ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Zbieg dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych i z tarczy antykryzysowej

257 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj chciałabym przedstawić Ci na przykładach, w tym liczbowych sytuację, w której równocześnie ubiegasz się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego i dofinansowanie na ochronę miejsc pracy z tarczy antykryzysowej z FGŚP lub FP. Takie pytania w ostatnich dniach pojawiają się często. Ostatnio wspomniał coś na ten temat także PFRON.

I jeszcze coś Mój Czytelniku – opracowałam i opublikowałam na blogu dla Ciebie wzór wniosku o zmianę przeznaczenia środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo środków podlegających zwrotowi na ZFRON lub ZFA. Znajdziesz go również na lewym pasku bloga.

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – druk sejmowy 330, który modyfikuje tarczę antykryzysową (140 stron + uzasadnienie), a to jeszcze nie koniec zmian. Będę te zmiany śledzić.

A zatem, do dzieła.

Zbieg dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych i z tarczy antykryzysowej

1. Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługuje za okres przestoju?

Tak. Zgodnie z ogólną zasadą pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres przestoju jeśli zaistniał on z przyczyn od nie go niezależnych. W konsekwencji, pracodawca ma obowiązek wynagrodzenie wypłacić, a w kosztach płacy może wykazać wynagrodzenie za okres przestoju wraz z obowiązkowymi składkami.

2. Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługuje w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika?

Tak. Ale zwróćmy uwagę na okoliczność, że w takiej sytuacji kwota SOD ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

3. Czy dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP z tarczy antykryzysowej nie wyłącza możliwości uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Przepis, który może budzić wątpliwości to art. 15g ust. 18 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu ustalonym od 31 marca 2020 r., który stanowi, iż uprawniony przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Zauważyć należy, że przytoczony przepis odnosi się do wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy, a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi co do zasady subsydium płacowe mające stanowić zachętę do zatrudniania osób niepełnosprawnych, a nie ochronę miejsc pracy. W mojej opinii nie ma przeszkód prawnych aby łączyć te tytuły wsparcia, z zachowaniem ogólnych warunków czyli limitu kosztów płacy.

4. Czy dofinansowanie na podstawie umowy zawartej ze starostą pozwoli na zachowanie prawa do SOD?

Stosownie do art. 15zzb ust. 12 ustawy COVID-19, przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, środki Funduszu nie mogą zostać przeznaczone na realizację celów, zadań i wydatków w części, w jakiej zostały sfinansowane w ramach pomocy udzielonej z innych środków publicznych.

Ponadto, stosownie do art. 26b ust. 7 ustawy o rehabilitacji miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.

Obie ustawy mają dawać gwarancje, aby nie doszło do podwójnego sfinansowania kosztów płacy.

PFRON, w swoich wyjaśnieniach wskazuje:

Dlatego też podmiot, który uzyskał lub uzyska dodatkowe wsparcie do właściwie poniesionych kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego, będzie zobligowany wykazać środki publiczne z innych źródeł w pozycjach 49 i 53 INF-D-P oraz w sekcji E formularza INF-O-PP – w punkcie 5 i 8 lub w tabeli w punkcie 4 formularza INF-O-PP. Jeśli pomoc publiczna lub de minimis z innych źródeł przyznana zostanie po otrzymaniu dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, należy dokonać korekty wniosku WN-D i załączników, wykazując informacje o tej pomocy w ww. pozycjach formularza INF-D-P i INF-O-PP lub INF-O-PR.

5. Które dofinansowanie pomniejszyć?

Mogą zaistnieć dwie opcje:

  1. pobieramy całość dofinansowania z FGŚP lub FP i pomniejszamy SOD,
  2. pobieramy zmniejszone dofinansowanie z FGŚP lub FP i całość SOD.

PFRON zasugerował to pierwsze rozwiązanie i jest ono w obecnej sytuacji chyba łatwiejsze do przeprowadzenia.

6. Przykład liczbowy

Dofinansowanie z FGŚP lub FP w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia + składki należne od pracodawcy

1533,09 zł (wypadkowe 1,67%)

Kwota wynagrodzenia pracownika – minimalne wynagrodzenie

2600 zł

Koszty płacy 3132,48 zł (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe 1,67%, FPiFS, FGŚP)

Limit kosztów płacy 75% – 2349,26 zł

I przykład – osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności

dofinansowanie 450 zł

Obliczenie 1533,09 + 450 = 1983,09, a zatem nie przekraczamy limitu kosztów płacy – przysługują obydwa dofinasowania

II przykład – osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności i szczególnym schorzeniem

dofinansowanie 1050 zł

Obliczenie 1533,09 + 1050 = 2583,09, a zatem przekraczamy limit o 233,83 zł – o tyle będzie pomniejszony SOD (wykazujemy w pozycjach 49 i 53 INF-D-P i INF-OPP)

III przykład osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

dofinansowanie 1200 zł (od kwietnia 2020 r.)

Obliczenie 1533,09 + 1200 = 2733,09, a zatem przekraczamy limit o 383,83 zł – o tyle będzie pomniejszony SOD (wykazujemy w pozycjach 49 i 53 INF-D-P i INF-OPP)

Można z tego wyprowadzić zasadę, że łącząc dofinansowania nie otrzymamy więcej niż limit kosztów płacy, czyli w naszym przypadku 2349,26 zł.

***

PS. Zdjęcie z czasów, w których można było spacerować. Uważny Czytelnik odnajdzie na nim kaczkę, bo ryby pod powierzchnią wody trudno zauważyć.

Zbieg dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych i z tarczy antykryzysowej

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

Pracodawcy, niech nie znikną Wam za mgłą kwestie, od których zależy nawet istnienie firmy

Dzisiaj spacerowałam trochę po zamglonej i zachmurzonej Warszawie.

Tym razem nie odwiedzałam jednak Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Polską Agencję Rozwoju Przemysłu [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.