ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

RODO w ustawie o rehabilitacji

345 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Ostatni czas był okresem wytężonej pracy, ale udało się zakończyć pozytywnie kilka spraw i oczywiście rozpocząć kolejne (a pojawiają się coraz ciekawsze przypadki).

RODO w ustawie o rehabilitacjiDGP pisała ostatnio, że 150 firm zyskało na zmianie przepisów i w związku z nieprzekroczeniem 2% nieterminowo opłaconych należności składkowych, nie są zobligowane do zwrotu 64,8 mln zł.

Jestem bardzo ciekawa po pierwsze ilu dokładnie pracodawców dotyczy obowiązek zwrotu dofinansowania i po drugie czy ktoś badał wpływ przepisów obowiązujących od października 2012 r. na polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców, bo wprowadzenie tych drakońskich norm nie wynikało z przepisów unijnych.

O tym ile kosztuje rozłożenie na raty dofinansowania do zwrotu, pisałam tutaj.

W tym tygodniu zakończył się proces legislacyjny ustawy, która w założeniu miała wejść w życie 25 maja – ale 2018 r.

3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Tekst ustawy zapewniającej stosowanie RODO – druk sejmowy 3050 >>

RODO w ustawie o rehabilitacji

Artykuł 43 przedmiotowej ustawy, która ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzony zostaje w szczególności art. 2b dotyczący przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia:

Art. 2b. 1. Pracodawca przetwarza dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia osób:
1) pozostających z nim w stosunku pracy oraz niepracujących byłych pracowników,
2) niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą,
3) uczestniczących w procesie rekrutacji, odbywających szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie,
4) należących do grup wymienionych w art. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.) oraz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
5) będących członkami rodzin pracowników i niepracujących byłych pracowników,
6) o których mowa w art. 21 ust. 2c i osób korzystających z usług jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 2e pkt 3 – dla celów określonych w ustawie.
2. Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane osobowe o stanie zdrowia jest dobrowolne.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 25a, art. 25c, art. 25d i art. 26a–26c, działania mogą być podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych.
4. Przetwarzanie, o którym mowa w ust. 3, może obejmować dane osobowe o stanie zdrowia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, administrator danych zapewnia odpowiednie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym w szczególności zapewnia tej osobie prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany.
6. Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez podmioty i osoby realizujące zadania wynikające z ustawy polegają co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności
7. Pracodawcy, o których mowa w ust. 1, podmioty i osoby realizujące zadania wynikające z ustawy przechowują dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz dokonują przeglądu przydatności przetwarzania danych osobowych nie rzadziej niż co 5 lat.
8. Okres przechowywania danych przetwarzanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, wynosi 50 lat.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Czytaj o innych nowelizacjach ustawy o rehabilitacji:

Zmniejszenie wpłat na PFRON

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.