ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Czy po audycie KAS organ może skorygować do zera zaświadczenie o pomocy de minimis?

232 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Coraz częściej, po przeprowadzonych przez KAS audytach, dochodzi do kuriozalnych, a przede wszystkim – w mojej ocenie – niezgodnych z obowiązującymi przepisami, sytuacji.

Czy po audycie KAS organ może skorygować do zera zaświadczenie o pomocy de minimis?

Jak działają organy udzielające pomocy de minimis?

Organy udzielające pomocy – przede wszystkim urzędy skarbowe (formalnie oczywiście Naczelnik Urzędu Skarbowego), które wydały kilka lat temu zaświadczenie o pomocy de minimis na wydatek dokonany z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z puli ogólnej czy z puli indywidualnych programów rehabilitacji, po otrzymaniu kopii sprawozdania z audytu KAS – przesyłają beneficjentowi „skorygowane” do zera zaświadczenia o pomocy de minimis.

Innymi słowy, mimo tego, że nie zmienił się stan faktyczny, ani stan prawny, organ udzielający pomocy, który wydał zaświadczenie o pomocy de minimis teraz próbuje je „wycofać”.

Powody są różne:

  • bo KAS negatywnie ocenił dokonany wydatek,
  • bo Pani z PFRON-u uważa, że takiego wydatku nie można było dokonać z ZFRON,
  • bo beneficjent utracił prawo do zwolnienia z podatku dochodowego,

a zatem dotyczą odmiennej oceny stanu faktycznego i prawnego przez KOGOŚ INNEGO (np. przemiłą skądinąd Panią Halinkę) niż organ udzielający pomocy.

Gdzie jest procedura, gdzie są podstawy prawne do takiego działania, chciałoby się rzec.

I powstaje przede wszystkim pytanie:

Czy po audycie KAS organ może skorygować do zera zaświadczenie o pomocy de minimis?

Moim zdaniem nie ma takiej prawnej możliwości.

Wprawdzie ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wskazuje, że w przypadku gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, podmiot udzielający pomocy w terminie 14 dnia od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.

Przepis ten dotyczy sytuacji zmiany wartości udzielonej pomocy (w przypadku przykładowo zmiany kursu EURO), a więc przypadku, w którym zmianie uległ stan faktyczny.

Zaświadczenie, jak przyjmuje się w literaturze przedmiotu to czynność materialno-techniczna polegająca na urzędowym potwierdzeniu stanu faktycznego lub prawnego.

Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 733. W kwestii zaświadczeń por. M. Wierzbowski, Charakter prawny zaświadczeń, Organizacja, Metody, Technika 1980, nr 1, s. 18 i n.; J. Lang, Zaświadczenia w rozumieniu kodeksu; Szuster [w:] Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Komentarz, LEX/el. 2005, art. 5.

A zatem, jeżeli nie uległ zmianie stan faktyczny, ani stan prawny, brak jest podstaw do „skorygowania” do zera zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, przyjmuje się nawet, że organy nie posiadają kompetencji do wydania zaświadcza negatywnego. Takie wyzerowane zaświadczenie to nic innego jak odmowa wydania zaświadczenia.

A taka odmowa wydania zaświadczenia powinna przybrać postać postanowienia, aby można było się od niej zażalić. Ale jak wydać teraz takie postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, skoro jakiś czas temu organ przyznał zgodność z prawem dokonanego wydatku i nic się nie zmieniło, poza subiektywną oceną instytucji zewnętrznej.

Takie postępowanie to także pogwałcenie konstytucyjnej zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa, wywiedzionej z zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP).

Państwo potwierdziło zgodność z prawem dokonanego wydatku, a teraz to samo Państwo stwierdza niezgodność z prawem tego samego wydatku, co implikuje powstanie obowiązku wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I pozostawię to bez komentarza.

W razie problemów, wiesz Czytelniku, gdzie mnie szukać. Niedługo także szkolenie dotyczące ZFRON, nowych kontroli PFRON i audytów KAS.

 

Pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

Photo by Scott Graham on Unsplash

***

Odroczenie terminu płatności składek ZUS a zachowanie prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj temat wyjątkowo na czasie, który od wczoraj omawiam na bieżąco z firmami, z którym stale współpracuję.

Na wstępie muszę zrobić zastrzeżenie, iż wpis powstaje w chwili gdy jeszcze nie ogłoszono oficjalnie projektów zmian przepisów, a mogą one zawierać pewne rozwiązania, które poprawią sytuację pracodawców. Z tego względu nie publikuję także informacji o planowanym podwyższeniu dofinansowania do wynagrodzeń [czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.