ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Trudna sytuacja ekonomiczna w okresie pandemii COVID-19 nie wyłącza możliwości uzyskiwania dofinansowania

285 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W związku ze zbliżającym się terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, miałam ostatnio kilka pytań o to, co się stanie, jeśli dojdzie do sytuacji, w której  wartość zakumulowanej straty przewyższy połowę zarejestrowanego kapitału, o czym pisałam w tym wpisie, czyli mówiąc po ludzku spółka znajdzie się w:

trudnej sytuacji ekonomicznej?

Oczywiście jest to jedna z alternatywnych przesłanek istnienia trudnej sytuacji ekonomicznej.

Co do zasady, pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej nie jest uprawniony do uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Warto przypomnieć, że w dobie pandemii jest inaczej.

Trudna sytuacja ekonomiczna w okresie pandemii COVID-19 nie wyłącza możliwości uzyskiwania dofinansowania

Trudna sytuacja ekonomiczna w okresie pandemii COVID-19 nie wyłącza możliwości uzyskiwania dofinansowania

Podstawę prawną możliwości uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych mimo spełniania kryteriów trudnej sytuacji ekonomicznej stanowi art. 68ge ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wszedł w życie 31 marca 2020 r. i został znowelizowany z dniem 21 stycznia 2021 r.:

Art. 68ge Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d, art. 32 i art. 41 może być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1), zgodnie z warunkami zawartymi w komunikacie Komisji.

A zatem gdyby, odpukać oczywiście, okazało się, że po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskasz wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego, to nadal możesz wnioskować o dofinansowanie.

Wtedy należy wskazać, że jesteś przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej i będziesz otrzymywał pomoc w ramach pomocy antycovidowej.

Musisz także spełnić warunki z Komunikatu Komisji:

Komisja uzna taką pomoc państwa za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, o ile spełnione zostaną wszystkie wymienione poniżej warunki (przepisy szczegółowe dotyczące produkcji podstawowej produktów rolnych oraz sektorów rybołówstwa i akwakultury określono w pkt 23):

a. łączna kwota pomocy nie przekracza 1,8 mln EUR* na przedsiębiorstwo. Pomoc można przyznawać w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych i korzystnych warunków płatności bądź w innych formach, takich jak zaliczki zwrotne, gwarancje, pożyczki i kapitał własny, pod warunkiem że łączna wartość nominalna takich środków pozostanie poniżej całkowitego pułapu wynoszącego 1,8 mln EUR na przedsiębiorstwo; wszystkie dane liczbowe należy podawać jako kwoty brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub innych opłat;

b. pomoc jest przyznawana na podstawie programów pomocy posiadających szacowany budżet;

c. pomoc nie może być przyznawana przedsiębiorstwom, które w dniu 31 grudnia 2019 r. znajdowały się już w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych – 651/2014);

ca. w drodze odstępstwa od powyższych przepisów pomoc można przyznać mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom (w rozumieniu załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych), które w dniu 31 grudnia 2019 r. już znajdowały się w trudnej sytuacji, pod warunkiem że nie są one objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na podstawie prawa krajowego oraz nie otrzymały pomocy na ratowanie ani pomocy na restrukturyzację;

d. pomoc przyznaje się nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r.**

 

* Limit kwoty pomocy został podniesiony przez Komisję do z 800 tys. EURO do 1,8 mln EURO na jedno przedsiębiorstwo, ale zastosowanie go na gruncie krajowym jest co do zasady uwarunkowane wprowadzeniem odpowiednich rozwiązań, choć ustawa o rehabilitacji odnosi się już od 21 stycznia 2021 r. bezpośrednio do Komunikatu, a zatem wydaje się, że również do zawartych w nim kwot.

** Wydłużono o rok pierwotny termin 31 grudnia 2020 r.

 

Pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk
radca prawny

***

3 największe pułapki na pracodawców na gruncie przepisów ustawy o rehabilitacji

Chciałabym dziś zaprezentować Ci 3 przepisy, które stanowią największe pułapki dla pracodawców na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawca zatrudniający niepełnosprawnych pracowników stara się wykorzystać wszelkie prawne możliwości pozyskania środków finansowych związanych z ich zatrudnieniem.

Tymczasem, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach i niektóre nałożone na pracodawców obowiązki bywają niezwykle trudne do spełnienia, na co nie zwraca się początkowo uwagi [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.