ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

PRAWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anna Pałecka-Błaszczyk

RADCA PRAWNY

ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego
Biuro w Warszawie
al. gen. Chruściela 37/39 m. 19,
04-454 Warszawa

Specjalizacja: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz: Wniosek o zmianę przeznaczenia środków ZFRON

Pobierz: INFORMACJA DLA KONTRAHENTA o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON

Tekst jednolity ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2020

226 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Mamy nowe obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dziennik Ustaw z 2020 r. Nr 426.

Tekst jednolity ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2020

 

Chciałam Cię poinformować, że ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma nowy tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 1172.

Tekst jednolity ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Publikacja nastąpiła 25 czerwca 2019 r.

Przypomnieć przy tym wypada, że ustawę nowelizowały 94* inne ustawy, a na jej podstawie było wydanych 2225* aktów wykonawczych (wliczając zmieniające).

Ostatnio, ustawa o rehabilitacji, została nazwana „dziełem Frankensteina”, póki co jednak obowiązuje i ma się całkiem nieźle. Pracodawcy, PFRON, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, sądy, wojewodowie, PCPR-y, urzędy pracy, urzędy marszałkowskie, gminy – mają pełne ręce roboty. Ja również…

Kolejna malutka nowelizacja wejdzie w życie 1 lipca 2019 r. (ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r., poz. 924).

*Źródło LEX

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

RODO w ustawie o rehabilitacji

268 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Ostatni czas był okresem wytężonej pracy, ale udało się zakończyć pozytywnie kilka spraw i oczywiście rozpocząć kolejne (a pojawiają się coraz ciekawsze przypadki).

RODO w ustawie o rehabilitacjiDGP pisała ostatnio, że 150 firm zyskało na zmianie przepisów i w związku z nieprzekroczeniem 2% nieterminowo opłaconych należności składkowych, nie są zobligowane do zwrotu 64,8 mln zł.

Jestem bardzo ciekawa po pierwsze ilu dokładnie pracodawców dotyczy obowiązek zwrotu dofinansowania i po drugie czy ktoś badał wpływ przepisów obowiązujących od października 2012 r. na polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców, bo wprowadzenie tych drakońskich norm nie wynikało z przepisów unijnych.

O tym ile kosztuje rozłożenie na raty dofinansowania do zwrotu, pisałam tutaj.

W tym tygodniu zakończył się proces legislacyjny ustawy, która w założeniu miała wejść w życie 25 maja – ale 2018 r.

3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Tekst ustawy zapewniającej stosowanie RODO – druk sejmowy 3050 >>

RODO w ustawie o rehabilitacji

Artykuł 43 przedmiotowej ustawy, która ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzony zostaje w szczególności art. 2b dotyczący przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia:

Art. 2b. 1. Pracodawca przetwarza dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia osób:
1) pozostających z nim w stosunku pracy oraz niepracujących byłych pracowników,
2) niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą,
3) uczestniczących w procesie rekrutacji, odbywających szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie,
4) należących do grup wymienionych w art. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.) oraz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
5) będących członkami rodzin pracowników i niepracujących byłych pracowników,
6) o których mowa w art. 21 ust. 2c i osób korzystających z usług jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 2e pkt 3 – dla celów określonych w ustawie.
2. Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane osobowe o stanie zdrowia jest dobrowolne.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 25a, art. 25c, art. 25d i art. 26a–26c, działania mogą być podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych.
4. Przetwarzanie, o którym mowa w ust. 3, może obejmować dane osobowe o stanie zdrowia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, administrator danych zapewnia odpowiednie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym w szczególności zapewnia tej osobie prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany.
6. Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez podmioty i osoby realizujące zadania wynikające z ustawy polegają co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności
7. Pracodawcy, o których mowa w ust. 1, podmioty i osoby realizujące zadania wynikające z ustawy przechowują dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz dokonują przeglądu przydatności przetwarzania danych osobowych nie rzadziej niż co 5 lat.
8. Okres przechowywania danych przetwarzanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, wynosi 50 lat.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Czytaj o innych nowelizacjach ustawy o rehabilitacji:

Zmniejszenie wpłat na PFRON

Zmniejszenie wpłat na PFRON dla pracodawców zatrudniających od 25 do 27,99 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

549 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiejszy wpis będzie wpisem z kategorii nowelizacja ustawy o rehabilitacji. Któż by je zliczył?

Projektowana zmiana ma dotyczyć pracodawców nieosiągających 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i z tego tytułu zobowiązanych do wpłat na PFRON.

Sposób obliczania wpłat i ich wysokość co do zasady się nie zmienia.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji pracodawca jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 1a–5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Nadal zwolnionym z wpłat na PFRON będzie pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu.

Zmniejszenie wpłat na PFRON ma dotyczyć pracodawców zatrudniających od 25 do 27,99 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 25 do 25,99 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 10%.

W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 26 do 26,99 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 20%.

W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 27 do 27,99 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 30%.

Zmiany mają wejść w życie 1 czerwca 2019 r. i można się z nimi zapoznać klikając poniżej:

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

1. Pracodawca zatrudnia 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie zatrudnia żadnej osoby niepełnosprawnej. Brakuje mu 1,5 etatu do osiągnięcia 6% zatrudnienia.

Wyliczenie wpłaty na PFRON obecnie:
40,65% x 4863,74 x 1,5 = 2965,67 zł

Wyliczenie wpłaty na PFRON po 1 czerwca 2019 r. (w praktyce za okresy po 1 czerwca 2019 r.):
10% x 4563,74 x 1,5 = 729,56 zł

2. Pracodawca zatrudnia 26 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie zatrudnia żadnej osoby niepełnosprawnej. Brakuje mu 1,56 etatu do osiągnięcia 6% zatrudnienia

Wyliczenie wpłaty na PFRON obecnie:
40,65% x 4863,74 x 1,56 = 3084,29 zł

Wyliczenie wpłaty na PFRON po 1 czerwca 2019 r. (w praktyce za okresy po 1 czerwca 2019 r.):
20% x 4563,74 x 1,56 = 1423,89 zł

3. Pracodawca zatrudnia 27 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie zatrudnia żadnej osoby niepełnosprawnej. Brakuje mu 1,62 etatu do osiągnięcia 6% zatrudnienia

Wyliczenie wpłaty na PFRON obecnie:
40,65% x 4863,74 x 1,62 = 3202,92 zł

Wyliczenie wpłaty na PFRON po 1 czerwca 2019 r. (w praktyce za okresy po 1 czerwca 2019 r.):
30% x 4563,74 x 1,62 = 2217,98 zł

pozdrawiam,
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poczytaj też o nowej praktyka PFRON w zakresie oprocentowania od nadpłaty >>

Kontrole ZFRON mają być przeprowadzane przez Izby Skarbowe

182 Wyświetleń

Dofinansowanie do wynagrodzeńDrogi Czytelniku,

Pracodawca z drugiego końca Polski pyta:

Czy to prawda, że ZFRON-u nie będzie już kontrolował PFRON?

Otóż, proszę sobie wyobrazić, że z formalnego punktu widzenia, PFRON nigdy nie kontrolował ani nie kontroluje ZFRON-u.

PFRON nie dokonuje kontroli ZFRON, a prowadzi postępowanie podatkowe dotyczące wpłat na Fundusz związanych w szczególności z gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

***

Wedle art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji kontrola prawidłowości realizacji przepisów ust. 1-4a wykonywana jest przez właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Kontrola ta może być również wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Protokół kontroli podatkowej jest przekazywany do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który po jego analizie, dokonuje wszczęcia postępowania podatkowego za okres, w którym podatnik podpisał protokół albo za okres, w którym doszło do ujawnienia nieprawidłowości. Takie postępowanie toczy się na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej – w zasadzie w siedzibie organu. Pracodawca ma obowiązek przekazywać dokumenty. Uprawnienia organu podatkowego  I instancji przysługują Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  a od jego decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 2 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, z którym można zapoznać się pod linkiem:

projekt ustawy o zmianie ustawy o KAS

W myśl artykułu 4 tejże ustawy – art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji ma otrzymać brzmienie, zgodnie z którym „Ocena prawidłowości realizacji przepisów ust. 1–4a jest wykonywana przez właściwego miejscowo dyrektora izby administracji skarbowej na zasadach określonych w rozdziale 2 działu V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i1039).”.

Zmiana ta ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak proces legislacyjny w tym przypadku zapewne jeszcze trochę potrwa.

W konsekwencji ZFRON będzie kontrolowany przez Izby Skarbowe w trybie audytu, i kończyć się będzie wydaniem sprawozdania, opinii lub zalecenia, które będą przekazywane także do PFRON.

I PFRON nadal będzie prowadził postępowania podatkowe, i nadal nie będzie przeprowadzał kontroli ZFRON…

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

*****

Poczytaj również:

6 czerwca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji z dnia 10 maja 2018 r.

225 Wyświetleń

nowelizacja ustawy o rehabilitacji z dnia 10 maja 2018 r.

Drogi Czytelniku,

Nie, nie zapomniałam o Tobie. Niestety w ostatnim czasie byłam wyłączona z możliwości działania. Pogoda upalna, a ja musiałam unikać słońca.

W związku z powyższym, dzisiaj informuję Cię, że:

6 czerwca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji z dnia 10 maja 2018 r.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 5 czerwca 2018 r., pod pozycją 1076 i możesz ją przeczytać tutaj:

ustawa z dnia z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji

Przypomnę, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (bo taki ma pełny tytuł):

 • co do zasady ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zatem z dniem 6 czerwca 2018 r.,
 • z wyjątkiem:
  1) art. 5 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Art. 5 – dotyczy zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń oraz coroczna waloryzacja tych kwot)

Art. 7 – dotyczy zmian w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej

 • 2) art. 1 pkt 8 lit. a oraz pkt 9 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.

Art. 1 pkt 8 lit a – dotyczy zmian art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji, który wprowadza nowe kategorie podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON (nowe kategorie zostały wytłuszczone):

Dla publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek resocjalizacyjnych, publicznych i niepublicznych żłobków, a także klubów dziecięcych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 2%.

Art. 1 pkt 9 i 10 dotyczą nowych zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz zmieniają wysokość kary za naruszenia przepisów dotyczących ulg.

Zmiany dotyczące ulg we wpłatach na PFRON wchodzą w życie dnia 1 października 2018 r.

Już niedługo, chcę przygotować dla Ciebie, Drogi Czytelniku wzór informacji o:

1) zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat
2) możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat,
3) możliwości odwołania oświadczenia.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

*****

Poprzednie wpisy na ten temat:

 

 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji

180 Wyświetleń

Nowelizacji ustawy o rehabilitacji Drogi Czytelniku,

w zeszłym tygodniu regularnie odwiedzałam stronę Prezydenta RP, aby dowiedzieć się czy nowelizacji ustawy o rehabilitacji została podpisana. A dzisiaj dowiedziałam się o tym fakcie od jednego z Klientów.

A zatem informacja potwierdzona:

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji

informacja o podpisaniu nowelizacji ustawy o rehabilitacji przez Prezydenta RP

Czekamy teraz na publikację w Dzienniku Ustaw – według stanu na 28 maja 2018 r. – g.18.21- publikacji brak.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Poprzednie wpisy na ten temat:

Ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji z dnia 10 maja 2018 r. przyjęta bez poprawek przez Senat 16 maja 2018 r.

169 Wyświetleń

Dofinansowanie do wynagrodzeńDrogi Czytelniku,

Na chwilę przycichły informacje o pracach nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji. Długi weekend minął niepostrzeżenie i niespodzianka:

 • 10 maja 2018 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

nowelizacja ustawy o rehabilitacji z 10 maja 2018 r.

 • 16 maja ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek.

nowelizacja ustawy o rehabilitacji z 10 maja 2018 r. – prace w Senacie

Czekamy teraz na podpis Prezydenta i publikację.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 23 ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

 1. art. 5 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;
 2. art. 1 pkt 8 lit. a oraz pkt 9 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r. (ulgi we wpłatach na PFRON).

A zatem, to już niedługo…

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

Poprzednie wpisy na ten temat

Dalsze prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji – ulgi we wpłatach na PFRON z krótkim komentarzem

235 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Jeśli interesują Cię projektowane zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON, to nie możesz pominąć lektury sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z 11 kwietnia 2018 r. – druk sejmowy nr 2292: http://orka.sejm.gov.pl/

W telegraficznym skrócie:

 • zmiany dotyczące ulg mają wejść w życie 1 października 2018 r. (wcześniej miały zacząć obowiązywać już 1 lipca 2018 r.),
 • na szczęście informację o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON, przekażesz kontrahentowi razem z fakturą jednokrotnie w danym roku (a nie z każdą fakturą),
 • wraz z tą informacją przekażesz informację o możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat oraz o możliwości odwołania oświadczenia o rezygnacji (czyli jeśli kontrahent nie złoży oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z ulg, to należy domniemywać, że chce z nich korzystać, a zatem każde terminowe opłacenie należności będzie skutkowało obowiązkiem wystawienia ulgi),
 • kwota ulgi nie będzie mogła być wyższa niż 50% kwoty należności za zakup, o którym mowa w ust. 1, określonej na fakturze, o której mowa w ust. 2 pkt 1, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem korekt tej faktury (czyli ulga nie może przekraczać 50% kwoty netto na fakturze za produkcję lub usługę własną sprzedającego. Niestety z uwzględnieniem korekt tej faktury, co może zmienić proces wystawiania ulg w niekończącą się opowieść…)
 • do obliczenia kwoty ulgi będziesz brał wyłącznie zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę za miesiąc, do którego zaliczono przychody, o których mowa w ust. 8.
  • 8. Wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej w danym miesiącu na rzecz nabywcy i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu.

 • Jednak przy obliczaniu stanu zatrudnienia i wskaźnika (30% szczególnych schorzeń) będziesz uwzględniał zatrudnienie pracowników za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury dokumentującej dany zakup (ciekawe…)
 • Ponadto do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźników, o których mowa w ust. 1 i 5–
  7,  będziesz stosował wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 (zmiana jest niezbędna żeby nikomu się nie nudziło, ani pracodawcom, ani kontrolującym)
 • Wystawisz ulgę w dwóch sytuacjach (uwaga na nowy termin)
  • niezwłocznie po otrzymaniu odwołania oświadczenia o rezygnacji, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup, oraz terminowym uregulowaniu należności,
  • niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności w przypadku nieotrzymania oświadczenia o rezygnacji, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
   przypadał termin płatności za zakup, lub w przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 1a (brak przekazania informacji o zasadach).
  • w obydwu powyższych przypadkach, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup (tutaj nie rozumiem zamysłu ustawodawcy).

Przepisy przejściowe, dwie zasady:

 • Pracodawca, który przed dniem 1 października 2018 r. nabył prawo do obniżenia wpłat, o których mowa w art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych (dokonał zakupu, terminowej zapłaty za fakturę  i otrzymał ulgę)
 • Pracodawca, który przed dniem 1 października 2018 r. dokonał zapłaty za zakup potwierdzony fakturą uprawniający do obniżenia wpłat na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, może nabyć prawo do obniżenia wpłat i wykorzystać je na warunkach dotychczasowych (dokonał zakupu, terminowej zapłaty za fakturę)

Na dłuższy komentarz, drogi Czytelniku, poczekasz do uchwalenia ustawy.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

Wskaźnik z art. 22 ustawy o rehabilitacji

380 Wyświetleń

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychDrogi Czytelniku,

Wpis ten zapoczątkuje cały cykl dotyczący obliczania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze szczególnymi schorzeniami na podstawie poszczególnych przepisów ustawy o rehabilitacji.

Dla niewtajemniczonych, każdy z przepisów ustawy o rehabilitacji, w którym jest mowa o szczególnych schorzeniach – czyli art. 21, art. 22, art. 26a, art. 28, ma swój własny katalog tychże schorzeń, jak i odmienny sposób ich dokumentowania, co prowadzi czasem niestety do błędów. Ponieważ prawie każdy błąd związany z naruszeniem przepisów ustawy o rehabilitacji wiąże się z sankcją finansową, warto z tymi regulacjami dobrze się zapoznać.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Przepis art. 22 ustawy o rehabilitacji dotyczy ulg we wpłatach na PFRON i wskazuje na pracodawcę uprawnionego do udzielania informacji o kwocie obniżenia wpłat na Fundusz.

Jest nim pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

 1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

– w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej „sprzedającym”.

A zatem, bierzemy pod uwagę osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na schorzenie oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z takim orzeczeniem, w którym wskazano jako przyczynę niepełnoprawności chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe i epilepsję. Dodatkowo uwzględniamy osoby niewidome (z uszkodzeniem narządu wzroku potwierdzonym orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim). Ten szczególny sposób dokumentowania za pomocą orzeczenia obowiązuje od 1 lipca 2016 r.

Należy przy tym pamiętać, że do stanu zatrudnienia bierzemy pracowników ale tylko tych zatrudnionych na podstawie standardowej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Od 1 stycznia 2017 r. nie uwzględniamy osób zatrudnionych na umowę o pracę na podstawie powołania. Zakład pracy chronionej nie może uwzględniać osób wykonujących pracę nakładczą.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji, od 1 lipca 2018 r. ma wprowadzić zasadę, iż do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźników będą stosowane wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk