ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Wsparcie dla przedsiębiorców, przegląd aktualności

352 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

Jaśmin kwitnie i pachnie upojnie ale trzeba cały czas być czujnym i uważnym, bo pojawiają się nowe formy wsparcia, które łatwo przeoczyć z uwagi na to, że udzielane są przez różne instytucje i kierowane do różnych podmiotów.

Dzisiaj krótki przegląd możliwości pozyskania środków dla przedsiębiorców poszkodowanych skutkami koronawirusa.

Gdyby mieli Państwo problemy z ustaleniem wielkości przedsiębiorstwa, kwestii powiązań, złożeniem wniosku o uzyskanie pomocy, to przypominam, że właśnie tym się zajmuję.

Wsparcie dla przedsiębiorców, przegląd aktualności

Duże przedsiębiorstwa

1. Tarcza dla dużych przedsiębiorców

9 czerwca 2020 r. PFR uruchomił długo oczekiwaną tarczę dla dużych przedsiębiorców w postaci:

 • finansowania płynnościowego,
 • finansowania preferencyjnego z możliwością umorzenia w 75%,
 • finansowania kapitałowego.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, nawet w sytuacji wypełnienia wniosku wstępnego, konieczne jest złożenie wniosku na stronie PFR. Wnioski mają być procedowane około 3-5 tygodni.

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które:

 • zatrudniają powyżej 249 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR a suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym;
 • zatrudniają powyżej 150 Pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.) a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł oraz (i) których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19;

oraz spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19;

Beneficjentem Programu może być przedsiębiorca, który nie otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w Polsce, posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

2.  Tarcza 4.0.

Tarcza 4.0 czyli ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, 18 czerwca została przekazana przez Senat do Sejmu

Uwadze dużych przedsiębiorców szczególne polecam lekturę art. 15gg ustawy

Art. 15gg. 1. Podmioty, o których mowa w art. 15g ust. 1, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9, w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń także na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych:

1) przestojem, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz

2) przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 1, oraz

3) obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 1– na zasadach określonych w ust. 3.

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1.

3. Wynagrodzenia pracowników, o których mowa w ust. 1, są dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

4. Do świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz środków, o których mowa w ust. 2, w tym także do wypłaty i rozliczania tych świadczeń i środków, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15g ust. 3, 4, 16 oraz 18–20, a także art. 7–16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

A zatem będzie możliwe uzyskanie dofinansowania nawet na pracowników nieobjętych przestojem ani obniżonym wymiarem czasu pracy do  wysokości połowy tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 12 maja 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło 5331,47 zł.

Przypomnę, że ustawa ma szansę wejść w życie w czerwcu, a złożenie wniosku w czerwcu daje prawo do dofinansowania za czerwiec.

Maksymalna wysokość dofinansowania: 2132,58 zł + składki

Średnie przedsiębiorstwa

Dotacje na kapitał obrotowy

15 czerwca 2020 r. PARP rozpoczął nabór wniosków na dotacje na kapitał obrotowy. Program ten jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla średnich przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów unijnych (z uwzględnieniem powiązań). Aplikować można do 31 lipca lub do wyczerpania puli środków.

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Wysokość dotacji jest wyliczana w oparciu o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W wyliczeniach nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego).

Jest to dotacja bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od uzyskania wsparcia. Można dostać od 18 744,00 zł (jeden pracownik na 3 miesiące ) do 429 827,49 zł (249 pracowników na 3 miesiące).

Mikro i małe przedsiębiorstwa

Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców będą udzielane przez poszczególne urzędy marszałkowskie. Można uzyskać od 23 tys. zł (dla samozatrudnionych) do ponad 164 tys zł (49 pracowników) – na 3 miesiące.

Pojawiły się już ogłoszenia w sprawie naborów w województwie:

 1. opolskim – od 25 czerwca
 2. podlaskim – od 22 czerwca
 3. dolnośląskim – od 23 czerwca
 4. zachodniopomorskim – od 24 czerwca
 5. podkarpackim – od 30 czerwca
 6. lubelskim – od 15 lipca.

Wkrótce powinny pojawić się nabory w następnych województwach.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

Terminowość kosztów płacy – składki ZUS

Od poprzedniego tygodnia znowu urywają się telefony.

„Pani Aniu, wstrzymali nam dofinansowanie. Co robić?”.

„Pani Aniu, mam wprowadzoną blokadę ręczną dofinansowania. Dlaczego? Kiedy będzie odblokowane?”.

Jednym z najważniejszych warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o czym niestety niekiedy „zapominają” pracodawcy, z różnych zresztą powodów, jest terminowe ponoszenie kosztów płacy [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

2 odpowiedzi

 1. Bardzo ciekawy i rzeczowy artykuł. Szkoda jednak, że przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, iż przedsiębiorcy, którzy co roku zawieszają działalność w pierwszym kwartale ze względu na specyfikę branży, nie mogli skorzystać z wielu zaproponowanych rozwiązań.

  1. Tak, zgadzam się z Panem.
   pozdrawiam
   Anna Pałecka-Błaszczyk