ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności – w projekcie tarczy antykryzysowej w związku z pandemią koronawirusa

324 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Tarcza antykryzysowa rozwiązuje także kwestie dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także orzeczeń o niezdolności do pracy. Jest rzeczą powszechnie znaną, iż orzeczenia te w większości przypadków są wydawane na czas określony, a koronawirus nikogo nie pytając o zdanie, wyeliminował możliwość uzyskania kolejnego orzeczenia.

UWAGA na komunikat PFRON dotyczący odraczania terminów i rozkładania na raty zobowiązań składkowych i podatkowych w związku z następstwami koronawirusa

Przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności – w projekcie tarczy antykryzysowej w związku z pandemią koronawirusa

Proponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie niedogodności z tym związanych i dla osób niepełnosprawnych i dla ich pracodawców. Zaproponowane przedłużenie ważności orzeczeń spowoduje, że zachowane zostanie prawo do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Przeciwdziałanie COVID- 19 ma w szczególności polegać na:

1. Przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności:

 • wydanych na czas określony, których ważność upływa w terminie 30 dni od dnia wejścia ustawy  – na kolejne 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia,
 • w przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawyna kolejne 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia,

Ustawa ma wejść w życie co do zasady z dniem następującym po dniu ogłoszenia, Premier wskazuje na datę 1 kwietnia 2020 r.

 • wydanych na czas określony, których ważność upływa po dniu 6 lutego 2020do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do 60. dnia od dnia jego odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

2. Przedłużeniu ważności orzeczeń o:

 • częściowej niezdolności do pracy,
 • całkowitej niezdolności do pracy,
 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji

– wydanych na czas określony, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniuprzez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia, jeżeli przed upływem terminu ważności tych orzeczeń albo w ciągu 30 dni po upływie terminu ważności tych orzeczeń zostanie złożony wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres.

Dotyczy to orzeczeń wydanych na podstawie przepisów: ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i 252), ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1455, 1622, 1818 i 2473), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245), ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276, z 2019 r. poz. 752 i 2020), ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r., poz. 203 i 252), ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2020 r. poz. 752), ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622, 2473 i 252).

3. Wprowadzeniu możliwości wydawania

 • orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego powiatowego albo wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia,
 • orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, gdy lekarz członek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

4. Ważność kart parkingowych ma zostać wydłużona dla:

 • spełniających warunki osób niepełnosprawnych (osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania albo osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się – do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do 60. dnia od dnia jego odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się – do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do 60. dnia od dnia jego odwołania.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

PFRON powinien badać terminowość ponoszenia kosztów płacy dotyczących pracowników niepełnosprawnych – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

W tym tygodniu otrzymałam uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną Prezesa Zarządu PFRON od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.