Sprawy dotyczące wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oferta


Sprawy dotyczące wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Sprawy dotyczące wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • Wpłaty obowiązkowe dotyczące pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nieosiągających 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  • Wpłaty z tytułu niezorganizowania stanowiska pracy dla osoby zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku.
  • Wpłaty zakładów pracy chronionej z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnień podatkowych, w szczególności z podatku od nieruchomości.
  • Wpłaty z tytułu niezgodnego z ustawą wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i nieterminowego odprowadzania środków na rachunek bankowy zfron.
  • Wpłaty z tytułu utraty wymaganego stanu zatrudnienia i wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – tzw. część niezamortyzowana.
  • Wpłaty z tytułu naruszenia przepisów w zakresie wystawiania ulg we wpłatach na PFRON.
  • Ustalenie odpowiedzialności osoby trzeciej z tytułu wpłat na PFRON.
  • Postępowania egzekucyjne.
  • Odwołania od decyzji, skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do NSA.