-ppk.html

Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie zgodnie z ust. 1 w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.

Wpłaty na PPK a koszty płacy

Definicja kosztów płacy zawarta w art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019, poz. 1172) nie uległa zmianie i stanowi, że koszty płacy obejmują wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Należy zatem dojść do wniosku, iż wpłaty na PPK nie będą stanowiły kosztów płacy, i nie będzie możliwe ich wykazywanie we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

***

unsplash-logoZdjęcie: Markus Spiske

Słów kilka o rozkładaniu na raty dofinansowania do wynagrodzeń

225 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Będąc w sytuacji, kiedy PFRON prowadzi wobec Ciebie – jako pracodawcy – postępowanie administracyjne dotyczące nakazania zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, możesz martwić się o to czy będziesz w stanie spłacić kwotę objętą decyzją ostateczną. Z mojej praktyki niestety wynika, że często są to kwoty niebagatelne. Nie dość, że niebagatelne, to jeszcze powiększone o odsetki obliczone jak dla zaległości podatkowych od dnia wpływu dofinansowania na konto pracodawcy do dnia ich zwrotu.

Co wtedy robić?

Słów kilka o rozkładaniu na raty dofinansowania do wynagrodzeń

Ustawa o rehabilitacji zawiera kilka rozwiązań.

Po pierwsze, pracodawca może starać się o umorzenie odsetek. ALE (bo zawsze jest jakieś ale), warunkiem skorzystania z umorzenia odsetek jest spłata należności głównej nie później niż w terminie określonym w art. 49 e ust. 2 ustawy o rehabilitacji, czyli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu. W PRAKTYCE pracodawcy raczej nie dokonują spłaty należności po otrzymaniu wezwania, w którym mamy wskazaną „wstępnie oszacowaną” kwotę dofinansowania do zwrotu. Po bezskutecznym upływie tego terminu Fundusz wszczyna postępowanie administracyjne, w wyniku którego określana jest już zwykle mniejsza, zwykle wskutek odpowiednich – także moich – działań, kwota pomocy publicznej do zwrotu.

Poczytaj też o: Nowa praktyka PFRON w zakresie oprocentowania od nadpłaty

Niestety, w kilku przypadkach, zdaniem Funduszu, aby móc skorzystać z umorzenia odsetek, należało zapłacić należność główną w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Trudno się z taką interpretacją zgodzić ale musimy o niej wiedzieć.

Przepisy nie przewidują umorzenia należności głównej

Po drugie, można starać się o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności głównej i odsetek.

Rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych lub odroczenie terminu ich płatności może nastąpić jednokrotnie, a całkowity okres spłaty nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.

Nie dawało mi spokoju użyte w tym przepisie sformułowanie „jednokrotnie” w kontekście pracodawców, w stosunku do których prowadzonych jest kilka postępowań administracyjnych, znajdujących się na różnych etapach, za różne okresy. Jednak, podczas jednego ze spotkań w PFRON, uzyskałam informację, że można uzyskać ulgę jednokrotnie w stosunku do danej należności, co daje szanse na rozwiązanie pewnych problemów z płatnościami.

Czy PFRON rozpatrzy wniosek o rozłożenie na raty należności czy odroczenie terminu płatności pozytywnie?

Jest na to duża szansa. Oczywiście, wniosek należy dobrze uzasadnić i udokumentować, w czym mogę pomóc. Można liczyć na rozłożenie na raty nawet na kilka lat.

Od należności pieniężnych, które rozłożono na raty lub odroczono termin ich płatności, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku.

Podczas trwania umowy nie jest wstrzymywania wypłata dofinansowania bieżącego, chyba że powstaną inne zaległości wobec PFRON.

ALE NIE ZA DARMO

Za złagodzenie dolegliwości płatniczych ustala się opłatę równą sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który dłużnik mógłby uzyskać na zasadach rynkowych.

PFRON wyliczył, że kosztuje to 11,87 % w stosunku rocznym.

A zatem wiemy z czego ta przychylność może wynikać, nie jest to tania impreza.

Trzeba także pamiętać, że w razie uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty należności określonych w umowie ulega ona rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

Czy składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych stanowią koszty płacy ?

312 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

To zdecydowanie najczęściej zadawane pytanie w ostatnich dniach:

Czy składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych stanowią koszty płacy?

składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Od stycznia 2019 r. pracodawcy obowiązani są opłacać składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,15%, a na Fundusz Pracy w wysokości 2,30%.

Składkę na SFWON płatnik oblicza łącznie ze składką FP, a ZUS sam dokonuje poboru na SFWON. Ustawa o SFWON nie zmieniła w ustawie o rehabilitacji definicji kosztów płacy w związku z tym do kosztów płacy od stycznia 2019 r. mamy zaliczyć FP 2,30% czy 2,45%?

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), przychodami Funduszu są obowiązkowe składki na Fundusz, o których mowa w art. 4, w wysokości określonej ustawą budżetową.

Zobacz tekst jednolity ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych >>

W myśl art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji – koszty płacy oznaczają wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wprawdzie składki na SFWON płatnik oblicza łącznie ze składkami na FP i wykazuje w deklaracji w kwocie łącznej, to jednak nie ma wątpliwości, że są to odrębne tytuły składkowe.

W konsekwencji, wobec ich nieujęcia w definicji kosztów płacy w ustawie o rehabilitacji – nie mogą być one uznane za koszty płacy i nie przysługuje do nich dofinansowanie do wynagrodzeń. A zatem do kosztów płacy zaliczymy 2,30% składki na FP.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj też:

Co daje zaświadczenie uzupełniające przyczynę niepełnosprawności. Wzór wniosku i zaświadczenia.

280 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiejszy wpis związany jest z wątpliwościami Naszych Zaprzyjaźnionych Pracodawców, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13  września  2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1925)

Ustawa z 13 września 2018 r.

Czy przedłożenie zaświadczenia daje prawo do zwiększonego dofinansowania za okresy wsteczne?

Odebrałam kilka telefonów z pytaniem czy zaświadczenie uzyskane na podstawie ustawy z 13 września 2018 r., która weszła w życie ostatecznie 23 października 2018 r., daje prawo do zwiększonego dofinansowania za okresy wsteczne.

Jak pamiętamy od 27 czerwca do 22 października 2018 r. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie umieszczały w orzeczeniach symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P.

Na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego można przeczytać więcej:

O wyroku TK z 19 czerwca 2018 r.

23 października 2018 r.,  w ustawie o rehabilitacji pojawiła się podstawa prawna do wskazywania symboli stanowiących przyczynę niepełnosprawności – przepis ten stanowi wprost wykonanie wyroku TK z 19 czerwca 2018 r. (zmiana art. 6b ust. 3). Od tego dnia powiatowe i wojewódzkie zespoły mają prawo i obowiązek umieszczać symbol O2-P w orzeczeniach.

Do rozwiązania pozostała kwestia orzeczeń wydanych od 27 czerwca do 22 października 2018 r. Tę materię reguluje art. 5 ust. 1 i 7 ustawy z 13 września.

Stanowi on wyraźnie, że:

Art. 5.1. Przepisy art. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 26a ust. 1b ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się do osób, w odniesieniu do których w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy wydano orzeczenie określone w art. 3 ustawy zmienianej w art. 2, a pracodawcy przedstawiono zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2.

7. Pracodawca, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, któremu przedstawiono zaświadczenie określone w ust. 2 oraz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2, koryguje stany zatrudnienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lub art. 26a ust. 1b ustawy zmienianej w art. 2, za okresy od dnia przedstawienia mu orzeczenia, o którym mowa w ust. 1.

A zatem:

 • pracodawca będzie mógł skorygować stan zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji – na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na PFRON (osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych). Praktycznie ma to wpływ na wskaźnik uprawniający pracodawcę do udzielania ulg, a nie na wysokość odpisu.
 • pracodawca będzie mógł skorygować stan zatrudnienia  osób ze szczególnymi schorzeniami z art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji. Przepis ten stanowi, że Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Wynika z tego, że możliwe będzie uzyskanie zwiększonego dofinansowania za okresy wsteczne. 
 • Przepis dotyczy osób, które od 27 czerwca do 22 października uzyskały orzeczenie o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności bez podania przyczyny 02-P i uzyskały zaświadczenie na podstawie przepisów ustawy z 13 września 2018 r.
 • Uwaga – przepis nie dotyczy orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS.
 • Korekta będzie dokonywana, po wpływie zaświadczenia, za okres od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w którym brakowało symbolu 02-P

Procedura uzyskiwania zaświadczenia

Od 23 października 2018 r. osoby niepełnosprawne, w których orzeczeniach zabrakło symbolu 02-P, mogą składać do powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, w wersji do edycji i do wydruku znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tu znajdziemy także wzór wydawanego zaświadczenia.

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Wniosek składamy po uprawomocnieniu się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, do zespołu, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji.

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia rozpatruje jednoosobowo lekarz – wyznaczony przez przewodniczącego zespołu. On także podpisuje wydane zaświadczenie. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.   W sprawach dotyczących odmowy wydania zaświadczenia stosuje się przepis art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia podpisuje przewodniczący zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub osoba przez niego upoważniona.

pozdrawiam,
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj też:

Korzystne rozwiązania dotyczące orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych bez wskazania przyczyny niepełnosprawności 02-P

653 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

13 września 2018 r., w II czytaniu, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, przyjęła bardzo ważną poprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zaświadczenie powiatowego zespołu będzie potwierdzało istnienie szczególnego schorzenia 02-P

Poprawka dotyczy orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych od 27 czerwca do dnia poprzedzającego wejście w życie nowelizacji (czyli na dzień dzisiejszy do 30 września 2018 r.) bez wskazania przyczyny niepełnosprawności – 02-P druk sejmowy 2823-A, z którą można zapoznać się poniżej.

poprawka – orzeczenia bez symbolu niepełnosprawności 02-P druk 2823A

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, po uprawomocnieniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – na wniosek osoby niepełnosprawnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku – będzie wydawał zaświadczenie potwierdzające, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, stanowiła choroba psychiczna.

Wzór takiego zaświadczenia określi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej. A rejestry zaświadczeń będą prowadziły zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Pracodawca wystawiający ulgi we wpłatach na PFRON (art. 22 ust. 1) lub korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 26a ust. 1), któremu przedstawiono zaświadczenie potwierdzające przyczynę niepełnosprawności oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  – ma korygować stany zatrudnienia za okresy od dnia przedstawienia mu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.   

Tym samym, ustawodawca rozwiązał problem wielu pracodawców, do których wpływały orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – bez wskazania przyczyny niepełnosprawności 02-P. Co było skutkiem czerwcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Pozdrawiam,

Anna Pałecka-Błaszczyk

Utrata kapitałów u pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

403 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Utrata kapitałów u pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychJest piękna pogoda, początek nowego roku szkolnego, ale tak naprawdę zostały już niecałe 4 miesiące do końca roku kalendarzowego. Dzisiaj, kilka słów o badaniu sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna, a o czym warto pamiętać już dzisiaj – bo teraz jest jeszcze czas na podjęcie kroków zaradczych.

Część B informacji INF-OPP

Mówię tutaj o załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, Nr 254, poz. 1704 i z 2016 r. poz. 238), który jest składany z każdym wnioskiem o dofinansowanie.

W punkcie 1, na którym się dzisiaj skupimy, musimy odpowiedzieć na pytanie

 • Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitały zarejestrowanego?

Na to pytanie muszą odpowiedzieć MŚP działające co najmniej 3 lata oraz inne (duże) przedsiębiorstwa.

Warunek jest spełniony, jeżeli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego.

Sposób obliczenia, biorąc pod uwagę dane z bilansu podmiotu:

Czy wartość zakumulowanej straty przewyższa połowę zarejestrowanego kapitału?

 • kapitał zapasowy + kapitał z aktualizacji wyceny + pozostałe kapitały rezerwowe + niepodzielony wynik finansowy z lat poprzednich + wynik finansowy < 0
  i
 • |kapitał zapasowy + kapitał z aktualizacji wyceny + pozostałe kapitały rezerwowe + niepodzielony wynik finansowy + wynik finansowy | > ½  kapitału podstawowego

Pracodawco, jeśli nie chcesz mieć kłopotów z dofinansowaniem, nie możesz być w trudnej sytuacji ekonomicznej według powyższych kryteriów. Pamiętaj że:

 1. w sytuacji gdy masz duże obroty – nie operuj minimalnym kapitałem zakładowym w kwocie 5000 zł,
 2. w sytuacji gdy masz duże koszty, a zyski mają przyjść chwilę później (przykładowo, w związku z pozyskaniem większego zlecenia w trakcie roku najpierw mogą zaistnieć wysokie koszty płacy, a dochody po wykonaniu zlecenia) – zapewnij odpowiednio wysoki kapitał zakładowy lub kapitały zapasowe,
 3. gdy zakupisz gotową spółkę, wpisaną do KRS 3 lata temu, w której nie było dotychczas żadnych operacji gospodarczych, będzie ona podlegała badaniu w zakresie utraty kapitałów.

Sprawdzenie podmiotu pod tym kątem jest sprawą bardzo prostą zarówno dla organu, jak i dla podmiotu. Ale beneficjent pomocy może poczynić zgodne z prawem kroki mające na celu wykazanie dobrej sytuacji ekonomicznej, które znajdą odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, w tym może pomyśleć o odpowiednim podwyższeniu kapitału zakładowego, czy kapitałów zapasowych, które mogą być zasilone choćby przez dopłaty wspólników. No cóż,  diabeł zawsze tkwi w szczegółach, o czym najlepiej przekonać się nie na własnej skórze.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Wykonanie wyroku TK z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 – projekt ustawy nr druku sejmowego 2773

420 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

mój niedawny wpis dotyczył wyroku TK z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK/19/17

Najprawdopodobniej wakacyjny nastrój spowodował, że nie odnalazłam wtedy projektu ustawy, wykonującej to orzeczenie. Dzisiaj chciałam zatem przedstawić rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 2773), który wpłynął do Sejmu dnia 17 lipca 2018 r. i został skierowany do I czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. SK 19/17


Projekt ustawy wykonującej wyrok TK

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowejArtykuł 2 projektu ustawy ma wprowadzić zmianę do art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w którym wprowadzenie do wyliczenia otrzyma brzmienie:

W orzeczeniu powiatowego zespołu ustala się niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania dotyczące w szczególności:”.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.

Ta zmiana pozwoli na umieszczanie w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P, wskutek uregulowania tej materii w ustawie – zauważmy jednak, że dopiero od 1 października 2018 r. (przy takim brzmieniu projektu ustawy).

Pozostanie kwestia orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych w okresie od 27 czerwca do 30 września 2018 r. – bez wskazania przyczyny niepełnosprawności 02-P (dlatego warto zastanowić się nad składaniem odwołań od orzeczeń).

Ponadto, trzeba pamiętać, że w myśl art. 2a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, przy dokumentowaniu szczególnych schorzeń stosowana jest zasada ich uwzględniania od dnia przedłożenia pracodawcy dokumentu potwierdzającego ich wystąpienie u pracownika.

pozdrawiam,

Anna Pałecka-Błaszczyk

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń

401 Wyświetleń

Dofinansowanie do wynagrodzeńDrogi Czytelniku,

W chwili składania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za styczeń kolejnego roku, często powstaje pytanie:

Czy nie zostały podwyższone kwoty dofinansowania Zwiększyło się przecież wynagrodzenie minimalne – w 2018 r. do 2100 zł, w związku z czym wzrosły koszty płacy. Przy minimalnym wynagrodzeniu w 2018 r. koszt płacy wynosi 2532,81 zł.

W 2018 roku kwoty dofinansowania do wynagrodzeń nie uległy zmianie

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi, zarówno dla zakładów pracy chronionej, jak i otwartego rynku pracy (zrównanie nastąpiło 1 kwietnia 2014 r.):

 • 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie jest zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, a zatem maksymalnie wynosi:

 • 2400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem;
 • 1725 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ze szczególnym schorzeniem;
 • 1050 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności ze szczególnym schorzeniem.

Kwota miesięcznego dofinansowania

Pamiętać przy tym należy, że kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć w przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą 75% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy.

W tym roku zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której wypłacenie nawet minimalnego wynagrodzenia pozwala na uzyskanie pełnej kwoty dofinansowania w każdym przypadku, z wyjątkiem pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności i szczególnym schorzeniem (75% x 2532,81 zł = 1899,61 zł).

Można zatem zastanowić się nad tezą czy brak wzrostu dofinansowania nie jest skorelowany z wysokością wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które oscylują na granicy minimalnego wynagrodzenia, ale to już zupełnie odrębne zagadnienie…

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk