ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Wygrana sprawa przed WSA – wszczęcie postępowania po upływie terminu przedawnienia

280 Wyświetleń

Drogi Czytelniku,

W tym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał kolejny korzystny wyrok dla pracodawcy w sprawie dotyczącej określenia kwoty zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z niezgodnym z ustawą przeznaczeniem środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Urząd skarbowy przeprowadził w spółce kontrolę gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z której sporządził protokół kontroli, następnie przekazany do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON wszczął postępowanie podatkowe w tej sprawie, jednak nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli – czyli od dnia doręczenia protokołu kontroli.

Ordynacji podatkowej
§  1.  W przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

§  2.  Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących.

§  3.  W przypadku, o którym mowa w § 1, postępowanie podatkowe może być wszczęte także po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli:
1) podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej;

2) organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.

Minister argumentował, że 6 miesięczny termin do wszczęcia postępowania należy liczyć od dnia wpływu protokołu kontroli do PFRON, jednak przepis art. 165b § 1 nie odnosi się do tej daty, a do daty zakończenia kontroli. Organy wskazywały także, że istniała możliwość wszczęcia postępowania, gdyż zachodzi sytuacja przewidziana w § 3 pkt 2 Op, tj. otrzymanie przez organ podatkowy informacji  od innych organów uzasadniających wszczęcie postępowania podatkowego.

Tymczasem, zgodnie z ugruntowanym w tym zakresie orzecznictwem, musiałyby to być informacje nowe, które nie wynikały z protokołu kontroli. W okolicznościach sprawy, jedynym dokumentem, na podstawie którego wszczęto postępowanie był protokół kontroli. 

Przedawnienie prawa do wszczęcia postępowania

Wobec powyższego, wskutek upływu 6 miesięcznego terminu, organ podatkowy utracił prawo do wszczęcia postępowania podatkowego w tej sprawie. Sąd uchylił decyzje organów obydwu instancji i umorzył postępowanie w sprawie.

Organ spóźnił się 5 dni…

Wyrok nie jest prawomocny.

pozdrawiam
Anna Pałecka-Błaszczyk

***

Dostałeś wezwanie do zwrotu dofinansowania? Co dalej>>

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.