ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

PFRON składa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie próby wyłudzenia SOD

359 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj będzie bardzo poważnie, bo o przestępstwach gospodarczych.

Po wyroku TSUE, z którego wynika pięcioletni, a nie dziesięcioletni jak przyjmowano, okres przedawnienia możliwości żądania zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o czym pisałam tutaj, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych postanowił odzyskać wypłaconą pomoc publiczną w inny sposób.

PFRON składa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie próby wyłudzenia SOD

Mianowicie:

PFRON składa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie próby wyłudzenia SOD

Art.  297. k.k. Wyłudzenie dotacji

§ 1.  Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2.  Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

§  3.  Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

Przestępstwo wyłudzenia dotacji jest często kumulatywnie kwalifikowane z przestępstwem oszustwa, unormowanym w art. 286 k.k. Podwójna kwalifikacja działania sprawcy czynów z art. 297 § 1 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. wymaga ustalenia, że sprawca nie tylko wprowadził w błąd podmiot przyznający dotację, ale nadto, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził ów podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Przepis art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie skutków nieterminowego opłacenia kosztów płacy, trafił na I miejsce w moim subiektywnym rankingu przepisów pułapek na pracodawców.

Czy jednak sytuacje, w których doszło do ewentualnego uchybienia terminom płatności składek na ubezpieczenia społeczne, a należności zostały w całości, choć być może nieterminowo, opłacone, a do ewentualnych uchybień w terminach płatności doszło wskutek takiej a nie innej sytuacji gospodarczej, mogą być kwalifikowane jako próba wyłudzenia dotacji?

Pamiętać należy, że składając wniosek WN-D pracodawca składa równocześnie oświadczenie m.in., że dane zawarte we wniosku oraz w załączonych do wniosku miesięcznych informacjach o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Czy jednak to oświadczenie odnosi się do wszystkich warunków uzyskania dotacji?

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ostatnio skargi kasacyjne PFRON od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nakazujących organowi przeprowadzenie postępowań dowodowych z uwzględnieniem wszelkiej dokumentacji oraz dokonanie ustaleń w zakresie nieprawidłowości związanych z zatrudnionymi pracownikami niepełnosprawnymi, a nie w sposób ogólny, o czym pisałam tutaj.

Oznacza to, że organ w wielu przypadkach nie dokonał nawet właściwych ustaleń w zakresie warunków uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń.

I to jest, w mojej ocenie, bardzo istotna informacja dla pracodawców.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

Wzór wniosku o przekazanie środków PFRON na rachunek ZFRON

W tym miejscu możesz zapoznać się z projektem wniosku o  przekazanie miesięcznych środków na rachunek bankowy ZFRON lub ZFA – Wn-P-ZF, publikowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który jest przedmiotem konsultacji [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.