ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy a przekazywanie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

245 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Cały tydzień wgłębiałam się w tarczę antykryzysową i mogę powiedzieć, że przebrnęłam przez nią z sukcesem, a przy okazji pojawiło się wiele ciekawych zagadnień oraz pytań zaprzyjaźnionych pracodawców, na które odpowiadałam dzisiaj non stop od  8 do 14.

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy a przekazywanie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy a przekazywanie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Jedną z takich spraw była kwestia czy odroczenie terminu przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. – do dnia 1 czerwca 2020 r. ma wpływ na termin przekazywania środków na rachunek bankowy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Chodzi o art. 52o ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych w brzmieniu wprowadzonym ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

Spójrzmy na konstrukcję przepisu, który odnosi się do pobranych zaliczek od wynagrodzeń wypłaconych w marcu i kwietniu 2020 r.:

Art.52 o.1. W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa wart. 31, obowiązek określony w art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1czerwca 2020r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

2.Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa wart.41 ust.1 i 4, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa wart.13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Wedle art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 426) fundusz rehabilitacji tworzy się w szczególności z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z tym że za dzień uzyskania tych środków, uznaje się dzień wypłaty wynagrodzeń.

Dzień wypłaty to dzień pobrania zaliczki, a przesunięcie terminu wpłacenia zaliczek do urzędu skarbowego nie wpływa na termin przekazania środków na rachunek ZFRON. Nadal, przekazanie środków z PIT4 na ZFRON musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia wypłaty wynagrodzenia.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

Polski Ład a wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Ostatnio mam sporo pytań odnośnie tego, w jaki sposób projektowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte w projekcie Polski Ład zadziałają na wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.