ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Subwencje V Tarcza finansowa ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Nowa wersja tarczy uchwalona przez Sejm

349 Wyświetleń

Subwencje – Tarcza finansowa ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Nowa wersja tarczy uchwalona przez Sejm

Drogi Czytelniku,

Wprawdzie dzisiaj pogoda nastraja nostalgicznie ale cały trzeba śledzić zmiany przepisów, a co gorsza ich interpretacji i tak popadłam w nastrój lekko zgryźliwy.

Niestety różne instytucje, z wyjątkiem co do zasady PFRON zamilkły i nie udzielają odpowiedzi na pytania. Chyba że niektórym „wybrańcom”, że pozwolę sobie na złośliwość. Pozostaję zatem bez odpowiedzi w całkiem zacnym towarzystwie, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie uzyskał odpowiedzi na pytania zadane 6 kwietnia 2020 r.

Tarcza antykryzysowa weszła w życie 31 marca 2020 r., a zatem miesiąc już upłynął. Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie ma ani jednej wypowiedzi czy wyjaśnienia dla pracodawców. A to pracodawcy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Paradoks. Czy powinny się tym zająć organizacje pracodawców?

Subwencje - Tarcza finansowa ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Nowa wersja tarczy uchwalona przez Sejm.

Zachęcam Cię drogi Czytelniku do przygotowywania i zadawania pytań, na które będę mogła udzielić odpowiedzi na zdalnym szkoleniu, które planuję w połowie maja.

Nowa wersja tarczy antykryzysowej została uchwalona przez Sejm i przekazana do podpisu Prezydenta.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zawiera przepis, którego nie omawiałam w tym wpisie

Wprowadza się nowy art. 68gg ustawy o rehabilitacji, zgodnie z którym za okresy od marca 2020 r. nie dłużej jednak niż za okres do upływu drugiego miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym w art. 33 ust. 7b, wynosi co najmniej 18%. Co do zasady wskaźnik ten wynosi 25% i ulega jedynie czasowemu obniżeniu. Ustawodawca optymistycznie założył, że sytuacja gospodarcza kraju będzie znacznie lepsza w 2021 roku. Przepis ten ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Czy pracodawca zdąży złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Pracy na nowych zasadach?

Ustawa ta w art. 46 pkt 15 wprowadza zmianę do ustawy COVID-19 – nowy art. 15zze1

Art. 15zze1. Pracodawca będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1, albo organizacją pozarządową lub podmiotem,o których mowa w art. 15zze ust. 1, korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568), w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy może otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzbalbo art. 15zze. Przepisów art. 15zzb ust. 12 i art. 15zze ust. 11 nie stosuje się.

Ustawa ma wejść w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia. Nabory się już kończą a niektóre powiatowe urzędy pracy nadal stoją na stanowisku, że nie można łączyć tych form wsparcia. Gdyby przepis wszedł w życie miałby od razu zastosowanie nawet do złożonych wniosków.

Tarcza finansowa z PFR

Chciałabym Cię Czytelniku namówić do dokładnego przeczytania regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm – zanim złożysz wniosek o subwencję.

Dlaczego?

Kryje się w nim wiele niespodzianek i nie chodzi to o ukryty tort…

Subwencje z PFR – Tarcza Finansowa – wybrane problemy

Wielkość przedsiębiorstwa

Dowiesz się, że ustalając wielkość przedsiębiorstwa powinieneś uwzględnić dane z przedsiębiorstw powiązanych, jak i partnerskich – stosownie do regulacji zawartych w rozporządzeniu KE 651/2014, czyli w zasadzie tak, jak przy dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (niemniej jednak przy SOD wykazujemy tylko przedsiębiorstwa powiązane).

§ 10. Określając status Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP, Beneficjent jest zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych), które mogą mieć następujący charakter i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych w następujący sposób:

(i) przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada Przedsiębiorstwa powiązane – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych,

(ii) przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada Przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział) – nie dotyczy to publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek venture capital, osób fizycznych lub grupy osób fizycznych prowadzących regularną działalność inwestycyjną jako tzw. „anioły biznesu”, o ile całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego.

Wskazane wyżej powiązania mogą zachodzić również za pośrednictwem innych przedsiębiorstw, oraz osób fizycznych i ich grup, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych.

To może oznaczać, że wcale nie będziesz startować jako mikroprzedsiębiorca ale jako przedsiębiorca mały lub średni. Może to również oznaczać, że nie jesteś MŚP i musisz czekać na zatwierdzenie przez KE programu dla dużych przedsiębiorstw.

Rachunek bankowy

Z regulaminu dowiesz się, że:

Rachunek bankowy do wypłaty Subwencji Finansowej wskazany PFR przez Beneficjenta musi być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla Beneficjenta (weryfikacja przynależności rachunku bankowego będzie obywała się według numeru NIP Beneficjenta). W szczególności rachunek wskazany we Wniosku nie może być rachunkiem technicznym lub pomocniczym, rachunkiem, w którym udostępniony jest kredyt w rachunku bieżącym, linia kredytowa lub inny produkt kredytowy, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej ani rachunkiem rozliczeniowym karty kredytowej.

Natomiast z pytań i odpowiedzi FAQ, iż:

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przekazane na rachunek bieżący, w którym udostępniony jest kredyt lub linia kredytowa, pod warunkiem, że klient na nowo wykorzysta środki ze spłaconego limitu kredytowego do pokrycia kosztów bieżącej działalności gospodarczej.

Nowa wersja tarczy uchwalona przez Sejm – kto może złożyć wniosek

Wniosek o subwencję może zostać złożony przez:

osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę – taka osoba wcześniej powinna zostać upoważniona do złożenia wniosku i wymaganych oświadczeń na podstawie pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” lub

osobę uprawnioną do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy, jak członek jego organu lub innego rodzaju przedstawiciel, którego dane są zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumenty m.in. potwierdzające, że osoba podpisująca i składająca wniosek była umocowana do jego złożenia (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Czytelniku uważaj, w sytuacji gdy z KRS wynika wspólna reprezentacja.

Na pełnomocnictwie podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta.

Zgoda małżonka

W razie występowania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami konieczna jest zgoda małżonka przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą bądź będącego wspólnikiem spółki cywilnej, na wystąpienie o wsparcie w ramach Programu. Dołączenie jej do wniosku nie będzie wymagane. We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie, iż został upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy.

Kiedy odwołanie, a kiedy nowy wniosek

PFR może podjąć:

  1. decyzję pozytywną o przyznaniu Beneficjentowi całej kwoty Subwencji Finansowej wnioskowanej przez Beneficjenta, przy czym w takim wypadku PFR wypłaci całą kwotę Subwencji Finansowej na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany we Wniosku – nie można składać odwołania.
  2. decyzję pozytywną o przyznaniu Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez Beneficjenta, przy czym w takim wypadku PFR wypłaci przyznaną kwotę Subwencji Finansowej na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany we Wniosku – można złożyć odwołanie nie wcześniej niż 11 maja 2020 r. i nie więcej niż dwukrotnie, w tym samym banku.
  3. decyzję negatywną o odmowie przyznania Beneficjentowi Subwencji Finansowej w całości. W takiej sytuacji składamy nowy wniosek (chociaż FAQ mówi o kolejnym odwołaniu).

Spadek obrotów

Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako:

  • (i) stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;

  • lub (ii) stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Czyli w zasadzie jest on porównywany z deklaracją VAT lub JPK_VAT i należałoby wziąć pod uwagę przykładowo zaliczki. Ale możemy przecież wykazać spadek ilościowy.

FAQ: Spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku „nieVATowców”, czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża ustalany jest w oparciu o oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób również wnioskowały o subwencje finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR.

Zdarza się jednak, że takie wnioski w praktyce są odrzucane z powodu braku zgodności danych.

To tylko kilka kwiatków ale niektórzy pracodawcy dostali już subwencję w całej wnioskowanej wysokości.

I tym optymistycznym akcentem, kończę wpis dzisiejszy. CDN.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

Wynagrodzenia, SOD i ZFRON po Polskim Ładzie

W ostatnich dniach i godzinach wiele się dzieje w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 28) [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.