ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Odroczenie terminu płatności składek ZUS a zachowanie prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

426 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Dzisiaj temat wyjątkowo na czasie, który od wczoraj omawiam na bieżąco z firmami, z którym stale współpracuję.

Na wstępie muszę zrobić zastrzeżenie, iż wpis powstaje w chwili gdy jeszcze nie ogłoszono oficjalnie projektów zmian przepisów, a mogą one zawierać pewne rozwiązania, które poprawią sytuację pracodawców. Z tego względu nie publikuję także informacji o planowanym podwyższeniu dofinansowania do wynagrodzeń.

Odroczenie terminu płatności składek ZUS a zachowanie prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W ramach pakietu antykryzysowego, ZUS wyszedł z propozycją uproszczonej procedury uzyskania złagodzenia dolegliwości płatniczych poprzez:

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa firmy nie ulegnie poprawie, będzie możliwość wystąpienia z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Dla firm, które uzyskują dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych propozycja może interesująca ale trzeba pamiętać o tym, że w chwili obecnej nadal obowiązuje przepis, na podstawie którego dofinansowanie nie przysługuje w sytuacji poniesienia kosztów płacy z uchybieniem terminów przekraczającym co do zasady 14 dni. Więcej na ten temat pisałam we wpisie 3 największenie pułapki na pracodawców.

Odroczenie terminu płatności oznacza po prostu przesunięcie, wydłużenie terminu ustawowego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stały dotychczas na stanowisku, iż pracodawca zachowuje prawo do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych o ile wystąpi z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności składkowych przed upływem terminu ustawowego płatności składek, gdyż w takiej sytuacji przesuwa termin płatności przed powstaniem zaległości.

W praktyce, dla pracodawców oznacza to tyle, że:

  • termin płatności składek za luty 2020 r. upłynął 15 marca 2020 r., a zatem złożenie wniosku o odroczenie w uproszczonej procedurze może nie gwarantować zachowania prawa do dofinansowania,
  • termin płatności składek za marzec przypada 15 kwietnia 2020 r., a zatem należy złożyć wniosek o odroczenie przed 15 kwietnia 2020 r.
  • termin płatności składek za kwiecień przypada 15 maja 2020 r., a zatem należy złożyć wniosek o odroczenie przed 15 maja 2020 r.

Umowa z ZUS może zostać podpisana w terminie późniejszym, wniosek trzeba złożyć przed upływem terminu ustawowego.  Do ewentualnej renegocjacji umowy, a przynajmniej złożenia w tym zakresie wniosku, powinno dojść przed upływem wyznaczonego terminu płatności.

Należy pamiętać, że istnieje nadal możliwość skorzystania ze zwykłej procedury i wnioskowanie o wydłużenie terminu na dłuższy okres.

Odroczenie składek ZUS w ramach pomocy de minimis

Odroczenie terminu płatności składek ZUS stanowi pomoc publiczną udzielaną w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi równowartość 200 tys. EURO w ciągu 3 lat kalendarzowych.

Zakłady pracy chronionej i pracodawcy, którzy utracili status ale nadal gospodarują środkami zakładowego funduszu rehabilitacji wydatkują w ramach pomocy de minimis wydatki z ZFRON stanowiące przysporzenie dla pracodawcy, aczkolwiek skala tych wydatków uległa znaczącemu obniżeniu, niemniej jednak kwoty pomocy kumulują się. W ramach pomocy de minimis udzielana jest także pomoc na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej czy dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych dla pracodawców posiadających status zpch.

Oczywiście wartość pomocy nie będzie stanowiła równowartości kwoty składek.

Sposób obliczania wartości pomocy publicznej

Sposób obliczania wartości pomocy publicznej jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r., poz. 461)

Zgodnie z §  4 pkt 15 EDB (ekwiwalent dotacji brutto) dla odroczenia terminu płatności podatku lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne przed upływem terminu ich płatności – jest wyrażony wzorem:

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

K – kwotę odroczonego podatku lub innego świadczenia,

L – liczbę dni odroczenia od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku lub innego świadczenia do momentu płatności,

r – stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rd – stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

ro– stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania ro = 0.

Wedle zapowiedzi rządzących, opłata prolongacyjna ma nie być naliczana. W komunikacie nic na ten temat nie ma ale rozwiązania w tym zakresie przewiduje projekt ustawy o tarczy antykryzysowej.

pozdrawiam

Anna Pałecka-Błaszczyk

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.