ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Dofinansowanie do wynagrodzeń i nie tylko

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 54 m. 20,
04-412 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Ilość pobrań: 1100

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Ilość pobrań: 1549

Hasła tarczy antykryzysowej – pomoc w związku z COVID-19 AKTUALIZACJA

177 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Jest projekt ustawy na stronie Sejmu RP.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju, wczoraj wieczorem ukazała się informacja na temat rozwiązań przyjętych 25 marca 2020 r. przez Rząd.

Natomiast nadal nie opublikowano ostatecznej wersji projektu, co powoduje, że nie znamy ani warunków uzyskania pomocy, ani wyjątków, które często  całkowicie odwracają reguły gry albo mocno ograniczają krąg uprawnionych. Dlatego dzisiejsze zdjęcie jest specjalnie nieostre, niczym zjawa podczas seansów spirytystycznych. Z niecierpliwością czekam na publikację projektów ustaw.

Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, opublikowano informację o dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców, którym spadły obroty, o które będzie się można starać z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach tarczy antykryzysowej.

Hasła tarczy antykryzysowej

Hasła tarczy antykryzysowej – pomoc w związku z COVID-19

(więcej…)

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności – w projekcie tarczy antykryzysowej w związku z pandemią koronawirusa

219 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Tarcza antykryzysowa rozwiązuje także kwestie dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także orzeczeń o niezdolności do pracy. Jest rzeczą powszechnie znaną, iż orzeczenia te w większości przypadków są wydawane na czas określony, a koronawirus nikogo nie pytając o zdanie, wyeliminował możliwość uzyskania kolejnego orzeczenia.

UWAGA na komunikat PFRON dotyczący odraczania terminów i rozkładania na raty zobowiązań składkowych i podatkowych w związku z następstwami koronawirusa

Przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności – w projekcie tarczy antykryzysowej w związku z pandemią koronawirusa

Proponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie niedogodności z tym związanych i dla osób niepełnosprawnych i dla ich pracodawców. Zaproponowane przedłużenie ważności orzeczeń spowoduje, że zachowane zostanie prawo do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

(więcej…)

Stanowisko PFRON w sprawie odraczania składek na ZUS

222 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

kilka dni temu pisałam o możliwości skorzystania z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne w kontekście możliwości zachowania prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dostałam wtedy pytanie, co w sytuacji gdy wniosek o odroczenie składek został złożony po upływie ustawowego terminu ich płatności.

Stanowisko PFRON w sprawie odraczania składek na ZUS

Stanowisko PFRON w sprawie odraczania składek na ZUS

Dzisiaj otrzymałam w tej sprawie odpowiedź z PFRON, która jest dla pracodawców pozytywna, pod warunkiem, że przyczyną uzasadniającą złożenie wniosku były konsekwencje koronawirusa, a nie inne przyczyny.

(więcej…)

Czy to rzeczywiście pomoc dla przedsiębiorców? Zwiększenie kwot dofinansowania. Zmiany w wydatkowaniu ZFRON. Szczegóły – 1 część

236 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Słysząc kwoty przewidywanego wsparcia oraz katalog środków pomocowych dla przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, można odnieść wrażenie, iż może ono istotnie stanowić wsparcie dla przedsiębiorców.

Jednak wczytanie się w szczegóły projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nie napawa zbytnim optymizmem.

rt. 68gd. 1. W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii - nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jego odwołania, kwota do 20% środków funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na: 1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych; 2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:a) pracownikami, b) wykonawcami pracy nakładczej, c) innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności, d) niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności. 3) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności. 2. Warunkiem przeznaczenia środków w sposób określony w ust. 1 jest uzyskanie zgody dysponenta Funduszu. – –843. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, dysponent funduszu rehabilitacji jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty, o których mowa w art. 33 ust. 4a. 4. Dysponent zamierzający wykorzystaćśrodki funduszu rehabilitacji w sposób określony w ust. 1 jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego , a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii - w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia jego odwołania. 5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do dysponentów zakładowego funduszu aktywności

Zwiększenie kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń ma wynosić:

 1. dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  – 1950 zł (zwiększenie o 150 zł),
 2. dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  – 1200 zł (zwiększenie o 75 zł),
 3. dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności pozostaje bez zmian
  – 450 zł.

Dla osób ze szczególnymi schorzeniami:

 1. dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  – 1200 zł (zwiększenie o 600 zł),
 2. dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  – 900 zł (zwiększenie o 300 zł),
 3. dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
  – pozostaje bez zmian 600 zł.

Zwiększenie kwot dofinansowania ma nastąpić za okres począwszy od miesiąca maja 2020 r. (wedle projektu z 21 marca 2020 r.)

Zastanawiające jest dlaczego ta zmiana ma wejść z takim opóźnieniem, skoro nieutrzymanie płynności finansowej aktualnie, spowoduje konieczność zwolnienia pracowników.

I pamiętajmy, najważniejsze jest terminowe opłacenie kosztów płacy – bez tego pomocy nie będzie albo trzeba ją będzie zwrócić (z odsetkami).

Zmiany w wydatkowaniu środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Projekt zawiera następujące rozwiązania.

W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jego odwołania, kwota do 20% środków funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na:

1. utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

2. wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:

a) pracownikami,

b) wykonawcami pracy nakładczej,

c) innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności,

d) niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności;

3. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

Jednak warunkiem przeznaczenia środków w powyższy sposób jest uzyskanie zgody dysponenta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku nieuzyskania zgody, dysponent funduszu rehabilitacji jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty, o których mowa w art. 33 ust. 4a – 30% kary.

Dysponent zamierzający wykorzystać środki funduszu rehabilitacji w ten szczególny sposób jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego , a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia jego odwołania.

Przepisy mają odpowiednie zastosowanie do dysponentów zakładowego funduszu aktywności.

Jakie mają być przesłanki udzielenia zgody, nie wiadomo, praktyka pokazuje, że kwestionowane są nawet wydatki wymienione enumeratywnie w rozporządzeniu w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a nawet takie, na które pracodawca uzyskał zaświadczenie o pomocy de minimis.

Zobaczymy jakie będą ostateczne rozwiązania.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

Odroczenie terminu płatności składek ZUS a zachowanie prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

201 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj temat wyjątkowo na czasie, który od wczoraj omawiam na bieżąco z firmami, z którym stale współpracuję.

Na wstępie muszę zrobić zastrzeżenie, iż wpis powstaje w chwili gdy jeszcze nie ogłoszono oficjalnie projektów zmian przepisów, a mogą one zawierać pewne rozwiązania, które poprawią sytuację pracodawców. Z tego względu nie publikuję także informacji o planowanym podwyższeniu dofinansowania do wynagrodzeń.

Odroczenie terminu płatności składek ZUS a zachowanie prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W ramach pakietu antykryzysowego, ZUS wyszedł z propozycją uproszczonej procedury uzyskania złagodzenia dolegliwości płatniczych poprzez:

 • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa firmy nie ulegnie poprawie, będzie możliwość wystąpienia z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Dla firm, które uzyskują dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych propozycja może interesująca ale trzeba pamiętać o tym, że w chwili obecnej nadal obowiązuje przepis, na podstawie którego dofinansowanie nie przysługuje w sytuacji poniesienia kosztów płacy z uchybieniem terminów przekraczającym co do zasady 14 dni. Więcej na ten temat pisałam we wpisie 3 największenie pułapki na pracodawców.

Odroczenie terminu płatności oznacza po prostu przesunięcie, wydłużenie terminu ustawowego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stały dotychczas na stanowisku, iż pracodawca zachowuje prawo do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych o ile wystąpi z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności składkowych przed upływem terminu ustawowego płatności składek, gdyż w takiej sytuacji przesuwa termin płatności przed powstaniem zaległości.

W praktyce, dla pracodawców oznacza to tyle, że:

 • termin płatności składek za luty 2020 r. upłynął 15 marca 2020 r., a zatem złożenie wniosku o odroczenie w uproszczonej procedurze może nie gwarantować zachowania prawa do dofinansowania,
 • termin płatności składek za marzec przypada 15 kwietnia 2020 r., a zatem należy złożyć wniosek o odroczenie przed 15 kwietnia 2020 r.
 • termin płatności składek za kwiecień przypada 15 maja 2020 r., a zatem należy złożyć wniosek o odroczenie przed 15 maja 2020 r.

Umowa z ZUS może zostać podpisana w terminie późniejszym, wniosek trzeba złożyć przed upływem terminu ustawowego.  Do ewentualnej renegocjacji umowy, a przynajmniej złożenia w tym zakresie wniosku, powinno dojść przed upływem wyznaczonego terminu płatności.

Należy pamiętać, że istnieje nadal możliwość skorzystania ze zwykłej procedury i wnioskowanie o wydłużenie terminu na dłuższy okres.

Odroczenie składek ZUS w ramach pomocy de minimis

Odroczenie terminu płatności składek ZUS stanowi pomoc publiczną udzielaną w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi równowartość 200 tys. EURO w ciągu 3 lat kalendarzowych.

Zakłady pracy chronionej i pracodawcy, którzy utracili status ale nadal gospodarują środkami zakładowego funduszu rehabilitacji wydatkują w ramach pomocy de minimis wydatki z ZFRON stanowiące przysporzenie dla pracodawcy, aczkolwiek skala tych wydatków uległa znaczącemu obniżeniu, niemniej jednak kwoty pomocy kumulują się. W ramach pomocy de minimis udzielana jest także pomoc na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej czy dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych dla pracodawców posiadających status zpch.

Oczywiście wartość pomocy nie będzie stanowiła równowartości kwoty składek.

Sposób obliczania wartości pomocy publicznej

Sposób obliczania wartości pomocy publicznej jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r., poz. 461)

Zgodnie z §  4 pkt 15 EDB (ekwiwalent dotacji brutto) dla odroczenia terminu płatności podatku lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne przed upływem terminu ich płatności – jest wyrażony wzorem:

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

K – kwotę odroczonego podatku lub innego świadczenia,

L – liczbę dni odroczenia od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku lub innego świadczenia do momentu płatności,

r – stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rd – stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

ro– stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania ro = 0.

Wedle zapowiedzi rządzących, opłata prolongacyjna ma nie być naliczana. W komunikacie nic na ten temat nie ma ale rozwiązania w tym zakresie przewiduje projekt ustawy o tarczy antykryzysowej.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Ulga rehabilitacyjna – wydatki na użytkowanie samochodu przez niepełnosprawnych małżonków

200 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Zbliża się termin złożenia rozliczenia podatkowego za 2019 r., a w sytuacji w której powstaje nadpłata w podatku, warto PIT złożyć jak najwcześniej, aby niezwłocznie otrzymać zwrot.

Ulga rehabilitacyjna – wydatki na użytkowanie samochodu przez niepełnosprawnych małżonkówDzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na pewien aspekt ulgi rehabilitacyjnej, która pozwala na odliczenie każdemu z niepełnosprawnych małżonków kwoty 2280 zł w związku z używaniem samochodu osobowego stanowiącego ich współwłasność.

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna

Przez osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć osobę, która posiada:

 1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Używanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną

Od 1 stycznia 2018 r. możliwością odliczenia są objęte wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Samochód stanowiący współwłasność małżeńską osób niepełnosprawnych

Nie ma przeszkód prawnych, aby każdy z małżonków legitymujących się wymaganym orzeczeniem o niepełnosprawności, mógł odliczyć kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego ich współwłasność.

W przypadku tych wydatków, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, czyli innym słowy warto jest zachować rachunki lub faktury dokumentujące wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, aby móc uprawdopodobnić poniesienie tych kosztów.

Przed 1 stycznia 2018 r.

Należy podkreślić, że zmiany tego przepisu dokonano od 1 stycznia 2018 r. P

rzed tą datą, po pierwsze odliczeniu podlegały jedynie wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Po drugie, konieczne było udokumentowanie potwierdzeniem zlecenia i odbycia niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Odliczenie a prawo jazdy

Często pojawia się pytanie, czy konieczne jest posiadanie prawa jazdy aby móc skorzystać z tej ulgi. Otóż nie ma takiego wymogu. Z ulgi rehabilitacyjnej związanej z używaniem samochodu można skorzystać nawet nie posiadając prawa jazdy.

Odliczenie dotyczy jednakże tylko samochodów osobowych.

Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się Tobie Czytelniku lub Twoim bliskim lub znajomym.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj również:

Sprawozdania finansowe do PFRON za 2019 r. składamy do 15 lipca 2020 r.

3 największe pułapki na pracodawców na gruncie przepisów ustawy o rehabilitacji

Wysokość składek na Fundusz Solidarnościowy wyłączana z kosztów płacy w 2020 r.

Sprawozdania finansowe do PFRON za 2019 r. składamy do 15 lipca 2020 r.

549 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Po raz kolejny w moim życiu wróciłam do pracy w domu, czyli obecnie zdalnej. Po kilkunastu latach pracy w Śródmieściu, przy ulicy Gałczyńskiego w Warszawie, pracowałam 5 lat w warunkach domowych, co miało swoje dobre i złe strony. Ostatnich 6 lat znowu w biurze.  I proszę, tym razem „kwarantanna domowa” z powodu koronawirusa.

Zostały odwołane zaplanowane od 16 marca 2020 r. rozprawy w:Sprawozdania finansowe do PFRON za 2019 r. składamy do 15 lipca 2020 r.

 • Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, przy czym rozpoznawane mają być sprawy na posiedzeniach niejawnych w trybie uproszczonym oraz sprawy inne – załatwiane na posiedzeniach niejawnych w składzie jednoosobowym,
 • Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który także będzie działał na posiedzeniach niejawnych.

Natomiast terminy, póki co, nieubłaganie biegną i PFRON zamieścił informacje na temat składania sprawozdań finansowych za rok 2019 r.

Sprawozdania finansowe do PFRON za 2019 r. składamy do 15 lipca 2020 r.

Warto w tym momencie przypomnieć, iż obowiązkiem składania sprawozdań finansowych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są objęci przedsiębiorcy korzystających z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, inni niż mikro- i mali przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca składający sprawozdanie finansowe do KRS

W 2020 r., w sytuacji gdy przedsiębiorca średni lub inny (duży czyli niebędący MŚP) składa drogą elektroniczną sprawozdanie finansowe za 2019 r. do Krajowego Rejestru Sądowego – PFRON pozyska sprawozdanie z KRS.

Nie trzeba będzie już składać sprawozdania drogą pisemną, z wyjątkiem sytuacji, w których w razie weryfikacji przez Fundusz dojdzie do stwierdzenia nieprawidłowości. Wtedy organ będzie mógł wezwań beneficjenta do uzupełnienia danych.

Przedsiębiorca nieskładający sprawozdania finansowego do KRS

Natomiast przedsiębiorcy średni i inni (niebędący MŚP), którzy nie składają sprawozdań finansowych do KRS (np. osoby fizyczne), muszą dopełnić obowiązku złożenia do PFRON również w terminie do 15 lipca 2020 r. do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON:

 1. sprawozdania finansowego, albo
 2. oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.

Obowiązek ten można zrealizować drogą pisemną lub elektroniczną (sprawozdanie lub oświadczenie podpisane kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym) na wskazane przez Fundusz skrzynki podawcze.

Skutki niewypełnienia obowiązku

Niezłożenie sprawozdania lub oświadczenia we wskazanym terminie może skutkować wstrzymaniem wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

I pamiętajmy, że przywrócenie comiesięcznej wypłaty dofinansowania może zająć w niektórych sytuacjach nawet i 3 miesiące.

 

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

PS. Zdjęcie własne

WSA w Warszawie uchylił decyzję nakazującą zwrot dofinansowania do wynagrodzeń na kwotę ponad 8 milionów złotych

138 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Uchylona decyzja Prezesa Zarządu PFRON

Dzisiejsza pogoda okazała się być bardzo kapryśną.

Gdy szłam do Sądu padało i wiało, a kiedy z niego wychodziłam świeciło mocno słońce, co widać na załączonym zdjęciu.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prezesa Zarządu PFRON nakazującą zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na kwotę ponad 8 milionów złotych

W ustnym uzasadnieniu Sąd w szczególności wskazał, że:

 • co do niektórych okresów nastąpiło przedawnienie pięcioletniego okresu możliwości dochodzenia zwrotu dofinansowania przez PFRON,
 • PFRON powinien dokonać rzeczywistej analizy materiału dowodowego, a nie jedynie przepisywać dokumenty przesłane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • nie ma podstaw prawnych do żądania zwrotu dofinansowania w terminie 14 dni.

Sąd po raz kolejny zajął stanowisko, że PFRON przy udzielaniu pomocy publicznej powinien badać kwestię opłacenia kosztów płacy za pracowników niepełnosprawnych, a nie za wszystkich pracowników.

Wyrok nie jest prawomocny, czekamy na pisemne uzasadnienie.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Czy można opłacić terminowo składki tylko za pracowników niepełnosprawnych i nie stracić dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

219 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Czy można opłacić terminowo składki tylko za pracowników niepełnosprawnych i nie stracić dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Wczoraj poinformowano o pierwszym w Polsce potwierdzonym przypadku zarażenia koronawirusem.

Mimo zachmurzenia, najlepiej zapamiętanym przeze mnie kolorem w tym dniu był kolor kobaltowy. Przed sądem występowałam w todze z ciemnoniebieskim żabotem i obszyciami, po drodze spotkałam panią w pięknym, intensywnym niebieskim płaszczu, a w sklepie zobaczyłam nie dość, że piękne i eleganckie, to jeszcze wygodne buty w tym niesamowitym odcieniu.

Wygrana sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Sąd rozpatrywał skargę na decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującą zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w sytuacji, w której pracodawca wykazywał podczas postępowania administracyjnego, że terminowo opłacił składki na ubezpieczenia społeczne tylko za niepełnosprawnych pracowników.

PFRON i ZUS nie uznają takiej możliwości, swoją argumentację opierając na rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zasadzie proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze.

Mówiąc po ludzku, wpłata należności składkowych dokonana w niepełnej wysokości (np. za połowę pracowników) zostanie rozksięgowana przez ZUS na poczet należności wszystkich ubezpieczonych wykazanych w deklaracji DRA w rozbiciu na poszczególne fundusze.

Pracodawca natomiast wykazywał, że dokonana z uchybieniem terminu ustawowego nieprzekraczającym 14 dni, płatność dotyczyła pracowników niepełnosprawnych, a dokonana później pracowników pełnosprawnych.

PFRON nie zgadzał się z tą argumentacją i nakazał zwrot dofinansowania.

Czy można opłacić terminowo składki tylko za pracowników niepełnosprawnych i nie stracić dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Inaczej na tę kwestię zapatrywał się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który przychylił się do naszej argumentacji prawnej i opierając się na materiale dowodowym zebranym w sprawie (tu trzeba podkreślić nasz czynny udział w postępowaniu), uznał że pracodawca może wykazać, że terminowo uiścił należności składkowe za pracowników niepełnosprawnych, a w konsekwencji zachować prawo do dofinansowania.

Teraz czekamy na uzasadnienie pisemne.

Wyrok nie jest prawomocny.

Gdybyś Ty Czytelniku, miał podobny problem. Skontaktuj się ze mną.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

PS. Zdjęcie własne. Ulica Pankiewicza w Warszawie. Czerwiec 2019

Wysokość składek na Fundusz Solidarnościowy wyłączana z kosztów płacy w 2020 r.

165 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Wysokość składek na Fundusz Solidarnościowy wyłączana z kosztów płacy w 2020 r. Pobiłam ostatnio rekord w liczbie odebranych w ciągu jednego dnia telefonów, nie licząc oczywiście czasów, w których pracowałam w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, i wchodziły w życie kolejne zmiany przepisów.

Odbyłam 43 rozmowy bardzo interesujące rozmowy telefoniczne 😉

Wysokość składek na Fundusz Solidarnościowy wyłączana z kosztów płacy w 2020 r.

Sporo pytań dotyczyło wysokości składek na Fundusz Solidarnościowy, które należy wyłączyć z kosztów płacy wykazywanych przy ubieganiu się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Pisałam o tym już TUTAJ>>

Wysokość składek na Fundusz Solidarnościowy jest określana w ustawie budżetowej, która na dzień dzisiejszy (28 lutego 2020 r.) nie została jeszcze ogłoszona w dzienniku ustaw, chociaż prace nad nią zmierzają ku końcowi.

W takiej sytuacji, znajdzie zastosowanie art. 145 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym:

w przypadku gdy ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie zostaną ogłoszone przed dniem 1 stycznia, to do czasu ogłoszenia odpowiedniej ustawy obowiązują stawki należności budżetowych oraz składki na państwowe fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy.

A zatem, do czasu opublikowana ustawy budżetowej, obowiązuje wysokość składki z 2019 r.:

 • Fundusz Pracy – 2,30% podstawy wymiaru,
 • Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,15% podstawy wymiaru,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru.

Składki na FP, SFWON i FGŚP są rozliczane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w której w danych: Zestawienie należnych składek na FP i FGŚP (blok VII) i wykazywane:

 • w polu 01 – kwota należnych składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 • w polu 02 – kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • w polu 03 – kwota do zapłaty wynikającą z sumy pól 01 i 02.

Natomiast, stosownie do art. 28 projektu ustawy budżetowej, wysokość składek na przemianowany Fundusz Solidarnościowy ma wynosić w 2020 r. 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

A zatem w 2020 r. (po publikacji ustawy budżetowej) wysokość składek będzie się przedstawiała następująco:

 • Fundusz Pracy – 2% podstawy wymiaru,
 • Fundusz Solidarnościowy  – 0,45% podstawy wymiaru,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru.

W konsekwencji, 0,45% składki na Fundusz Solidarnościowy trzeba będzie wyłączać z kosztów płacy.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

PS. Zdjęcie mojego autorstwa

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 54 m. 20,
04-412 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

292 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Ostatnio mam sporo pytań odnośnie tego, w jaki sposób projektowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte w projekcie Polski Ład zadziałają na wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zakład pracy chronionej

Przypomnijmy, że stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy o PIT, płatnicy będący:

(więcej…)

Trudna sytuacja ekonomiczna w okresie pandemii COVID-19 nie wyłącza możliwości uzyskiwania dofinansowania

161 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W związku ze zbliżającym się terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, miałam ostatnio kilka pytań o to, co się stanie, jeśli dojdzie do sytuacji, w której  wartość zakumulowanej straty przewyższy połowę zarejestrowanego kapitału, o czym pisałam w tym wpisie, czyli mówiąc po ludzku spółka znajdzie się w:

trudnej sytuacji ekonomicznej?

Oczywiście jest to jedna z alternatywnych przesłanek istnienia trudnej sytuacji ekonomicznej.

Co do zasady, pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej nie jest uprawniony do uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Warto przypomnieć, że w dobie pandemii jest inaczej.

Trudna sytuacja ekonomiczna w okresie pandemii COVID-19 nie wyłącza możliwości uzyskiwania dofinansowania

Trudna sytuacja ekonomiczna w okresie pandemii COVID-19 nie wyłącza możliwości uzyskiwania dofinansowania

Podstawę prawną możliwości uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych mimo spełniania kryteriów trudnej sytuacji ekonomicznej stanowi art. 68ge ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wszedł w życie 31 marca 2020 r. i został znowelizowany z dniem 21 stycznia 2021 r.:

(więcej…)

PFRON składa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie próby wyłudzenia SOD

190 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj będzie bardzo poważnie, bo o przestępstwach gospodarczych.

Po wyroku TSUE, z którego wynika pięcioletni, a nie dziesięcioletni jak przyjmowano, okres przedawnienia możliwości żądania zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o czym pisałam tutaj, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych postanowił odzyskać wypłaconą pomoc publiczną w inny sposób.

PFRON składa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie próby wyłudzenia SOD

Mianowicie:

PFRON składa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie próby wyłudzenia SOD

(więcej…)

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

216 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

jeżeli jesteś Pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne, to radzę Ci – zapoznaj się z pełnym tekstem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

A zwłaszcza z przedstawioną dość enigmatycznie na str. 119 – Modyfikacją i uzupełnieniem instrumentów wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. (więcej…)

PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

247 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Tymczasem mamy prawdziwą zimę, od której – prawdę mówiąc – niemalże zdążyłam się odzwyczaić.

Śnieg spotykałam tylko na corocznych spotkaniach szkoleniowych w Zakopanem i jeżdżąc w Bieszczady. Dlatego zamieszczam zdjęcie z takiego wyjazdu. Myślałam, że w tym roku nie będzie możliwości zorganizowania takiej imprezy…

Otwarto jednak hotele i mamy możliwość wybrać się do Zakopanego na szkolenie – Bilans 2020 i zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 r. Proponowany termin 21-24 lutego 2021 r. – serdecznie zapraszam.

Wracając do tematu, kolejna nowelizacja ustawy antycovidowej wprowadziła zmiany także do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Warto wiedzieć, że od 26 stycznia 2021 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskał dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, za pośrednictwem Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

PFRON ma dostęp do danych dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności

Stanowi o tym nowo dodany pkt 7 w artykule 6d ust. 4a ustawy o rehabilitacji.

(więcej…)

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON