ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wynikająca z tarczy antykryzysowej

368 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Sytuacja jest dynamiczna i mogę przedstawić Ci już proponowane zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na inne zmiany, w szczególności dotyczące wsparcia pracodawców i pracowników, przyjdzie czas później. Projekt jest bardzo obszerny – 170 stron do przeczytania, w dodatku ze zrozumieniem.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wynikająca z tarczy antykryzysowej

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wynikająca z tarczy antykryzysowej

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji została umieszczona w art. 16 ale do tego musimy zapoznać się z art. 77, 88 i 90 oraz zmian dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności – art. 15h specustawy.

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Jeden komentarz ciśnie się na usta: #Zostań w domu ale wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia musisz złożyć.

 Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia na czas określony, kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • upływa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia na czas określony, kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie złożyła lub nie złoży kolejnego wniosku, przedłużenia ważności nie będzie.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w wyżej,  karty parkingowe osób niepełnosprawnych zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a karty parkingowe podmiotów zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zmiana definicji kosztów płacy – włączenie składek na Fundusz Solidarnościowy z mocą wsteczną

Nowa definicja kosztów płacywynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Zgodnie z art. 88 ust. 1. – przepis art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do składników kosztów płacy za okresy począwszy od stycznia 2019 r.

Kwota składki na Fundusz Solidarnościowy lub Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która nie została przez pracodawców uwzględniona w kwocie kosztów płacy wykazanej w informacjach, o których mowa w art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy za okresy począwszy od stycznia 2019 r., lub została uwzględniona w kwocie kosztów płacy, ale nie została opłacona w całości lub została opłacona nieterminowo, nie stanowi podstawy do zwrotu kwoty przysługującego dofinansowania, ustalenia zerowego salda dofinansowania lub odmowy wypłaty dofinansowania, o którym mowa w art. 26a–26c tej ustawy.

Ta zasada odnosi się także do do innych form pomocy publicznej lub poza pomocowego wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozszerzenie katalogu schorzeń uprawniających do otrzymania kart parkingowej

W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie przesłanek uprawniających do otrzymania karty parkingowej może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem:

 • 04-O (choroby narządu wzroku),
 • 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
 • 10-N (choroba neurologiczna) lub
 • 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Zwiększenie kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń ma wynosić:

 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 1950 zł (zwiększenie o 150 zł),
 • dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności– 1200 zł (zwiększenie o 75 zł),
 • dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności pozostaje bez zmian– 450 zł.

Dla osób ze szczególnymi schorzeniami:

 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 1200 zł (zwiększenie o 600 zł),
 • dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 900 zł (zwiększenie o 300 zł),
 • dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności – pozostaje bez zmian 600 zł.

Zwiększenie kwot dofinansowania ma nastąpić za okres począwszy od miesiąca kwietnia 2020 r. (wedle projektu z 21 marca 2020 r. było od maja 2020 r.)

Dodatkowa sankcja dla zakładu aktywności zawodowej

 W przypadku wydatkowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 albo w razie nieprzekazania środków zakładowego funduszu aktywności na wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku uzyskania tych środków pracodawca jest obowiązany do dokonania:

1)zwrotu 100% kwoty tych środków na zakładowy fundusz aktywności oraz

2)wpłaty w wysokości 30% tych środków na Fundusz w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie wydatkowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnie z przepisami lub niedotrzymania terminu do przekazania środków zakładowego funduszu aktywności na wyodrębniony rachunek bankowy.

Koszty działania zakładów aktywności zawodowej zorganizowanych w formie samorządowych zakładów budżetowych mogą być dofinansowane przez dotację podmiotową od organizatora.

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – wyłączenie finansowania VAT w wydatkach i split payment

Środki funduszu rehabilitacji przeznacza się na wydatki, o których mowa w ust. 4 lub 10, w kwotach nieobejmujących podatku od towarów i usług.

Dysponent funduszu rehabilitacji może wydatkować środki zgromadzone na rachunku ZFRON, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), w kwocie stanowiącej sumę:

1)kwoty wydatku, o którym mowa w ust. 4 lub 10, nieobejmującej podatku od towarów i usług – poniesionej ze środków funduszu rehabilitacji oraz

2) kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, dotyczącej tego wydatku – poniesionej ze środków niestanowiących środków funduszu rehabilitacji, jeżeli została ona przekazana na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a, nie później niż w dniu dokonania tego wydatku.

Na rachunku bankowym ZFRON, gromadzone są środki funduszu rehabilitacji oraz środki, o których mowa w ust. 3(3) pkt 2 – czyli VAT do wydatków.

Dysponent zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 33 i art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który w odniesieniu do danego wydatku był zobowiązany do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz w związku z tym obowiązkiem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydatkował środki tego funduszu niezgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie podlega z tego tytułu obowiązkom określonym w art. 33 ust. 4a tej ustawy.

Ustawa o rehabilitacji – rozszerzenie sankcji

Na równi z niezgodnym z ust. 4 przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji traktuje się nieutworzenie funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie ewidencji środków funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie rachunku bankowego środków tego funduszu lub naruszenie ust. 3(2) lub ust. 3(3), z tym że kwota wpłaty, o której mowa w ust. 4a pkt 2, jest równa 30% kwoty środków funduszu rehabilitacji ustalonej na podstawie ust. 1–3(3).

Doprawdy, jest to rozwiązanie pomocowe – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafnie spostrzegło konieczność wprowadzenia tych zmian podczas epidemii koronawirusa.

Wydatki ZFRON podczas epidemii

W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na:

1)utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

2)wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:

a)pracownikami,

b)wykonawcami pracy nakładczej,

c)innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności,

d)niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

3)inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

Warunkiem przeznaczenia środków w sposób wyżej określony jest uzyskanie zgody dysponenta PFRON.

W przypadku nieuzyskania zgody, dysponent zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty, o których mowa w art. 33 ust. 4a.

Dysponent zamierzający wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sposób określony w ust. 1 jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do dysponentów zakładowego funduszu aktywności.

Pomoc publiczna do 800 tys. EURO do 31 grudnia 2020 r.

Za okresy od miesiąca marca 2020 r. nie dłużej jednak niż za okres do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d, art. 32 i art. 41 za okresy od marca do grudnia 2020 r. może być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana:

 1. przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
 2. nie później niż do 31 grudnia 2020 r.;
 3. o ile jej wartość, nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, kwoty 800 000 EUR na przedsiębiorstwo.

Wyłączenie stosowania przepisów

W okresie od dnia 8 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie stosuje się:

 • art. 49 ust. 5d – naliczania opłaty prolognacyjnej określonej w Ordynacji podatkowej w przypadku ubiegania się o odroczenie czy rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON;
 • art. 49f ust. 3f – naliczania jednorazowej opłaty z tytułu skorzystania z odroczenia lub rozłożenia na raty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (refundacji), nakazanego do zwrotu przez PFRON (opłata równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który dłużnik mógłby uzyskać na zasadach rynkowych – obecnie 11,83% liczona od kwoty głównej łącznie z odsetkami);
 • art. 49f ust. 3g – sankcja natychmiastowego rozwiązania umowy i natychmiastowej wymagalności należności wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych – w razie uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty należności wynikających z układu ratalnego;
 • art. 56a – wyłączenie stosowania kary grzywny do 500 zł dla niedopełniających obowiązków składania składania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2f (INF-y), lub deklaracji, o których mowa w art. 49 ust. 2 (DEK-i).

Ustawa o rehabilitacji – zadania samorządu powiatu

Zmiana samodzielnego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469), dotychczas zajmowanego przez osobę niepełnosprawną, w sytuacji braku możliwości zastosowania w tym lokalu racjonalnych usprawnień, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności lub jeżeli ich zastosowanie byłoby nieracjonalne ekonomicznie, będzie mogła zostać dokonana także w przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania ww. usprawnień w budynku.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Jeżeli jesteś Pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne, to radzę Ci – zapoznaj się z pełnym tekstem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.[

A zwłaszcza z przedstawioną dość enigmatycznie na str. 119 – Modyfikacją i uzupełnieniem instrumentów wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

Jedna odpowiedź