ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Co daje zaświadczenie uzupełniające przyczynę niepełnosprawności. Wzór wniosku i zaświadczenia.

189 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiejszy wpis związany jest z wątpliwościami Naszych Zaprzyjaźnionych Pracodawców, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13  września  2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1925)

Ustawa z 13 września 2018 r.

Czy przedłożenie zaświadczenia daje prawo do zwiększonego dofinansowania za okresy wsteczne?

Odebrałam kilka telefonów z pytaniem czy zaświadczenie uzyskane na podstawie ustawy z 13 września 2018 r., która weszła w życie ostatecznie 23 października 2018 r., daje prawo do zwiększonego dofinansowania za okresy wsteczne.

Jak pamiętamy od 27 czerwca do 22 października 2018 r. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie umieszczały w orzeczeniach symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P.

Na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego można przeczytać więcej:

O wyroku TK z 19 czerwca 2018 r.

23 października 2018 r.,  w ustawie o rehabilitacji pojawiła się podstawa prawna do wskazywania symboli stanowiących przyczynę niepełnosprawności – przepis ten stanowi wprost wykonanie wyroku TK z 19 czerwca 2018 r. (zmiana art. 6b ust. 3). Od tego dnia powiatowe i wojewódzkie zespoły mają prawo i obowiązek umieszczać symbol O2-P w orzeczeniach.

Do rozwiązania pozostała kwestia orzeczeń wydanych od 27 czerwca do 22 października 2018 r. Tę materię reguluje art. 5 ust. 1 i 7 ustawy z 13 września.

Stanowi on wyraźnie, że:

Art. 5.1. Przepisy art. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 26a ust. 1b ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się do osób, w odniesieniu do których w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy wydano orzeczenie określone w art. 3 ustawy zmienianej w art. 2, a pracodawcy przedstawiono zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2.

7. Pracodawca, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, któremu przedstawiono zaświadczenie określone w ust. 2 oraz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2, koryguje stany zatrudnienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lub art. 26a ust. 1b ustawy zmienianej w art. 2, za okresy od dnia przedstawienia mu orzeczenia, o którym mowa w ust. 1.

A zatem:

  • pracodawca będzie mógł skorygować stan zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji – na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na PFRON (osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych). Praktycznie ma to wpływ na wskaźnik uprawniający pracodawcę do udzielania ulg, a nie na wysokość odpisu.
  • pracodawca będzie mógł skorygować stan zatrudnienia  osób ze szczególnymi schorzeniami z art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji. Przepis ten stanowi, że Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Wynika z tego, że możliwe będzie uzyskanie zwiększonego dofinansowania za okresy wsteczne. 
  • Przepis dotyczy osób, które od 27 czerwca do 22 października uzyskały orzeczenie o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności bez podania przyczyny 02-P i uzyskały zaświadczenie na podstawie przepisów ustawy z 13 września 2018 r.
  • Uwaga – przepis nie dotyczy orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS.
  • Korekta będzie dokonywana, po wpływie zaświadczenia, za okres od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w którym brakowało symbolu 02-P

Procedura uzyskiwania zaświadczenia

Od 23 października 2018 r. osoby niepełnosprawne, w których orzeczeniach zabrakło symbolu 02-P, mogą składać do powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, w wersji do edycji i do wydruku znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tu znajdziemy także wzór wydawanego zaświadczenia.

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Wniosek składamy po uprawomocnieniu się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, do zespołu, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji.

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia rozpatruje jednoosobowo lekarz – wyznaczony przez przewodniczącego zespołu. On także podpisuje wydane zaświadczenie. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.   W sprawach dotyczących odmowy wydania zaświadczenia stosuje się przepis art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia podpisuje przewodniczący zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub osoba przez niego upoważniona.

pozdrawiam,
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj też:

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.